[X]

Exact Match 0
Close Match 0
Needs translation updating 0
Missing 0

Classes & Properties Declarations of CIDOC-CRM version: 5.0.3
with Translation & Versioning information

CIDOC-CRM version 5.0.3 was released on October 2011 including 86 Classes and 138 Properties.

In current page, you can:

Table of Classes

The following table lists the 86 Classes declared in CIDOC-CRM version 5.0.3.

Classes Most recent '' translations
E1 CRM Entity
CRM Entität
Οντότητα CIDOC CRM
CRM Сущность
CRM实体
E2 Temporal Entity
Geschehendes
Έγχρονη Οντότητα
Временная Сущность
时间实体
E3 Condition State
Zustandsphase
Κατάσταση
Состояние
状态
E4 Period
Phase
Περίοδος
Период
时期
E5 Event
Ereignis
Συμβάν
Событие
事件
E6 Destruction
Zerstörung
Καταστροφή
Разрушение
摧毁
E7 Activity
Handlung
Δράση
Деятельность
活动
E8 Acquisition
Erwerb
Απόκτηση
Событие Приобретения
取得
E9 Move
Objektbewegung
Μετακίνηση
Перемещение
移动
E10 Transfer of Custody
Übertragung des Gewahrsams
Μεταβίβαση Κατοχής
Передача Опеки
保管作业转移
E11 Modification
Bearbeitung
Τροποποίηση
Событие Изменения
修改
E12 Production
Herstellung
Παραγωγή
Событие Изготовления
生产
E13 Attribute Assignment
Merkmalszuweisung
Απόδοση Ιδιοτήτων
Назначение Атрибута
屬性指定
E14 Condition Assessment
Zustandsfeststellung
Εκτίμηση Κατάστασης
Оценка Состояния
状态评估
E15 Identifier Assignment
Kennzeichenzuweisung
Απόδοση Αναγνωριστικού
Назначение Идентификатора
标识符指定
E16 Measurement
Messung
Μέτρηση
Событие Измерения
测量
E17 Type Assignment
Typuszuweisung
Απόδοση Τύπου
Назначение Типа
类型指定
E18 Physical Thing
Materielles
Υλικό Πράγμα
Материальный Предмет
实体物
E19 Physical Object
Materieller Gegenstand
Υλικό Αντικείμενο
Материальный Объект
实体物件
E20 Biological Object
Biologischer Gegenstand
Βιολογικό Αντικείμενο
Биологический Объект
生物体
E21 Person
Person
Πρόσωπο
Личность
人物
E22 Man-Made Object
Künstlicher Gegenstand
Ανθρωπογενές Αντικείμενο
Техническией Объект
人造物件
E24 Physical Man-Made Thing
Hergestelltes
Ανθρωπογενές Υλικό Πράγμα
Материальный Продукт Деятельности Человека
人造实体物
E25 Man-Made Feature
Hergestelltes Merkmal
Ανθρωπογενές Μόρφωμα
Искусственный Признак
人造外貌表征
E26 Physical Feature
Materielles Merkmal
Υλικό Μόρφωμα
Физический Признак
实体外貌表征
E27 Site
Gelände
Φυσικός Χώρος
Участок
场地
E28 Conceptual Object
Begrifflicher Gegenstand
Νοητικό Αντικείμενο
Концептуальный Объект
概念物件
E29 Design or Procedure
Entwurf oder Verfahren
Σχέδιο
Проект или Процедура
设计或程序
E30 Right
Recht
Δικαίωμα
Право
权限
E31 Document
Dokument
Τεκμήριο
Документ
文献
E32 Authority Document
Referenzdokument
Πηγή Καθιερωμένων Όρων
Официальный Документ
权威文献
E33 Linguistic Object
Sprachlicher Gegenstand
Γλωσσικό Αντικείμενο
Линвистический Объект
语言物件
E34 Inscription
Inschrift
Επιγραφή
Надпись
题字
E35 Title
Titel
Τίτλος
Заголовок
题目
E36 Visual Item
Bildliches
Οπτικό Στοιχείο
Визуальный Предмет
视觉项目
E37 Mark
Marke
Σήμανση
Пометка
标志
E38 Image
Bild
Εικόνα
Изображение
图像
E39 Actor
Akteur
Δράστης
Актор
角色
E40 Legal Body
Juristische Person
Νομικό Πρόσωπο
Юридическое Лицо
法律组织
E41 Appellation
Benennung
Ονομασία
Обозначение
称号
E42 Identifier
Kennung
Κωδικός Αναγνώρισης
Идентификатор Объекта
标识符
E44 Place Appellation
Ortsbennenung
Ονομασία Τόπου
Обозначение Места
地点称号
E45 Address
Adresse
Διεύθυνση
Адрес
地址
E46 Section Definition
Abschnittsdefinition
Ονομασία Τμήματος
Определение Района
区域定义
E47 Spatial Coordinates
Raumkoordinaten
Χωρικές Συντεταγμένες
Пространственные Координаты
空间坐标
E48 Place Name
Orts- oder Flurname
Τοπωνύμιο
Название Места
地名
E49 Time Appellation
Zeitbenennung
Ονομασία Χρόνου
Обозначение Времени
时间称号
E50 Date
Datum
Ημερομηνία
Дата
日期
E51 Contact Point
Kontaktpunkt
Στοιχείο Επικοινωνίας
Контакт
联系方式
E52 Time-Span
Zeitspanne
Χρονικό Διάστημα
Интервал Времени
时段
E53 Place
Ort
Τόπος
Место
地点
E54 Dimension
Maß
Μέγεθος
Размер
规模数量
E55 Type
Typus
Τύπος
Тип
类型
E56 Language
Sprache
Γλώσσα
Язык
语言
E57 Material
Material
Υλικό
Материал
材料
E58 Measurement Unit
Maßeinheit
Μονάδα Μέτρησης
Единица Измерения
测量单位
E59 Primitive Value
Primitiver Wert
Πρωτογενής Τιμή
Простое Значение
原始值
E60 Number
Zahl
Αριθμός
Число
数字
E61 Time Primitive
Zeitprimitiv
Πρωτογενής Χρονική Τιμή
Строка
时间原始值
E62 String
Zeichenkette
Συμβολοσειρά
Примитив Времени
字符串
E63 Beginning of Existence
Daseinsbeginn
Αρχή Ύπαρξης
Начало Существования
存在开始
E64 End of Existence
Daseinsende
Τέλος Ύπαρξης
Конец Существования
存在结束
E65 Creation
Begriffliche Schöpfung
Δημιουργία
Событие Создания
创造
E66 Formation
Gruppenbildung
Συγκρότηση Ομάδας
Событие Постройки
组成
E67 Birth
Geburt
Γέννηση
Рождение
诞生
E68 Dissolution
Gruppenauflösung
Διάλυση Ομάδας
Роспуск
解散
E69 Death
Tod
Θάνατος
Смерть
死亡
E70 Thing
Sache
Πράγμα
Вещь
万物
E71 Man-Made Thing
Künstliches
Ανθρωπογενές Δημιούργημα
Продукт Деятельности Человека
人造物
E72 Legal Object
Rechtsobjekt
Νομικό Αντικείμενο
Объект Права
法律物件
E73 Information Object
Informationsgegenstand
Πληροφοριακό Αντικείμενο
Информационный Объект
信息物件
E74 Group
Menschliche Gruppe
Ομάδα
Группа
群组
E75 Conceptual Object Appellation
Begriff- oder Konzeptbenennung
Ονομασία Νοητικού Αντικειμένου
Обозначение Концептуального Объекта
概念物件称号
E77 Persistent Item
Seiendes
Ον
Постоянная Сущность
持续性项目
E78 Collection
Sammlung
Συλλογή
Коллекция
收藏
E79 Part Addition
Teilhinzufügung
Προσθήκη Μερών
Добавление Части
部件增加
E80 Part Removal
Teilentfernung
Αφαίρεση Μερών
Удаление Части
部件删除
E81 Transformation
Umwandlung
Μετατροπή
Трансформация
转变
E82 Actor Appellation
Akteurbenennung
Ονομασία Δράστη
Обозначение Актанта
角色称号
E83 Type Creation
Typuserfindung
Δημιουργία Τύπου
Создание Типа
类型创造
E84 Information Carrier
Informationsträger
Φορέας Πληροφορίας
Носитель Информации
信息载体
E85 Joining
Beitritt
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
加入
E86 Leaving
Austritt
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
脱离
E87 Curation Activity
Kuratorische Tätigkeit
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
典藏管理
E89 Propositional Object
Aussagenobjekt
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
陈述性物件
E90 Symbolic Object
Symbolisches Objekt
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
符号物件

Table of Properties

The following table lists the 138 Properties declared in CIDOC-CRM version 5.0.3.

Properties Most recent '' translations
P1 is identified by (identifies)
wird bezeichnet als
αναγνωρίζεται ως
идентифицируется
有识别称号
(bezeichnet)
(είναι αναγνωριστικό)
(идентифицирует)
(被用来识别)
P2 has type (is type of)
hat den Typus
έχει τύπο
имеет тип
有类型
(ist Typus von)
(είναι ο τύπος του/της)
(является типом)
(被用来分类)
P3 has note
hat Anmerkung
έχει επεξήγηση
имеет примечание
有说明
P4 has time-span (is time-span of)
hat Zeitspanne
βρισκόταν σε εξέλιξη
имеет временной отрезок
发生时段是
(ist Zeitspanne von)
(είναι χρονικό διάστημα του/της)
(является временным отрезком)
(开始并完成了)
P5 consists of (forms part of)
besteht aus
αποτελείται από
состоит из
包含
(bildet Teil von)
(αποτελεί μέρος του/της)
(является частью)
(组成了)
P7 took place at (witnessed)
fand statt in
έλαβε χώρα σε
совершался на
发生地在
(bezeugte)
(υπήρξε τόπος του)
(было местом совершения)
(发生过)
P8 took place on or within (witnessed)
fand statt auf oder innerhalb von
έλαβε χώρα σε ή εντός
имел место на или в
发生所在物件是
(bezeugte)
(υπήρξε τόπος του)
(являлся местом для)
(发生过)
P9 consists of (forms part of)
setzt sich zusammen aus
αποτελείται από
состоит из
包含子时期
(bildet Teil von)
(αποτελεί μέρος του/της)
(является частью)
(附属於)
P10 falls within (contains)
fällt in
εμπίπτει
находится в пределах
发生时间涵盖於
(enthält)
(περιλαμβάνει)
(содержит)
(时间上涵盖)
P11 had participant (participated in)
hatte Teilnehmer
είχε συμμέτοχο
имело участника
有参与者
(nahm Teil an)
(συμμετείχε σε)
(участвовал в)
(参与了)
P12 occurred in the presence of (was present at)
fand statt im Beisein von
συνέβη παρουσία του/της
появился в присутствии
发生现场存在
(war anwesend bei)
(ήταν παρών/παρούσα/παρόν σε)
(присутствовал при)
(当时在场於)
P13 destroyed (was destroyed by)
zerstörte
κατέστρεψε
уничтожило
毁灭了
(wurde zerstört durch)
(καταστράφηκε από)
(было уничтожено)
(被毁灭於)
P14 carried out by (performed)
wurde ausgeführt von
πραγματοποιήθηκε από
выполнялась
有执行者
(führte aus)
(πραγματοποίησε)
(выполнял)
(执行了)
P15 was influenced by (influenced)
wurde beeinflusst durch
επηρεάστηκε από
находилось под влиянием
有影响事物
(beeinflusste)
(επηρέασε)
(повлияло)
(影响了)
P16 used specific object (was used for)
benutzte das bestimmte Objekt
χρησιμοποίησε αντικείμενο
использовала вещь
使用特定物
(wurde benutzt für)
(χρησιμοποιήθηκε για)
(использовалась для)
(被用於)
P17 was motivated by (motivated)
wurde angeregt durch
είχε ως αφορμή
обусловлено
有促动事物
(regte an)
(ήταν αφορμή)
(обусловило мотивировало)
(促动了)
P19 was intended use of (was made for)
war beabsichtigteter Gebrauch von
ήταν προορισμένη χρήση του
предполагало использование
特别使用了
(wurde hergestellt für)
(έγινε για)
(было создано для)
(被制造来用於)
P20 had specific purpose (was purpose of)
hatte den bestimmten Zweck
είχε συγκεκριμένο σκοπό
имело конкретную цель
有特定目地
(war Zweck von)
(ήταν σκοπός του/της)
(было целью для)
(之準備活動是)
P21 had general purpose (was purpose of)
hatte den allgemeinen Zweck
είχε γενικό σκοπό
имело общую цель
有通用目地
(war Zweck von)
(ήταν σκοπός του/της)
(было целью для)
(可利用)
P22 transferred title to (acquired title through)
übertrug Besitztitel auf
μετεβίβασε τον τίτλο σε
передало право собственности
转交所有权给
(erwarb Besitztitel durch)
(απέκτησε τον τίτλο μέσω)
(получил право собственности посредством)
(获取所有权於)
P23 transferred title from (surrendered title through)
übertrug Besitztitel von
μετεβίβασε τον τίτλο από
передало право собственности от
原所有权者是
(traf Besitztitel ab in)
(παρέδωσε τον τίτλο μέσω)
(право собственности отдано посредством)
(交出所有权於)
P24 transferred title of (changed ownership through)
übertrug Besitz über
μετεβίβασε τον τίτλο του/της
передало право собственности на
转移所有权的标的物是
(ging über in Besitz durch)
(άλλαξε ιδιοκτησία μέσω)
(сменило владельца посредством)
(转移了所有权於)
P25 moved (moved by)
bewegte
μετεκίνησε
перемещен
移动了
(wurde bewegt durch)
(μετακινήθηκε από)
(переместило)
(被移动於)
P26 moved to (was destination of)
bewegte bis zu
μετακινήθηκε προς
перемещен в
移入物件至
(war Zielort von)
(ήταν προορισμός του/της)
(было пунктом назначения для)
(被作为移入地於)
P27 moved from (was origin of)
bewegte weg von
μετακινήθηκε από
перемещен из
有移出地
(war Ausgangsort von)
(ήταν αφετηρία του/της)
(было исходной точкой отправки для)
(被作为移出地於)
P28 custody surrendered by (surrendered custody through)
übergab Gewahrsam an
μετεβίβασε κατοχή από
опеку отдал
有原保管人
(wurde Gewahrsam übergeben durch)
(παρέδωσε κατοχή μέσω)
(опека отдана посредством)
(交出保管作业於)
P29 custody received by (received custody through)
übertrug Gewahrsam auf
μετεβίβασε κατοχή σε
опеку получил
移转保管作业给
(erhielt Gewahrsam durch)
(παρέλαβε κατοχή μέσω)
(получил опеку посредством)
(取得保管作业於)
P30 transferred custody of (custody transferred through)
übertrug Gewahrsam über
μετεβίβασε κατοχή του/της/των
передало опеку на
有保管标的物
(wechselte Gewahrsam durch)
(άλλαξε κατοχή μέσω)
(опека передана посредством)
(被移转了保管作业於)
P31 has modified (was modified by)
veränderte
τροποποίησε
изменило
修改了
(wurde verändert durch)
(τροποποιήθηκε από)
(изменен)
(被修改於)
P32 used general technique (was technique of)
benutzte das allgemeine Verfahren
χρησιμοποίησε γενική τεχνική
использовало общую технику
使用通用技术
(war Verfahren von)
(ήταν τεχνική του/της)
(было техникой для)
(被使用於)
P33 used specific technique (was used by)
benutzte das bestimmte Verfahren
χρησιμοποίησε συγκεκριμένη τεχνική
использовало особую технику
使用特定技术
(wurde benutzt von)
(χρησιμοποιήθηκε για)
(была использована в)
(被特别使用於)
P34 concerned (was assessed by)
betraf
αφορούσε σε
имела дело с
评估了
(wurde beurteilt durch)
(εκτιμήθηκε από)
(оценен посредством)
(被评估於)
P35 has identified (was identified by)
hat identifiziert
έχει διαπιστώσει
идентифицировало
评估认定了
(wurde identifiziert durch)
(έχει διαπιστωθεί από)
(идентифицировано посредством)
(被评估认定於)
P37 assigned (was assigned by)
wies zu
απέδωσε
назначило
指定标识符为
(wurde zugewiesen durch)
(αποδόθηκε από)
(было применено)
(被指定为标识符於)
P38 deassigned (was deassigned by)
hob Zuweisung auf von
ακύρωσε
отменило назначение
取消标识符
(wurde aufgehoben durch)
(ακυρώθηκε από)
(был отменен посредством)
(被取消标识符於)
P39 measured (was measured by)
vermaß
μέτρησε
измерил
测量了
(wurde vermessen durch)
(μετρήθηκε από)
(был измерен)
(被测量於)
P40 observed dimension (was observed in)
beobachtete Dimension
παρατήρησε
наблюдало размерность
观察认定的规模是
(wurde beobachtet in)
(παρατηρήθηκε από)
(наблюдалась в)
(被观察认定於)
P41 classified (was classified by)
klassifizierte
χαρακτήρισε
классифицирует
分类了
(wurde klassifiziert durch)
(χαρακτηρίσθηκε από)
(был классифицирован)
(被分类於)
P42 assigned (was assigned by)
wies zu
απέδωσε
назначило
指定类型为
(wurde zugwiesen durch)
(αποδόθηκε από)
(назначено посредством)
(被指定类型於)
P43 has dimension (is dimension of)
hat Dimension
έχει μέγεθος
имеет размер
有规模数量
(ist Dimension von)
(είναι μέγεθος του)
(является размером для)
(估量的标的物是)
P44 has condition (is condition of)
hat Zustand
έχει κατάσταση
имеет условие
有状态
(ist Zustand von)
(είναι κατάσταση του)
(является условием для)
(描述的标的物是)
P45 consists of (is incorporated in)
besteht aus
αποτελείται από
сделано из
有构成材料
(ist enthalten in)
(είναι ενσωματωμένος/η/ο σε)
(входит в состав)
(被用来构成)
P46 is composed of (forms part of)
ist zusammengesetzt aus
αποτελείται από
составлен из
有组件
(bildet Teil von)
(αποτελεί μέρος του/της)
(формирует часть)
(被用来组成)
P48 has preferred identifier (is preferred identifier of)
hat bevorzugtes Kennzeichen
έχει προτιμώμενο αναγνωριστικό
имеет предпочтительный идентификатор
有首选标识符
(ist bevorzugtes Kennzeichen für)
(είναι προτιμώμενο αναγνωριστικό)
(является предпочтительным идентификатором)
(首选标识符的标的物是)
P49 has former or current keeper (is former or current keeper of)
hat früheren oder derzeitigen Betreuer
είναι ή ήταν στην κατοχή του
имеет бывшего или текущего смотрителя
有前任或现任保管者
(ist früherer oder derzeitiger Betreuer von)
(κατέχει ή κατείχε)
(является бывшим или текущим смотрителем для)
(目前或曾经保管)
P50 has current keeper (is current keeper of)
hat derzeitigen Betreuer
είναι στην κατοχή του
имеет текущего смотрителя
有现任保管者
(ist derzeitiger Betreuer von)
(κατέχει)
(является текущим смотрителем для)
(目前保管)
P51 has former or current owner (is former or current owner of)
hat früheren oder derzeitigen Besitzer
έχει ή είχε ιδιοκτήτη
имеет бывшего или текущего владельца
有前任或现任物主
(ist früherer oder derzeitiger Besitzer von)
(είναι ή ήταν ιδιοκτήτης του/της)
(является бывшим или текущим владельцем для)
(目前或曾经拥有)
P52 has current owner (is current owner of)
hat derzeitigen Besitzer
έχει ιδιοκτήτη
имеет текущего владельца
有现任物主
(ist derzeitiger Besitzer von)
(είναι ιδιοκτήτης του)
(является текущим владельцем для)
(目前拥有)
P53 has former or current location (is former or current location of)
hat früheren oder derzeitigen Standort
βρίσκεται ή βρισκόταν σε
имеет текущее или бывшее местоположение
目前或曾经被置放於
(ist früherer oder derzeitiger Standort von)
(είναι ή ήταν θέση του)
(является текущим или бывшим местоположением для)
(目前或曾经被置放了)
P54 has current permanent location (is current permanent location of)
hat derzeitigen permanenten Standort
έχει μόνιμη θέση
имеет текущее постоянное местоположение
目前的永久位置位於
(ist derzeitiger permanenter Standort von)
(είναι μόνιμη θέση του/της)
(является постоянным местоположением для)
(目前被用来永久置放)
P55 has current location (currently holds)
hat derzeitigen Standort
βρίσκεται σε
имеет настоящее местоположение
目前被置放於
(halt derzeitig)
(είναι θέση του)
(имеет на территории)
(目前置放了)
P56 bears feature (is found on)
trägt Merkmal
φέρει μόρφωμα
порождает признак
有外貌表征
(wird gefunden auf)
(βρίσκεται σε)
(встречается на)
(被见於)
P57 has number of parts
hat Anzahl Teile
έχει αριθμό μερών
имеет число частей
有组件数目
P58 has section definition (defines section)
hat Abschnittsdefinition
έχει ορισμό τμήματος
имеет определение фрагментов
有区域定义
(definiert Abschnitt auf oder von)
(ορίζει τμήμα σε)
(определяет фрагмент)
(界定了区域於)
P59 has section (is located on or within)
hat Bereich
έχει τομέα
имеет фрагмент
有区域
(befindet sich auf oder in)
(βρίσκεται σε ή εντός)
(размещен на или внутри)
(位於)
P62 depicts (is depicted by)
bildet ab
απεικονίζει
описывает
描绘
(wird abgebildet durch)
(απεικονίζεται σε)
(описано)
(被描绘於)
P65 shows visual item (is shown by)
zeigt Bildliches
εμφανίζει οπτικό στοιχείο
показывает визуальный предмет
显示视觉项目
(wird gezeigt durch)
(εμφανίζεται σε)
(показан при помощи)
(被显示於)
P67 refers to (is referred to by)
verweist auf
αναφέρεται σε
ссылается на
论及
(wird angeführt von)
(αναφέρεται από)
(имеет ссылку на себя от)
(被论及於)
P68 foresees use of (use foreseen by)
sieht den Gebrauch vor von
συνήθως χρησιμοποιεί
обычно применяет
指定使用材料
(vorgesehen für Gebrauch durch)
(συνήθως χρησιμοποιείται από)
(обычно используется при)
(被指定使用於)
P69 is associated with
ist verbunden mit
σχετίζεται με
ассоциируется с
相关於
P70 documents (is documented in)
belegt
τεκμηριώνει
документирует
记录了
(wird belegt in)
(τεκμηριώνεται σε)
(документировано)
(被记录於)
P71 lists (is listed in)
listet
περιλαμβάνει
перечисляет
条列出
(wird aufgelistet in)
(περιλαμβάνεται σε)
(перечислено в)
(被条列於)
P72 has language (is language of)
hat Sprache
έχει γλώσσα
имеет язык
使用语言
(ist Sprache von)
(είναι γλώσσα του/της)
(является языком для)
(被用来撰写)
P73 has translation (is translation of)
hat Übersetzung
έχει μετάφραση
имеет перевод
有译文
(ist Übersetzung von)
(είναι μετάφραση του/της)
(является переводом)
(翻译自)
P74 has current or former residence (is current or former residence of)
hat derzeitigen oder früheren Sitz
έχει ή είχε κατοικία
имеет текущее или бывшее местожительства
目前或曾经居住於
(ist derzeitiger oder früherer Sitz von)
(είναι ή ήταν κατοικία του/της)
(является текущим или бывшим местожительством для)
(历年来的居住者包括)
P75 possesses (is possessed by)
besitzt
κατέχει
владеет
拥有
(sind im Besitz von)
(κατέχεται από)
(находится во владении у)
(有拥有者)
P76 has contact point (provides access to)
hat Kontaktpunkt
έχει σημείο επικοινωνίας
имеет контакт
有联系方式
(bietet Zugang zu)
(παρέχει πρόσβαση σε)
(предоставляет доступ к)
(被用来联系)
P78 is identified by (identifies)
wird bezeichnet
αναγνωρίζεται ως
идентифицируется
有识别称号
(bezeichnet)
(είναι αναγνωριστικό)
(идентифицирует)
(被用来识别)
P79 beginning is qualified by
hat Anfangsbegründung
αρχή προσδιορίζεται από
начало ограничено
起点认定的性质是
P80 end is qualified by
hat Begründung des Endes
τέλος προσδιορίζεται από
конец ограничен
终点认定的性质是
P81 ongoing throughout
andauernd während
καθόλη τη διάρκεια του/της
длится в течение
时段的数值至少涵盖
P82 at some time within
irgendwann innerhalb von
κάποτε εντός
некоторое время в течение
时段的数值不会超越
P83 had at least duration (was minimum duration of)
hatte Mindestdauer
είχε ελάχιστη διάρκεια
имеет длительность по крайней мере больше чем
时间最少持续了
(war Mindestdauer von)
(είναι ελάχιστη διάρκεια του/της)
(было минимальной длительностью для)
(Missing translation in 'Chinese' language)
P84 had at most duration (was maximum duration of)
hatte Höchstdauer
είχε μέγιστη διάρκεια
имеет длительность меньше чем
时间最多持续了
(war längste Dauer von)
(είναι μέγιστη διάρκεια του/της)
(было максимальной длительностью для)
(Missing translation in 'Chinese' language)
P86 falls within (contains)
fällt in
περιέχεται σε
содержится в
时间上被涵盖於
(enthält)
(περιέχει)
(содержит)
(时间上涵盖了)
P87 is identified by (identifies)
wird bezeichnet als
αναγνωρίζεται ως
идентифицируется
有辨认码
(bezeichnet)
(είναι αναγνωριστικό)
(идентифицирует)
(被用来辨认)
P88 consists of (forms part of)
besteht aus
αποτελείται από
составлен из
隶属地包括
(bildet Teil von)
(είναι τμήμα του)
(формирует часть)
(被隶属於)
P89 falls within (contains)
fällt in
περιέχεται σε
содержится в
空间上被包围於
(enthält)
(περιέχει)
(содержит)
(空间上包含了)
P90 has value
hat Wert
έχει τιμή
имеет значение
有数值
P91 has unit (is unit of)
hat Einheit
έχει μονάδα μέτρησης
имеет единицу
有单位
(ist Einheit von)
(αποτελεί μονάδα μέτρησης του/της)
(является единицей для)
(被当做单位来表示)
P92 brought into existence (was brought into existence by)
brachte in Existenz
γέννησε
запустило в эксплуатацию
开始了
(wurde in Existenz gebracht durch)
(γεννήθηκε από)
(было пущено в эксплуатацию)
(被开始於)
P93 took out of existence (was taken out of existence by)
beendete die Existenz von
αναίρεσε
положило конец существованию
结束了
(wurde seiner Existenz beraubt durch)
(αναιρέθηκε από)
(существование было прекращено)
(被结束於)
P94 has created (was created by)
hat erschaffen
δημιούργησε
создало
创造了
(wurde erschaffen durch)
(δημιουργήθηκε από)
(было создано)
(被创造於)
P95 has formed (was formed by)
hat gebildet
σχημάτισε
сформировало
组成了
(wurde gebildet von)
(σχηματίστηκε από)
(была сформирована)
(被组成於)
P96 by mother (gave birth)
durch Mutter
είχε μητέρα
матерью
来自生母
(gebar)
(ήταν μητέρα του/της)
(дала рождение)
(成为生母於)
P97 from father (was father for)
gab Vaterschaft
είχε πατέρα
от отца
来自父亲
(war Vater für)
(ήταν πατέρας του/της)
(был отцом для)
(成为生父於)
P98 brought into life (was born)
brachte zur Welt
έφερε στη ζωή
родило
诞生了
(wurde geboren durch)
(γεννήθηκε)
(был рожден)
(诞生於)
P99 dissolved (was dissolved by)
löste auf
διέλυσε
распустило
解散了
(wurde aufgelöst durch)
(διαλύθηκε από)
(была распущена)
(被解散於)
P100 was death of (died in)
Tod von
ήταν θάνατος του/της
была смертью
灭亡了
(starb in)
(πέθανε σε)
(умер)
(死亡於)
P101 had as general use (was use of)
hatte die allgemeine Verwendung
είχε ως γενική χρήση
имело основное применение
被惯用於
(war die Verwendung von)
(ήταν χρήση του/της)
(было использовано для)
(可使用)
P102 has title (is title of)
trägt den Titel
έχει τίτλο
имеет заголовок
有标题
(ist der Titel von)
(είναι τίτλος του/της)
(является заголовком)
(被用为标题来称呼)
P103 was intended for (was intention of)
war bestimmt für
προοριζόταν για
планировалось для
被制作来用於
(war Bestimmung von)
(ήταν προορισμός του)
(было целью для)
(Missing translation in 'Chinese' language)
P104 is subject to (applies to)
ist Gegenstand von
υπόκειται σε
подчиняется
受制於
(findet Anwendung auf)
(ισχύει για)
(применяется к)
(被应用於)
P105 right held by (has right on)
Rechte stehen zu
δικαίωμα κατέχεται από
право принадлежит
有权限持有者
(hat Rechte an)
(έχει δικαίωμα σε)
(имеет права на)
(持有权限来管制)
P106 is composed of (forms part of)
ist zusammengesetzt aus
αποτελείται από
составлен из
有组成元素
(bildet Teil von)
(αποτελεί μέρος του/της)
(формирует часть)
(组成了)
P107 has current or former member (is current or former member of)
hat derzeitiges oder früheres Mitglied
έχει ή είχε μέλος
имеет действующего или бывшего члена
有现任或前任成员
(ist derzeitiges oder früheres Mitglied)
(είναι ή ήταν μέλος του/της)
(является действующим или бывшим членом)
(目前或曾经加入群组)
P108 has produced (was produced by)
hat hergestellt
παρήγαγε
произвело
有产出物
(wurde hergestellt durch)
(παρήχθη από)
(было произведено)
(被制作於)
P109 has current or former curator (is current or former curator of)
hat derzeitigen oder früheren Kurator
έχει ή είχε επιμελητή
имеет действующего или бывшего хранителя
有现任或前任典藏管理员
(ist derzeitiger oder früherer Kurator von)
(είναι ή ήταν επιμελητής του/της)
(является действующим или бывшим хранителем)
(目前或曾经典藏管理)
P110 augmented (was augmented by)
erweiterte
επαύξησε
увеличило
扩增了
(wurde erweitert durch)
(επαυξήθηκε από)
(было увеличено)
(被扩增於)
P111 added (was added by)
fügte hinzu
προσέθεσε
добавило
附加上部件
(wurde hinzugefügt durch)
(προστέθηκε από)
(было добавлено)
(被附加於)
P112 diminished (was diminished by)
verminderte
εξάλειψε
уменьшило
缩减了
(wurde vermindert durch)
(εξαλείφθηκε από)
(было уменьшено)
(被缩减於)
P113 removed (was removed by)
entfernte
αφαίρεσε
удалено
移除了
(wurde entfernt durch)
(αφαιρέθηκε από)
(было удалено)
(被移除於)
P114 is equal in time to
zeitgleich zu
συμπίπτει χρονικά με
равный по времени
时段相同於
P115 finishes (is finished by)
beendet
περατώνει
завершает
结束了
(wurde beendet mit)
(περατώνεται με)
(завершается)
(被结束于)
P116 starts (is started by)
beginnt
αρχίζει
начинает
开始了
(wurde begonnen mit)
(αρχίζει με)
(начат)
(被开始于)
P117 occurs during (includes)
fällt in
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια
появляется во время
时段被涵盖於
(beinhaltet)
(περιλαμβάνει)
(включает)
(时段涵盖了)
P118 overlaps in time with (is overlapped in time by)
überlappt zeitlich mit
προηγείται μερικώς επικαλύπτοντας
покрывает во времени
时段重叠了
(wird zeitlich überlappt von)
(έπεται μερικώς επικαλυπτόμενο)
(покрывается во времени)
(时段被重叠于)
P119 meets in time with (is met in time by)
trifft zeitlich auf
προηγείται
встречается во времени с
紧接续了
(wird zeitlich getroffen von)
(έπεται)
(встречен во времени)
(紧接续於)
P120 occurs before (occurs after)
kommt vor
εμφανίζεται πριν
появляется до
发生时段先於
(kommt nach)
(εμφανίζεται μετά)
(появляется после)
(发生时段后於)
P121 overlaps with
überlappt mit
επικαλύπτεται με
пересекается
空间重叠于
P122 borders with
grenzt an
συνορεύει με
граничит
接壤于
P123 resulted in (resulted from)
ergab
είχε ως αποτέλεσμα
повлекла появление
转变出
(ergab sich aus)
(προέκυψε από)
(была результатом)
(肇因於)
P124 transformed (was transformed by)
wandelte um
μετέτρεψε
трансформировало
转变了
(wurde umgewandelt durch)
(μετατράπηκε από)
(было трансформировано)
(被转变於)
P125 used object of type (was type of object used in)
benutzte Objekt des Typus
χρησιμοποίησε αντικείμενο τύπου
использует объект типа
有使用物件类型
(Objekt des Typus … wurde benutzt in)
(ήταν o τύπος αντικείμενου που χρησιμοποιήθηκε σε)
(являлся типом объекта использованного в)
(被使用於)
P126 employed (was employed in)
verwendete
χρησιμοποίησε
применяло
采用了材料
(wurde verwendet bei)
(χρησιμοποιήθηκε σε)
(был применен в)
(被使用於)
P127 has broader term (has narrower term)
hat den Oberbegriff
έχει ευρύτερο όρο
имеет вышестоящий термин
有广义术语
(hat den Unterbegriff)
(έχει στενότερο όρο)
(имеет нижестоящий термин)
(有狭义术语)
P128 carries (is carried by)
trägt
φέρει
несет
承载信息
(wird getragen von)
(φέρεται από)
(переносится при помощи)
(被承载于)
P129 is about (is subject of)
handelt über
έχει ως θέμα
касается
陈述关於
(wird behandelt in)
(είναι θέμα του/της)
(является темой для)
(被陈述於)
P130 shows features of (features are also found on)
zeigt Merkmale von
παρουσιάζει χαρακτηριστικά του/της
демонстрирует признаки
外观特征原出现於
(Merkmale werden auch gefunden auf)
(χαρακτηριστικά του βρίσκονται επίσης σε)
(признаки также найдены на)
(外观特征被复制於)
P131 is identified by (identifies)
wird identifiziert durch
αναγνωρίζεται ως
идентифицируется
有称号
(identifiziert)
(είναι αναγνωριστικό)
(идентифицирует)
(被用来识别)
P132 overlaps with
überlappt mit
επικαλύπτεται με
пересекается с
时空重叠于
P133 is separated from
ist getrennt von
διαχωρίζεται από
отделен от
时空不重叠于
P134 continued (was continued by)
setzte sich fort in
συνέχισε
продолжила
延续了
(wurde fortgesetzt durch)
(συνεχίστηκε από)
(была продолжена)
(有延续活动)
P135 created type (was created by)
erschuf Typus
δημιούργησε τύπο
создало тип
创造了类型
(wurde geschaffen durch)
(δημιουργήθηκε από)
(был создан)
(被创造於)
P136 was based on (supported type creation)
stützte sich auf
βασίστηκε σε
был основан на
根据了
(belegte)
(υποστήριξε τη δημιουργία τύπου)
(стало основой для создания типа)
(提供證據给类型创造)
P137 exemplifies ( is exemplified by )
erläutert
δειγματίζεται από
имеет в качестве примера
例示了
(erläutert durch Beispiele)
(δειγματίζει)
(служит примером для)
(有例示)
P138 represents (has representation)
stellt dar
παριστάνει
представляет
描绘了
(wird dargestellt durch)
(παριστάνεται από)
(имеет представление)
(有图像描绘)
P139 has alternative form
hat alternative Form
έχει εναλλακτική μορφή
имеет альтернативную форму
有替代称号
P140 assigned attribute to (was attributed by)
wies Merkmal zu
απέδωσε ιδιότητα σε
назначило атрибут для
指定属性给
(bekam Merkmal zugewiesen durch)
(χαρακτηρίστηκε από)
(получает атрибут посредством)
(被指定属性於)
P141 assigned (was assigned by)
wies zu
απέδωσε ως ιδιότητα
назначило
指定了属性值
(wurde zugewiesen durch)
(αποδόθηκε ως ιδιότητα από)
(назначена посредством)
(被指定了属性值於)
P142 used constituent (was used in)
benutzte Bestandteil
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
使用称号构成部分
(wurde benutzt in)
(Missing translation in 'Greek' language)
(Missing translation in 'Russian' language)
(被用来构成称号於)
P143 joined (was joined by)
verband
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
加入了成员
(wurde verbunden durch)
(Missing translation in 'Greek' language)
(Missing translation in 'Russian' language)
(被加入为成员於)
P144 joined with (gained member by)
verband mit
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
加入成员到
(erwarb Mitglied durch)
(Missing translation in 'Greek' language)
(Missing translation in 'Russian' language)
(获得成员於)
P145 separated (left by)
entließ
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
分离了成员
(wurde entlassen durch)
(Missing translation in 'Greek' language)
(Missing translation in 'Russian' language)
(脱离群组於)
P146 separated from (lost member by)
entließ von
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
脱离了群组
(verlor Mitglied durch)
(Missing translation in 'Greek' language)
(Missing translation in 'Russian' language)
(失去成员於)
P147 curated (was curated by)
betreute kuratorisch
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
典藏管理了
(wurde kuratorisch betreut durch)
(Missing translation in 'Greek' language)
(Missing translation in 'Russian' language)
(被典藏管理於)
P148 has component (is component of)
hat Bestandteil
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
有组件
(ist Bestandteil von)
(Missing translation in 'Greek' language)
(Missing translation in 'Russian' language)
(被用来组成)
P149 is identified by (identifies)
Missing translation in 'German' language
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
Missing translation in 'Chinese' language
(Missing translation in 'German' language)
(Missing translation in 'Greek' language)
(Missing translation in 'Russian' language)
(Missing translation in 'Chinese' language)

E1 CRM Entity
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
CRM Entity
unaltered since version 4.0 / March 2004
CRM Entität
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Οντότητα CIDOC CRM
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
CRM Сущность
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
CRM实体
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
- -
SuperClass Of:
E2 Temporal Entity unaltered since version 4.0 / March 2004
E52 Time-Span unaltered since version 4.0 / March 2004
E53 Place unaltered since version 4.0 / March 2004
E54 Dimension unaltered since version 4.0 / March 2004
E77 Persistent Item unaltered since version 4.0 / March 2004
E2
Geschehendes
Έγχρονη Οντότητα
Временная Сущность
时间实体

E52
Zeitspanne
Χρονικό Διάστημα
Интервал Времени
时段

E53
Ort
Τόπος
Место
地点

E54
Maß
Μέγεθος
Размер
规模数量

E77
Seiendes
Ον
Постоянная Сущность
持续性项目
Scope Note:

This class comprises all things in the universe of discourse of the CIDOC Conceptual Reference Model.

It is an abstract concept providing for three general properties:

Identification by name or appellation, and in particular by a preferred identifier

Classification by type, allowing further refinement of the specific subclass an instance belongs to

Attachment of free text for the expression of anything not captured by formal properties

With the exception of E59 Primitive Value, all other classes within the CRM are directly or indirectly specialisations of E1 CRM Entity.

unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2

Diese Klasse umfasst alle Dinge des Betrachtungsraumes, der durch das CIDOC Conceptual Reference Model beschrieben wird. Es ist ein abstraktes Konzept, anhand dessen drei grundlegende Eigenschaften zur Verfügung gestellt werden können:

Identifikation durch einen Namen, eine Bezeichnung oder im Speziellen durch ein bevorzugtes Kennzeichen;

Klassifikation durch Typisierung, ein Verfahren zur weiteren Verfeinerung der jeweiligen Unterklasse des CRM Modells zu der eine Instanz gehört;

Zuordnung eines freien Textes, um alles auszudrücken, was nicht durch formale Eigenschaften erfasst wird.

Mit Ausnahme der Klasse E59 Primitiver Wert sind alle anderen Klassen innerhalb des CIDOC CRM direkte oder indirekte Spezialisierungen von der Klasse E1 CRM Entität.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises all things in the universe of discourse of the CIDOC Conceptual Reference Model.

It is an abstract concept providing for three general properties:

Identification by name or appellation

Classification by type, allowing further refinement of the specific subclass an instance belongs to

Attachment of free text for the expression of anything not captured by formal properties

With the exception of E59 Primitive Value, all other classes within the CRM are directly or indirectly specialisations of E1 CRM Entity.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα στην πραγματεία του Εννοιολογικού Μοντέλου Αναφοράς CIDOC.

Πρόκειται για μια αφηρημένη έννοια που προνοεί για τρεις βασικές ιδιότητες:

1. Αναγνώριση κατά όνομα ή μέσω άλλου αναγνωριστικού

2. Ταξινόμηση κατά τύπο, επιτρέποντας επιπλέον βελτιστοποίηση της συγκεκριμένης υποκλάσης στην οποία ανήκει μία πραγμάτωση

3. Συνημμένο ελεύθερο κείμενο προκειμένου να εκφραστεί οτιδήποτε δεν συλλαμβάνεται από τυποποιημένες ιδιότητες.

Με την εξαίρεση της Πρωτογενούς Τιμής (Ε59), όλες οι υπόλοιπες κλάσεις εντός του CIDOC CRM αποτελούν άμεσα ή έμμεσα εξειδικεύσεις της Οντότητας CIDOC CRM (Ε1).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises all things in the universe of discourse of the CIDOC Conceptual Reference Model.

It is an abstract concept providing for three general properties:

Identification by name or appellation

Classification by type, allowing further refinement of the specific subclass an instance belongs to

Attachment of free text for the expression of anything not captured by formal properties

With the exception of E59 Primitive Value, all other classes within the CRM are directly or indirectly specialisations of E1 CRM Entity.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс охватывает все объекты предметной области (“обсуждаемой вселенной”) концептуальной модели CIDOC CRM. Он представляет абстрактный концепт, предусматривающий три общих свойства: 1. Идентификация по названию или имени. 2. Классификация по типу, допускающая дальнейшее уточнение особого подкласса, к которому относится тот или иной экземпляр. 3. Присоединение свободного текста для выражения чего-либо, не учитываемого формальными свойствами. За исключением класса E59.Простое Значение, все другие классы в рамках CRM являются прямыми или косвенными специализациями класса E1.CRM Сущность.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵CIDOC概念参考模型论域里的所有事物。

它用来表示具有以下三个普通属性的抽象概念:

通过名称或名字,尤其是通过一个首选标识符进行识别

按照类型进行归类,以便进一步细部修饰某个实例所属的特定子类

允许自由附加说明文字,以便表达形式属性(formal properties)无法记录的内容。

除E59-原始值属例外,CRM之内的其他所有类别直接或间接地都是E1-CRM实体的专项(specialization)

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the earthquake in Lisbon 1755 (E5)
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • das Erdbeben in Lissabon 1755 (E5 Ereignis)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • ο σεισμός της Λισαβόνας το 1755 (E5)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 1755年里斯本大地震 (E5)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P1 is identified by (identifies): E41 Appellation
P2 has type (is type of): E55 Type
P3 has note: E62 String
P48 has preferred identifier (is preferred identifier of): E42 Identifier
P137 exemplifies ( is exemplified by ): E55 Type
E2 Temporal Entity
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Temporal Entity
unaltered since version 4.0 / March 2004
Geschehendes
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Έγχρονη Οντότητα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Временная Сущность
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
时间实体
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E1 CRM Entity unaltered since version 4.0 / March 2004 E1
CRM Entität
Οντότητα CIDOC CRM
CRM Сущность
CRM实体
SuperClass Of:
E3 Condition State unaltered since version 4.0 / March 2004
E4 Period unaltered since version 4.0 / March 2004
E3
Zustandsphase
Κατάσταση
Состояние
状态

E4
Phase
Περίοδος
Период
时期
Scope Note:

This class comprises all phenomena, such as the instances of E4 Periods, E5 Events and states, which happen over a limited extent in time.

In some contexts, these are also called perdurants. This class is disjoint from E77 Persistent Item. This is an abstract class and has no direct instances. E2 Temporal Entity is specialized into E4 Period, which applies to a particular geographic area (defined with a greater or lesser degree of precision), and E3 Condition State, which applies to instances of E18 Physical Thing.

unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1

Diese Klasse umfasst die Instanzen der Klassen E4 Phase, E5 Ereignis und andere zeitlich begrenzte Zustände.

In anderen Zusammenhängen werden diese Klassen auch ‚perdurants‘ genannt. Diese Klasse un- terscheidet sich durch einen zeitlich begrenzten Zustand von der Klasse E77 Seiendes. Es handelt sich um eine abstrakte Klasse, die keine direkten Instanzen bildet. Die Klasse E2 Geschehendes wird einerseits in der Klasse E4 Phase spezialisiert und auf ein bestimmtes geographisches Gebiet beschränkt, so wie andererseits auf die Klasse E3 Zustandsphase spezialisiert, die sich auf Instan- zen der Klasse E18 Materielles bezieht.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises all phenomena, such as the instances of E4 Periods, E5 Events and states, which happen over a limited extent in time.

In some contexts, these are also called perdurants. This class is disjoint from E77 Persistent Item. This is an abstract class and has no direct instances. E2 Temporal Entity is specialized into E4 Period, which applies to a particular geographic area (defined with a greater or lesser degree of precision), and E3 Condition State, which applies to instances of E18 Physical Stuff.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει όλα τα φαινόμενα, όπως οι πραγματώσεις Περιόδων (Ε4), Συμβάντων (E5) και δηλώνει αυτά που συμβαίνουν σε περιορισμένη χρονική έκταση.

Σε ορισμένα συμφραζόμενα, καλούνται επίσης perdurants. Η κλάση αυτή είναι ασύνδετη με το Ον (E77). Πρόκειται για αφηρημένη κλάση και δεν έχει άμεσες πραγματώσεις. Η Έγχρονη Οντότητα (E2) εξειδικεύεται στην Περίοδο (E4), η οποία ισχύει για μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (που καθορίζεται με μεγαλύτερη ή μικρότερη ακρίβεια) και την Κατάσταση (Ε3), η οποία ισχύει για πραγματώσεις του Υλικού Πράγματος (E18).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

Данный класс включает все явления, такие как экземпляры классов E4.Период, E5.Событие, происходящих в ограниченный период времени. В некоторых контекстах это так называемые пердуранты. Данный класс отличен от класса E77.Постоянная Сущность. Это абстрактный класс и не имеет прямых экземпляров. Класс E2.Временная Сущность уточняется как класс E4.Период, который относится к определенной географической области (определяемой с большей или меньшей степенью точности) и класс E3.Состояние, который связан с классом E18.Материальный Предмет.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵所有在某个有限时段内发生的现象,例如E4-时期、E5-事件和状态的实例。

在某些情况下,它们也被称为事件实体(perdurants)。此类别与E77-持续性项目(E77 Persistent Item )是互不相交集的。它是个抽象类别,没有直接的实例。E2-时间实体被特化为应用於特定地理区域(定义的精确度可高可低〕的E4-时期,以及应用於E18-实体物实例的E3状态 (E3 Condition State)。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • Bronze Age (E4)
 • the earthquake in Lisbon 1755 (E5)
 • the Peterhof Palace near Saint Petersburg being in ruins from 1944 – 1946 (E3)
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Bronzezeit (E4 Phase)
 • das Erdbeben in Lissabon 1755 (E5 Ereignis)
 • der Peterhof Palast nahe St. Petersburg, der von 1944–1946
 • eine Ruine war (E3 Zustandsphase)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η εποχή του Χαλκού (E4)
 • ο σεισμός στη Λισαβόνα το 1755 (E5)
 • το Μεγάλο Παλάτι του Πετροντβορέτς κοντά στην Αγία Πετρούπολη που ήταν ερειπωμένο από το 1944 – 1946 (E3)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 铜器时代 (E4)
 • 1755年里斯本大地震 (E5)
 • 离圣彼得堡不远的夏宫在1944至1946年间的废墟状态(E3)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P4 has time-span (is time-span of): E52 Time-Span
P114 is equal in time to: E2 Temporal Entity
P115 finishes (is finished by): E2 Temporal Entity
P116 starts (is started by): E2 Temporal Entity
P117 occurs during (includes): E2 Temporal Entity
P118 overlaps in time with (is overlapped in time by): E2 Temporal Entity
P119 meets in time with (is met in time by): E2 Temporal Entity
P120 occurs before (occurs after): E2 Temporal Entity
E3 Condition State
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Condition State
unaltered since version 4.0 / March 2004
Zustandsphase
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Κατάσταση
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Состояние
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
状态
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E2 Temporal Entity unaltered since version 4.0 / March 2004 E2
Geschehendes
Έγχρονη Οντότητα
Временная Сущность
时间实体
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises the states of objects characterised by a certain condition over a time-span.

An instance of this class describes the prevailing physical condition of any material object or feature during a specific E52 Time Span. In general, the time-span for which a certain condition can be asserted may be shorter than the real time-span, for which this condition held.

The nature of that condition can be described using P2 has type. For example, the E3 Condition State “condition of the SS Great Britain between 22 September 1846 and 27 August 1847” can be characterized as E55 Type “wrecked”.

unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2

Diese Klasse umfasst die Beschaffenheit von Objekten in einem bestimmten Zeitraum.

Eine Instanz dieser Klasse beschreibt die maßgebliche physische Beschaffenheit eines jeglichen materiellen Gegenstandes oder Merkmales während eines bestimmten Zeitraumes E52 Zeitspanne. Generell kann die Zeitspanne für die eine gewisse Beschaffenheit festgehalten wird kürzer sein als die wirkliche Zeitspanne in der diese Beschaffenheit andauerte. Das Wesen des entsprechenden Zustandes kann durch die Eigenschaft P2 hat den Typus (ist Typus von) beschrieben werden. Zum Beispiel kann die Instanz der Klasse E3 Zustandsphase den Zustand des Segelschiffes Great Britain zwischen dem 22. 9. 1846 und dem 27. 8. 1847 durch eine Instanz von E55 Typus als Wrack charakterisieren.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises the states of objects characterised by a certain condition over a time-span.

It describes the prevailing physical condition of any material object or feature during a specific E52 Time Span.In general, the time-span for which a certain condition can be asserted may be shorter than the real time-span, for which this condition held.

The nature of that condition can be described using P2 has type. For example, the E3 Condition State “condition of the SS Great Britain between 22 September 1846 and 27 August 1847” can be characterized as E55 Type “wrecked”.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει τις καταστάσεις αντικειμένων που χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο είδος κατάστασης κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος.

Περιγράφει την επικρατούσα φυσική κατάσταση οποιουδήποτε υλικού αντικειμένου ή μορφώματος εντός ενός συγκεκριμένου Χρονικού Διαστήματος (E52). Γενικά, το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση ενδέχεται να είναι συντομότερο από το πραγματικό χρονικό διάστημα, για το οποίο ισχύει η κατάσταση αυτή.

Η φύση της κατάστασης αυτής μπορεί να περιγραφεί, χρησιμοποιώντας την P2 έχει τύπο. Για παράδειγμα, η Κατάσταση (Ε3) “κατάσταση του SS Great Britain στο διάστημα ανάμεσα στις 22. Σεπτεμβρίου 1846 και τις 27. Αυγούστου 1847” μπορεί να χαρακτηριστεί ως Τύπος (Ε55) “κατεστραμμένος”.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises the states of objects characterised by a certain condition over a time-span.

It describes the prevailing physical condition of any material object or feature during a specific E52 Time Span.In general, the time-span for which a certain condition can be asserted may be shorter than the real time-span, for which this condition held.

The nature of that condition can be described using P2 has type. For example, the E3 Condition State “condition of the SS Great Britain between 22 September 1846 and 27 August 1847” can be characterized as E55 Type “wrecked”.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс включает в себя состояния объектов, характеризуемых определенным условием над временным диапазоном. Он описывает превалирующие физическое состояние какого бы то ни было материального объекта или признака в течение E52.Интервал Времени. Вообще временной диапазон, которому можно приписать определенное состояние, может быть короче, чем реальный временной диапазон, для которого это состояние приведено. Природу этого состояния можно описать, используя тип P2.имеет тип (является типом). Например, E3.Состояние “состояние парохода Великобритании между 22 сентября 1846 и 27 августа 1847” может быть охарактеризовано как экземпляр класса E55.Тип “потерпевший кораблекрушение”.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵在某个时段内拥有某种状况(condition)的物件状态(states of objects)。

此类别的实例陈述的是在某个特定的E52-时段内,任何一件实体物件或外貌表征的主要物质状况。一般而言,某种状况被宣称的时段可能比其实际维持的时段更短。此种状况的性质可使用P2-有类型加以描述。例如E3-状态(陈述〕“大不列颠号蒸汽轮船(SS Great Britain)在1846年9月22日至1947年8月27日期间的状况”可被形容为E55-类型 "毁坏”。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the “Amber Room” in Tsarskoje Selo being completely reconstructed from summer 2003 until now
 • the Peterhof Palace near Saint Petersburg being in ruins from 1944 – 1946
 • the state of my turkey in the oven at 14:30 on 25 December, 2002 (P2 has type: E55 Type “still not cooked”)
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die Rekonstruktion des Bernsteinzimmers in Tsarskoje Selo wurde im Sommer 2003 vollkommen fertig gestellt und bis jetzt so erhalten
 • der Peterhof Palast nahe St. Petersburg war von 1944–1946 eine Ruine
 • der Zustand meines Truthahns im Backherd am 25. Dezember 2002 um 14.30 h (P2 hat den Typus (ist Typus von) E55 Typus bratbereit, d. h. gerupft und ge- würzt)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • το “Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο” στο Τσάρκογιε Σελό που ανακατασκευάστηκε πλήρως από το καλοκαίρι του 2003 έως σήμερα
 • το Μεγάλο Παλάτι του Πετροντβορέτς κοντά στην Αγία Πετρούπολη που ήταν ερειπωμένο από το 1944 – 1946
 • η κατάσταση της γαλοπούλας μου στο φούρνο στις 14:30 την 25η Δεκεμβρίου, 2002 (P2 έχει τύπο: E55 Τύπος “ακόμα άψητη”)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • Tsarskoje Selo博物馆“琥珀厅”的工程在2003年夏天重建后至今的状态
 • 离圣彼得堡不远的夏宫在1944至1946年间的废墟状态2
 • 2002年12月25日下午2时30分火鸡在烤箱内的状态(P2有类型:E55-类型“还未烤熟”〕
 • 属性:
 • P5-包含~状态(属於~状态的一部分):E3-状态
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P5 consists of (forms part of): E3 Condition State
E4 Period
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Period
unaltered since version 4.0 / March 2004
Phase
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Περίοδος
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Период
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
时期
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E2 Temporal Entity unaltered since version 4.0 / March 2004 E2
Geschehendes
Έγχρονη Οντότητα
Временная Сущность
时间实体
SuperClass Of:
E5 Event unaltered since version 4.0 / March 2004 E5
Ereignis
Συμβάν
Событие
事件
Scope Note:

This class comprises sets of coherent phenomena or cultural manifestations bounded in time and space.

It is the social or physical coherence of these phenomena that identify an E4 Period and not the associated spatio-temporal bounds. These bounds are a mere approximation of the actual process of growth, spread and retreat. Consequently, different periods can overlap and coexist in time and space, such as when a nomadic culture exists in the same area as a sedentary culture.

Typically this class is used to describe prehistoric or historic periods such as the “Neolithic Period”, the “Ming Dynasty” or the “McCarthy Era”. There are however no assumptions about the scale of the associated phenomena. In particular all events are seen as synthetic processes consisting of coherent phenomena. Therefore E4 Period is a superclass of E5 Event. For example, a modern clinical E67 Birth can be seen as both an atomic E5 Event and as an E4 Period that consists of multiple activities performed by multiple instances of E39 Actor.

There are two different conceptualisations of ‘artistic style’, defined either by physical features or by historical context. For example, “Impressionism” can be viewed as a period lasting from approximately 1870 to 1905 during which paintings with particular characteristics were produced by a group of artists that included (among others) Monet, Renoir, Pissarro, Sisley and Degas. Alternatively, it can be regarded as a style applicable to all paintings sharing the characteristics of the works produced by the Impressionist painters, regardless of historical context. The first interpretation is an E4 Period, and the second defines morphological object types that fall under E55 Type.

Another specific case of an E4 Period is the set of activities and phenomena associated with a settlement, such as the populated period of Nineveh.

unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2

Diese Klasse umfasst Ansammlungen zusammenhängender Phänomene oder kultureller Manifestationen gebunden in Raum und Zeit.

Es ist die gesellschaftliche oder physische Kohärenz dieser Phänomene, die eine Instanz der Klasse E4 Phase identifiziert und nicht die verknüpften RaumZeit Grenzen. Diese Grenzen sind nichts als eine grobe Annäherung an Wachstums, Ausbreitungs und Rückzugsprozesse. Folglich können sich unterschiedliche Zeiträume überschneiden und in Zeit und Raum koexistieren, genauso wie eine Nomadenkultur im gleichen Gebiet wie eine sesshafte Kultur existieren kann.

Typischer Weise wird diese Klasse benutzt um prähistorische oder historische Zeiträume wie das

„Neolithikums“, die „Ming-Dynastie“ oder die „McCarthy-Ära“ zu beschreiben. Es gibt allerdings keine Annahmen über den Verknüpfungsgrad der Phänomene. Genaugenommen werden alle Ereignisse als synthetische Prozesse gesehen, die aus zusammenhängenden Phänomenen bestehen. Deswegen ist die Klasse E4 Phase eine Superklasse der Klasse E5 Ereignis. Zum Beispiel kann eine heute üblicher Weise in der Klinik stattfindende Geburt E67 Geburt sowohl als ein einzelnes Ereignis der Klasse E5 Ereignis und als ein Zeitraum der Klasse E4 Phase gesehen werden, der aus zahlreichen Aktivitäten besteht, die von multiplen Instanzen der Klasse E39 Akteur ausgeführt werden.

Künstlerischer Stil kann als Klasse E4 Phase modelliert sein. Es gibt zwei unterschiedliche begriffliche Fassungen von ‚künstlerischem Stil‘, entweder definiert durch die physisch fassbaren Ausprägungen (individueller Stil des Künstlers) oder durch den historischen Kontext (Zeitstil). Zum Beispiel kann der Impressionismus als ein Zeitraum von ungefähr 1870 bis 1905 angesehen werden, indem Gemälde mit individuellen (Stil)Merkmalen von einer Gruppe von Künstlern geschaffen wurden, unter anderem Monet, Renoir, Pissarro, Sisley und Degas. Alternativ kann der Impressionismus als ein allgemeiner (Zeit)Stil begriffen werden, der auf alle jene Gemälde zutrifft, die die für den Impressionismus charakteristischen Merkmale zeigen, ungeachtet ihres historischen Kontextes/des Zeitpunktes ihrer Entstehung. Die erste Interpretation fällt in die Klasse E4 Phase, während die zweite Interpretation morphologische Gegenstandstypen definiert, die unter die Klasse E55 Typus fallen.

Ein anderer bestimmter Fall der Klasse E4 Phase ist eine Ansammlung von Aktivitäten und Phänomenen, die mit einer Siedlung verbunden sind, wie z. B. der Zeitraum als Nineveh bewohnt war.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises sets of coherent phenomena or cultural manifestations bounded in time and space.

It is the social or physical coherence of these phenomena that identify an E4 Period and not the associated spatio-temporal bounds. These bounds are a mere approximation of the actual process of growth, spread and retreat. Consequently, different periods can overlap and coexist in time and space, such as when a nomadic culture exists in the same area as a sedentary culture.

Typically this class is used to describe prehistoric or historic periods such as the “Neolithic Period”, the “Ming Dynasty” or the “McCarthy Era”. There are however no assumptions about the scale of the associated phenomena. In particular all events are seen as synthetic processes consisting of coherent phenomena. Therefore E4 Period is a superclass of E5 Event. For example, a modern clinical E67 Birth can be seen as both an atomic E5 Event and as an E4 Period that consists of multiple activities performed by multiple instances of E39 Actor.

Artistic style may be modeled as E4 Period. There are two different conceptualisations of ‘style’, defined either by physical features or by historical context. For example, “Impressionism” can be viewed as a period lasting from approximately 1870 to 1905 during which paintings with particular characteristics were produced by a group of artists that included (among others) Monet, Renoir, Pissarro, Sisley and Degas. Alternatively, it can be regarded as a style applicable to all paintings sharing the characteristics of the works produced by the Impressionist painters, regardless of historical context. The first interpretation is consistent with E4 Period, and the second defines morphological object types that fall under E55 Type.

Another specific case of an E4 Period is the set of activities and phenomena associated with a settlement, such as the populated period of Nineveh.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει σύνολα συναφών φαινομένων ή πολιτισμικών δηλώσεων που περιορίζονται στο χρόνο και το χώρο.

Είναι η κοινωνική ή φυσική συνοχή των φαινομένων αυτών που καθορίζουν μια Περίοδο (E4) και όχι τα σχετιζόμενοι χωρο-χρονικά όρια. Τα όρια αυτά είναι μια απλή προσέγγιση της πραγματικής διαδικασίας ανάπτυξης, εξάπλωσης και οπισθοχώρησης. Κατά συνέπεια, διαφορετικές περίοδοι μπορούν να επικαλύπτονται και να συνυπάρχουν στο χώρο και το χρόνο, όπως όταν ένας νομαδικός πολιτισμός υπάρχει στην ίδια περιοχή με έναν μόνιμο πολιτισμό.

Χαρακτηριστικά, η κλάση αυτή χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊστορικές ή ιστορικές περιόδους όπως τη «Νεολιθική Περίοδο», τη «Δυναστεία Μινγκ» ή την «Περίοδο του Μακαρθισμού». Ωστόσο, δεν γίνονται εκτιμήσεις σχετικά με την κλίμακα των σχετιζόμενων φαινομένων. Ειδικότερα, κάθε συμβάν εκλαμβάνεται ως σύνθετη διαδικασία που αποτελείται από συναφή φαινόμενα. Κατά συνέπεια, η Περίοδος (E4) αποτελεί υπερκλάση του Συμβάντος (Ε5). Για παράδειγμα, μια σύγχρονη κλινική Γέννηση (E67) ενδέχεται να εκληφθεί τόσο ως ατομικό Συμβάν (E5) όσο και ως Περίοδος (E4) που αποτελείται από πολλαπλές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από πολλαπλές πραγματώσεις του Δράστη (E39).

Το καλλιτεχνικό ύφος μπορεί να μοντελοποιηθεί ως Περίοδος (E4). Υπάρχουν δύο διαφορετικές εννοιοποιήσεις ‘ύφους’ που καθορίζονται είτε από φυσικά μορφώματα είτε από ιστορικά συμφραζόμενα. Για παράδειγμα, ο «Ιμπρεσιονισμός» μπορεί να θεωρηθεί ως περίοδος με διάρκεια περίπου από το 1870 έως το 1905 κατά την οποία παράχθηκαν πίνακες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από μια ομάδα καλλιτεχνών μεταξύ των οποίων ήταν ο Μονέ, ο Ρενουάρ, ο Πισσαρό, ο Σίσλεϊ και ο Ντεγκά. Εναλλακτικά μπορεί να θεωρηθεί ως το ύφος που συναντά κανείς σε κάθε πίνακα με κοινά χαρακτηριστικά των εργασιών που παράχθηκαν από τους ιμπρεσιονιστές, ανεξάρτητα από τα ιστορικά συμφραζόμενα. Η πρώτη ερμηνεία συμφωνεί με την Περίοδο (Ε4), και η δεύτερη καθορίζει μορφολογικούς τύπους αντικειμένων που εμπίπτουν στον Τύπο (E55).

Άλλη μια συγκεκριμένη περίπτωση της Περιόδου (E4) είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και φαινομένων που σχετίζονται με έναν οικισμό, όπως η περίοδος όπου κατοικείτο η Νινευή.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises sets of coherent phenomena or cultural manifestations bounded in time and space.

It is the social or physical coherence of these phenomena that identify an E4 Period and not the associated spatio-temporal bounds. These bounds are a mere approximation of the actual process of growth, spread and retreat. Consequently, different periods can overlap and coexist in time and space, such as when a nomadic culture exists in the same area as a sedentary culture.

Typically this class is used to describe prehistoric or historic periods such as the “Neolithic Period”, the “Ming Dynasty” or the “McCarthy Era”. There are however no assumptions about the scale of the associated phenomena. In particular all events are seen as synthetic processes consisting of coherent phenomena. Therefore E4 Period is a superclass of E5 Event. For example, a modern clinical E67 Birth can be seen as both an atomic E5 Event and as an E4 Period that consists of multiple activities performed by multiple instances of E39 Actor.

Artistic style may be modeled as E4 Period. There are two different conceptualisations of ‘style’, defined either by physical features or by historical context. For example, “Impressionism” can be viewed as a period lasting from approximately 1870 to 1905 during which paintings with particular characteristics were produced by a group of artists that included (among others) Monet, Renoir, Pissarro, Sisley and Degas. Alternatively, it can be regarded as a style applicable to all paintings sharing the characteristics of the works produced by the Impressionist painters, regardless of historical context. The first interpretation is consistent with E4 Period, and the second defines morphological object types that fall under E55 Type.

Another specific case of an E4 Period is the set of activities and phenomena associated with a settlement, such as the populated period of Nineveh.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс охватывает ряд последовательных явлений или культурных проявлений ограниченных во времени и пространстве. Эта социальная или физическая последовательность данных явлений, идентифицирует E4.Период и не является ассоциированными пространственно-временными границами. Границы являются не более чем приближением фактического процесса развития, распространения и завершения. Следовательно, различные периоды могут частично совпадать (перекрываться) и сосуществовать во времени и пространстве, как например в том случае, когда кочевая культура существует на одной и той же территории как культура оседлая. Обычно этот класс используется для описания доисторических или исторических периодов, таких как период Неолита, династии Минг или эры Маккарти. Однако, не существует предположений относительно масштаба (шкалы) объединяемых явлений. В частности, все явления видятся как синтетический процесс, состоящий из связанных явлений. Следовательно, класс E4.Период является подклассом класса E5.Событие. Например, экземпляр класса E67.Рождение может рассматриваться как анатомическое экземпляр класса E5.Событие, или как E4.Период, который состоит из множественных видов деятельности, осуществляемых множеством экземпляров класса E39.Актор. Художественный стиль может быть смоделирован как E4.Период. Существует две различных концептуализации “стиля”, определяемые либо как физические признаки либо как исторический контекст. Например, “импрессионизм” может рассматриваться как период, продолжавшийся приблизительно с 1870 до 1905, в течении которого произведения живописи с особыми характеристиками были созданы группой художников, включавшей (кроме прочих) Моне, Ренуара, Писсарро, Сислея и Дега. С другой стороны, он может рассматриваться как стиль, применяемый ко всем произведениям живописи, имеющим те же характеристики, что и работы художников-импрессионистов, без учета исторического контекста. Первая интерпретация согласуется с классом E4.Период, а вторая определяет типы морфологических объектов, которые соответствуют экземпляру класса E55.Тип. Другой специфический экземпляр класса E4.Период – это ряд видов деятельности и явлений, ассоциируемых с таким периодом заселения, как Ниневех.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵在特定时空范围内的一致性连贯现象或文化表现。

确认E4-时期的不是与这些现象相关联的时空界限,而是这些现象的社会或物质性质的一致性及连贯性。这些界限仅仅是其实际成长、扩散和退缩过程的近似值。因此不同时期可以相互重叠,并在时空中并存,例如在某个地区的游牧文化可以同时与其定居文化共存。

通常我们会以此类别描述“新石器时代”、“明代”或“麦卡锡时代”等史前或历史年代。然而我们并不对用来界定时期的相关现象的规模提出假设。值得注意的是,所有事件(Event)都被视为包括一致性连贯现象的综合过程(synthetic processes)。因此E4-时期是E5-事件的超类。例如,在现代医疗照顾下的E67-诞生事件,可以被同时视为一次不可分割的E5-事件,也可以被视为一个E4-时期,而且当中还包括E39-角色多个实例所从事的连串活动。

‘艺术风格’的概念分两种,可从物质特征或历史背景进行界定。例如“印象派”可被视为1870至1905年的时期,在这段时期内,莫奈、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱、德加等画家创作了一批富有鲜明特点的油画。另一方面,“印象派”也可以被当成一种绘画风格,只要是体现印象派画家作品特点的创作,就算创作年代不同,也属於这类风格。第一类诠释法属於E4-时期,第二类则界定属於E55-类型之下的形态对象类型(morphological object types)。

另一种E4-时期个案,是与聚居地有关的相关活动和现象的组合,例如尼尼微城人丁兴旺的时期。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • Jurassic
 • European Bronze Age
 • Italian Renaissance
 • Thirty Years War
 • Sturm und Drang
 • Cubism
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Jurassisch
 • Europäische Bronzezeit
 • Italienische Renaissance
 • der Dreißigjährige Krieg
 • Sturm und Drang
 • der Kubismus
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Ιουρασική
 • Εποχή του Χαλκού στην Ευρώπη
 • Ιταλική Αναγέννηση
 • Τριακονταετής Πόλεμος
 • Ορμή και Θύελλα
 • Κυβισμός
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 侏罗纪
 • 欧洲铜器时代
 • 意大利复兴时期
 • 欧洲三十年战争
 • 德国“狂飙突进”时期(Sturm und Drang)
 • 立体主义
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P7 took place at (witnessed): E53 Place
P8 took place on or within (witnessed): E19 Physical Object
P9 consists of (forms part of): E4 Period
P10 falls within (contains): E4 Period
P132 overlaps with: E4 Period
P133 is separated from: E4 Period
E5 Event
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Event
unaltered since version 4.0 / March 2004
Ereignis
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Συμβάν
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Событие
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
事件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E4 Period unaltered since version 4.0 / March 2004 E4
Phase
Περίοδος
Период
时期
SuperClass Of:
E7 Activity unaltered since version 4.0 / March 2004
E63 Beginning of Existence unaltered since version 4.0 / March 2004
E64 End of Existence unaltered since version 4.0 / March 2004
E7
Handlung
Δράση
Деятельность
活动

E63
Daseinsbeginn
Αρχή Ύπαρξης
Начало Существования
存在开始

E64
Daseinsende
Τέλος Ύπαρξης
Конец Существования
存在结束
Scope Note:

This class comprises changes of states in cultural, social or physical systems, regardless of scale, brought about by a series or group of coherent physical, cultural, technological or legal phenomena. Such changes of state will affect instances of E77 Persistent Item or its subclasses.

The distinction between an E5 Event and an E4 Period is partly a question of the scale of observation. Viewed at a coarse level of detail, an E5 Event is an ‘instantaneous’ change of state. At a fine level, the E5 Event can be analysed into its component phenomena within a space and time frame, and as such can be seen as an E4 Period. The reverse is not necessarily the case: not all instances of E4 Period give rise to a noteworthy change of state.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst, ungeachtet der Größenordnung, Zustandsänderungen in kulturellen, gesellschaftlichen oder physischen Systemen, die von einer Reihe oder Gruppe zusammenhängender physischer, kultureller, technologischer oder rechtlicher Phänomene verursacht werden. Solche Änderungen eines Zustandes wirken sich auf Instanzen der Klassee E77 Seiendes oder deren Unterklassen aus.

Die Unterscheidung zwischen der Klasse E5 Ereignis und einer Klasse E4 Phase ist teilweise eine Frage des Abwägens der Beobachtung. Grob betrachtet ist eine Klasse E5 Ereignis ein un- mittelbarer Wandel eines Zustandes. Näher betrachtet, kann eine Instanz der Klasse E5 Ereignis auch in einzelne Bestandteile innerhalb eines Raumes und Zeitrahmens zerlegt werden, und wäre dann als Instanz der Klasse E4 Phase angesehen worden. Das Gegenteil ist nicht notwendigerweise der Fall: nicht alle Instanzen der Klasse E4 Phase verursachen eine beachtenswerte Änderung des Zustandes.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνειαλλαγές καταστάσεων σε πολιτισμικά, κοινωνικά ή φυσικά συστήματα, ανεξάρτητα από την κλίμακα, που προκαλούνται από μια σειρά ή ομάδα συναφών φυσικών, πολιτισμικών τεχνολογικών ή νομικών φαινομένων. Τέτοιες αλλαγές καταστάσεων επηρεάζουν τις πραγματώσεις του Όντος (E77) ή της υποκατηγορίες του.

Η διάκριση ανάμεσα σε ένα Συμβάν (E5) και μια Περίοδο (E4) αποτελεί εν μέρει θέμα της κλίμακας παρατήρησης. Αν ειδωθεί από ένα πρώτο επίπεδο λεπτομέρειας, ένα Συμβάν (E5) αποτελεί ‘στιγμιαία’ αλλαγή κατάστασης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το Συμβάν (E5) μπορεί να αναλυθεί στα φαινόμενα που το απαρτίζουν εντός ενός χώρου και χρονικού πλαισίου και ως τέτοιο να ειδωθεί ως Περίοδος (E4). Δεν συμβαίνει απαραίτητα και το αντίστροφο: δεν δίνουν όλες τις πραγματώσεις της Περιόδου (E4) αφορμή για αξιοσημείωτη αλλαγή κατάστασης.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает в себя изменения состояний в культурной, социальной или физической системах, не взирая на масштаб, определяемый серией или группой связанных физических, культурных, технологических или законодательных явлений. Такие изменения состояния повлияют на экземпляры класса E77.Постоянная Сущность или его подклассы. Разграничение между E5.Событие и E4.Период частично является вопросом масштаба (шкалы) наблюдения. Рассматриваемое на верхнем уровне абстракции, экземпляр класса E5.Событие может быть разложено на свои компонентные явления в пределах пространственных и временных рамок, и, как таковое, может считаться экземпляром класса E4.Период. Обратный процесс не является обязательным: не все экземпляры класса E4.Период порождают заслуживающие внимания изменения состояния.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵不论规模大小的文化、社会或物质系统上的状态变化,这些变化均由物 质、文化、科技或法律的连贯现象所引发。这类形态变化会对E77-持续性项目实例或其子类造成影响。

E5-事件和E4-时期的分别,一部分是在於观察尺度大小(scale of observation)的问题。从粗略的角度而言,E5-事件是一种“即时性”的状态变化。但在细部分析之下,E5-事件则可以视为在某个时空框架下的多个较细部现象所组合而成;如此一来,便可把它视为E4-时期。反之情况却不尽然相同,因为并非所有E4-时期实例能产 生显着的的状态变化。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the birth of Cleopatra (E67)
 • the destruction of Herculaneum by volcanic eruption in 79 AD (E6)
 • World War II (E7)
 • the Battle of Stalingrad (E7)
 • the Yalta Conference (E7)
 • my birthday celebration 28-6-1995 (E7)
 • the falling of a tile from my roof last Sunday
 • the CIDOC Conference 2003 (E7)
unaltered since version 5.0.2 / December 2010
previous value in version 5.0.1
 • the birth of Cleopatra (E67)
 • the destruction of Lisbon by earthquake in 1755 (E6)
 • World War II (E7)
 • the Battle of Stalingrad (E7)
 • the Yalta Conference (E7)
 • my birthday celebration 28-6-1995 (E7)
 • the falling of a tile from my roof last Sunday
 • the CIDOC Conference 2003 (E7)
English text for version: 5.0.1 / November 2009
 • die Geburt von Cleopatra (E67 Geburt)
 • die Zerstörung von Lissabon durch Erdbeben im Jahre 1755 (E6 Zerstörung)
 • Zweiter Weltkrieg (E7 Handlung)
 • der Kampf um Stalingrad (E7 Handlung)
 • die Yalta-Konferenz (E7 Handlung)
 • meine Geburtstagsfeier 28-6-1995 (E7 Handlung)
 • das Herunterfallen eines Ziegels von meinem Dach am letzten Sonntag (E5 Ereignis)
 • die CIDOC-Konferenz im Jahre 2003 (E7 Handlung)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.1
 • the birth of Cleopatra (E67)
 • the destruction of Lisbon by earthquake in 1755 (E6)
 • World War II (E7)
 • the Battle of Stalingrad (E7)
 • the Yalta Conference (E7)
 • my birthday celebration 28-6-1995 (E7)
 • the falling of a tile from my roof last Sunday
 • the CIDOC Conference 2003 (E7)
English text for version: 4.1 / April 2005
 • η γέννηση της Κλεοπάτρας (E67)
 • η καταστροφή της Λισαβόνας στον σεισμό του 1755(E6)
 • ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (E7)
 • η μάχη του Στάλινγκραντ (E7)
 • η Διάσκεψη της Γιάλτας (E7)
 • ο εορτασμός της γέννησής μου 28-6-1995 (E7)
 • το πέσιμο ενός κεραμιδιού από την οροφή του σπιτιού μου την περασμένη Κυριακή
 • το συνέδριο του CIDOC 2003 (E7)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • 埃及女王克利奥帕特拉被生产的事件(E67)
 • 埃尔科拉诺在公元79年的被火山爆发所摧毁的事件(E6)
 • 第二次世界大战 (E7)
 • 斯大林格勒战役(E7)
 • 雅尔塔会议 (E7)
 • 我的生日会-1995年6月28日 (E7)
 • 上星期天从我家屋顶的屋瓦掉落下来的事件
 • 2003年CIDOC会议 (E7)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P11 had participant (participated in): E39 Actor
P12 occurred in the presence of (was present at): E77 Persistent Item
E6 Destruction
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Destruction
unaltered since version 4.0 / March 2004
Zerstörung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Καταστροφή
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Разрушение
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
摧毁
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E64 End of Existence unaltered since version 4.0 / March 2004 E64
Daseinsende
Τέλος Ύπαρξης
Конец Существования
存在结束
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises events that destroy one or more instances of E18 Physical Thing such that they lose their identity as the subjects of documentation.

Some destruction events are intentional, while others are independent of human activity. Intentional destruction may be documented by classifying the event as both an E6 Destruction and E7 Activity.

The decision to document an object as destroyed, transformed or modified is context sensitive:

1. If the matter remaining from the destruction is not documented, the event is modelled solely as E6 Destruction.

2. An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the original. In this case, the new items have separate identities. Matter is preserved, but identity is not.

3. When the initial identity of the changed instance of E18 Physical Thing is preserved, the event should be documented as E11 Modification.

unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1

Diese Klasse umfasst Ereignisse, die eine oder mehrere Instanzen von E18 Materielles zerstören, so dass sie ihre Identität als Gegenstand der Dokumentation verlieren.

Einige Zerstörungsereignisse sind beabsichtigt (vorsätzlich), während andere unabhängig von menschlicher Aktivität sind. Absichtliche Zerstörung kann durch das Klassifizieren des Ereignisses sowohl als E6 Zerstörung wie auch als E7 Handlung dokumentiert werden.

Die Entscheidung, einen Gegenstand als zerstört, transformiert oder verändert zu dokumentieren, ist abhängig von der jeweiligen Einschätzung der Situation:

Wenn die von der Zerstörung übrig bleibenden Dinge nicht dokumentiert sind, wird das Ereignis allein als Instanz der Klasse E6 Zerstörung modelliert.

Wenn sich die Zerstörung von einem oder mehreren Objekten in der gleichzeitigen Herstellung anderer Objekte äußert, die Teile oder Material des Originales benutzen, wird das Ereignis als Instanz der Klasse E81 Umwandlung dokumentiert. In diesem Fall haben die neuen Gegenstände von den Zerstörten getrennte Identitäten; d. h. die Sache wird bewahrt, aber nicht ihre Identität.

Wenn die Anfangsidentität einer veränderten Instanz der Klasse E18 Materielles bewahrt wird, sollte das Ereignis als Instanz der Klasse E11 Bearbeitung dokumentiert werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises events that destroy one or more instances of E18 Physical Stuff such that they lose their identity as the subjects of documentation.

Some destruction events are intentional, while others are independent of human activity. Intentional destruction may be documented by classifying the event as both an E6 Destruction and E7 Activity.

The decision to document an object as destroyed, transformed or modified is context sensitive:

1. If the matter remaining from the destruction is not documented, the event is modelled solely as E6 Destruction.

2. An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the original. In this case, the new items have separate identities. Matter is preserved, but identity is not.

3. When the initial identity of the changed instance of E18 Physical Stuff is preserved, the event should be documented as E11 Modification.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνεισυμβάντα που καταστρέφουν μια ή περισσότερες πραγματώσεις του Υλικού Πράγματος (E18), με τρόπο ώστε να χάνουν την ταυτότητά τους ως υποκείμενα τεκμηρίωσης.

Ορισμένες καταστροφές είναι σκόπιμες, ενώ άλλες είναι ανεξάρτητες από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η σκόπιμη καταστροφή μπορεί να τεκμηριωθεί ταξινομώντας το συμβάν τόσο ως Καταστροφή (E6) όσο και ως Δράση (E7).

Η απόφαση να τεκμηριωθεί ένα αντικείμενο ως κατεστραμμένο, αντικείμενο που έχει υποστεί μετατροπή ή τροποποίηση εξαρτάται από τα συμφραζόμενα:

1. Εάν το υλικό που απομένει από την καταστροφή δεν έχει τεκμηριωθεί, τότε το συμβάν μοντελοποιείται αποκλειστικά ως Καταστροφή (E6).

2. Ένα συμβάν θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται χρησιμοποιώντας την Μετατροπή (E81), εάν έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων και την ταυτόχρονη παραγωγή άλλων, χρησιμοποιώντας μέρη ή υλικό από το πρωτότυπο. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα στοιχεία έχουν διαφορετικές ταυτότητες. Το υλικό διατηρείται, όχι όμως και η ταυτότητα.

3. Όταν διατηρείται η αρχική ταυτότητα της αλλαγμένης πραγμάτωσης του Υλικού Πράγματος (E18), το συμβάν θα πρέπει να τεκμηριώνεται ως Τροποποίηση (E11).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

Данный класс охватывает события, которые разрушают один или более экземпляров класса E18.Материальный Предмет таким образом, что они теряют свою идентификацию как предметы, подтвержденные документами. Некоторые деструктивные события являются преднамеренными, в то время как другие не зависят от деятельности человека. Намеренная деструкция может быть задокументирована путем классификации данного события как E6.Разрушение, или как и E7.Деятельность. Решение задокументировать объект как разрушенный, трансформированный или модифицированный определяется точным контекстом. 1. Если предмет, оставшийся после деструкции не задокументирован, событие моделируется исключительно как E6.Разрушение. 2. Событие также должно быть задокументировано при помощи E81.Трансформация, если оно приводит к разрушению одного или более объектов и одновременному производству других с использованием частей или материала оригинала. Предмет остается, а идентичность - нет. 3. Если первоначальная идентичность измененного экземпляра класса E18.Материальный Предмет сохраняется, то событие должно быть задокументировано как E11.Событие Изменения.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵摧毁一个或多个E18-实体物的实例,以至它们失去文献所载之主题的身份。

有些摧毁事件是人为故意的,有些则与人类活动无关。在记载人为故意的摧毁事件时,可把它同时归类为E6-摧毁和E7-活动。

对象应归类为被摧毁、被转变或被修改取决於其相关背景:

1. 如果经摧毁后的对象没有被再记录下来,有关事件仅被归类为E6-摧毁。

2. 某事件若造成一个或多个对象被摧毁,同时又使用原件的零件或材料制作成其他对象,那么该事件就应被同时归类为E81-转变。在这种情况下,新生的物件拥有个别的身份(identity);材质虽然被保留下来,但物件的身份已变。

3. 若经改变后,E18-实体物的原始身份被保留下来,该事件应被记录为E11-修改。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the destruction of Herculaneum by volcanic eruption in 79 AD
 • the destruction of Nineveh (E6, E7)
 • the breaking of a champagne glass yesterday by my dog
unaltered since version 5.0.2 / December 2010
previous value in version 5.0.1
 • the destruction of Lisbon by earthquake in 1755
 • the destruction of Nineveh (E6, E7)
 • the breaking of a champagne glass yesterday by my dog
 • the shooting of the last wolf (‘Canis lupus Linne, 1758’) of the Rhineland/Germany, in Birreskopf/Eifel 1860 (now Museum Alexander Koenig inventory no.: ZFMK 86.385) (E6, E7)
English text for version: 5.0.1 / November 2009
 • die Zerstörung von Lissabon durch ein Erdbeben im Jahr 1755 (E6 Zerstörung)
 • die Zerstörung von Niniveh (E6 Zerstörung, E7 Handlung)
 • das gestrige Zerbrechen eines Champagner Glases durch meinen Hund (E6 Zerstörung, E7 Handlung)
 • das Erschießen des letzten Wolfes (‚Canis lupus Linne, 1758‘) im Rheinland/ Deutschland im Jahre 1860 in Birresborn/Eifel (nun Museum Alexander Koenig Invnr. ZFMK 86.385) (E6 Zerstörung, E7 Handlung)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.1
 • the destruction of Lisbon by earthquake in 1755
 • the destruction of Nineveh (E6, E7)
 • the breaking of a champagne glass yesterday by my dog
 • the shooting of the last wolf (‘Canis lupus Linne, 1758’) of the Rhineland/Germany, in Birreskopf/Eifel 1860 (now Museum Alexander Koenig inventory no.: ZFMK 86.385) (E6, E7)
English text for version: 4.1 / April 2005
 • η καταστροφή της Λισαβόνας από σεισμό το 1755
 • η καταστροφή της Νινευή (E6, E7)
 • το σπάσιμο ενός ποτηριού σαμπάνιας από το σκύλο μου
 • το κυνήγι του τελευταίου λύκου (‘Canis lupus Linne, 1758’) της περιοχής Ρηνανία/Γερμανία στο Birreskopf/Eifel 1860 (τώρα Μουσείο Alexander Koenig αριθμός αποθήκης μουσείου: ZFMK 86.385) (E6, E7)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • 埃尔科拉诺在公元79年的被火山 爆发所摧毁的事件(E6)
 • 尼尼微城的灭亡 (E6, E7)
 • 我家狗儿昨天打破了香槟玻璃杯的事件(E6)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P13 destroyed (was destroyed by): E18 Physical Thing
E7 Activity
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Activity
unaltered since version 4.0 / March 2004
Handlung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Δράση
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Деятельность
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
活动
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E5 Event unaltered since version 4.0 / March 2004 E5
Ereignis
Συμβάν
Событие
事件
SuperClass Of:
E8 Acquisition unaltered since version 4.0 / March 2004
E9 Move unaltered since version 4.0 / March 2004
E10 Transfer of Custody unaltered since version 4.0 / March 2004
E11 Modification unaltered since version 4.0 / March 2004
E13 Attribute Assignment unaltered since version 4.0 / March 2004
E65 Creation unaltered since version 4.0 / March 2004
E66 Formation unaltered since version 4.0 / March 2004
E85 Joining unaltered since version 4.2.4 / March 2008
E86 Leaving unaltered since version 4.2.4 / March 2008
E87 Curation Activity unaltered since version 4.2.4 / March 2008
E8
Erwerb
Απόκτηση
Событие Приобретения
取得

E9
Objektbewegung
Μετακίνηση
Перемещение
移动

E10
Übertragung des Gewahrsams
Μεταβίβαση Κατοχής
Передача Опеки
保管作业转移

E11
Bearbeitung
Τροποποίηση
Событие Изменения
修改

E13
Merkmalszuweisung
Απόδοση Ιδιοτήτων
Назначение Атрибута
屬性指定

E65
Begriffliche Schöpfung
Δημιουργία
Событие Создания
创造

E66
Gruppenbildung
Συγκρότηση Ομάδας
Событие Постройки
组成

E85
Beitritt
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
加入

E86
Austritt
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
脱离

E87
Kuratorische Tätigkeit
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
典藏管理
Scope Note:

This class comprises actions intentionally carried out by instances of E39 Actor that result in changes of state in the cultural, social, or physical systems documented.

This notion includes complex, composite and long-lasting actions such as the building of a settlement or a war, as well as simple, short-lived actions such as the opening of a door.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Instanzen absichtlicher Handlungen, die von Instanzen der Klasse E39 Akteur ausgeführt werden und zu Zustandsänderungen kultureller, sozialer oder physischer Systeme führen.

Diese Vorstellung schließt komplexe, zusammengesetzte und lang andauernde Aktionen wie den Bau einer Siedlung oder die Vorbereitung eines Krieges genauso mit ein, wie einfache, kurzlebige Aktionen, wie z. B. das Öffnen einer Tür.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει σκόπιμες ενέργειες πραγματώσεων του Δράστη (E39), που έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στις καταστάσεις των πολιτισμικών, κοινωνικών ή φυσικών συστημάτων που τεκμηριώνονται.

Η έννοια αυτή περιλαμβάνει περίπλοκες, σύνθετες και μακροχρόνιες ενέργειες, όπως είναι η κατασκευή ενός οικισμού ή ένας πόλεμος, αλλά και απλές, βραχύβιες ενέργειες όπως το άνοιγμα μιας πόρτας.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает действия, намеренно выполняемые экземплярами класса E39.Актор, которые приводят к изменениям состояния в документируемых культурной, социальной или физической системах. Это понятие включает в себя комплексные, сложные и долговременные действия, такие как строительство поселка или война, а также простые краткосрочные действия, как, например, открывание двери.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵E39-角色实例有意执行的行动,这些行动造成记录在案的文化、社会或物质 系统出现状态变化。此概念包涵复杂和长久的行动,例如聚居地的建立或战争,以及简 单和短暂的行动,例如开门。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the Battle of Stalingrad
 • the Yalta Conference
 • my birthday celebration 28-6-1995
 • the writing of “Faust” by Goethe (E65)
 • the formation of the Bauhaus 1919 (E66)
 • calling the place identified by TGN ‘7017998’ ‘Quyunjig’ by the people of Iraq
unaltered since version 4.2.5 / May 2008
previous value in version 4.2.4
 • die Schlacht von Stalingrad (E7 Handlung)
 • die Yalta-Konferenz (E7 Handlung)
 • meine Geburtstagsfeier am 28. Juni 1995 (E7 Handlung)
 • das Schreiben des „Faust“ durch Goethe (E65 Begriffliche Schöpfung)
 • die Bildung des Bauhaus 1919 (E66 Gruppenbildung)
 • die Benennung des Ortes identifiziert durch TGN ‚7017998‘ ‚Quyunjig‘ durch das irakische Volk.
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • the Battle of Stalingrad
 • the Yalta Conference
 • my birthday celebration 28-6-1995
 • the writing of “Faust” by Goethe (E65)
 • the formation of the Bauhaus 1919 (E66)
English text for version: 4.1 / April 2005
 • η μάχη του Στάλινγκραντ
 • η Διάσκεψη της Γιάλτας
 • ο εορτασμός της γέννησής μου στις 28-6-1995
 • η συγγραφή του «Φάουστ» από τον Γκαίτε (E65)
 • η ίδρυση του Μπάουχαους το 1919 (E66)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • 斯大林格勒战役
 • 雅尔塔会议
 • 我的生日会-1995年6月28日
 • 哥德所撰写的“浮士德”(E65)
 • 1919年的包豪斯学校(Bauhaus)的成立 (E66)
 • 伊拉克人民把标识为TGN ‘7017998’的地方称为‘Quyunjig’的事件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P14 carried out by (performed): E39 Actor
P15 was influenced by (influenced): E1 CRM Entity
P16 used specific object (was used for): E70 Thing
P17 was motivated by (motivated): E1 CRM Entity
P19 was intended use of (was made for): E71 Man-Made Thing
P20 had specific purpose (was purpose of): E5 Event
P21 had general purpose (was purpose of): E55 Type
P32 used general technique (was technique of): E55 Type
P33 used specific technique (was used by): E29 Design or Procedure
P125 used object of type (was type of object used in): E55 Type
P134 continued (was continued by): E7 Activity
E8 Acquisition
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Acquisition
unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1
Erwerb
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Acquisition Event
English text for version: 4.1 / April 2005
Απόκτηση
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Событие Приобретения
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
取得
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E7 Activity unaltered since version 4.0 / March 2004 E7
Handlung
Δράση
Деятельность
活动
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises transfers of legal ownership from one or more instances of E39 Actor to one or more other instances of E39 Actor.

The class also applies to the establishment or loss of ownership of instances of E18 Physical Thing. It does not, however, imply changes of any other kinds of right. The recording of the donor and/or recipient is optional. It is possible that in an instance of E8 Acquisition there is either no donor or no recipient. Depending on the circumstances, it may describe:

the beginning of ownership

the end of ownership

the transfer of ownership

the acquisition from an unknown source

the loss of title due to destruction of the item

It may also describe events where a collector appropriates legal title, for example by annexation or field collection. The interpretation of the museum notion of "accession" differs between institutions. The CRM therefore models legal ownership (E8 Acquisition) and physical custody (E10 Transfer of Custody) separately. Institutions will then model their specific notions of accession and deaccession as combinations of these.

unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1

Diese Klasse umfasst gesetzlich geregelte Übertragungen von Besitz. Der Besitz wird von einer oder mehr Instanzen der Klasse E39 Akteur zu einer anderen oder mehreren anderen Instanzen der Klasse E39 Akteur übertragen.

Die Klasse beschreibt sowohl die Gründung wie auch den Verlust von Besitz der Instanzen der Klasse E18 Materielles. Es impliziert allerdings keinerlei Änderungen anderer Instanzen der Klasse E30 Recht. Zudem ist es nicht nötig, dass ein Spender und/oder Empfänger überhaupt in Erscheinung tritt. Dabei ist es egal, ob die Spender oder Empfänger bekannt sind oder tatsächlich keine Information über deren Existenz vorhanden ist. Abhängig von den Umständen kann das Ereignis so beschrieben werden:

der Beginn des Besitzverhältnisses

das Ende des Besitzverhältnisses

die Übertragung eines Besitzverhältnisses

der Erwerb von einer unbekannten Quelle

der Verlust des Besitztitels auf Grund der Zerstörung des Gegenstands

Die Klasse kann auch Ereignisse beschreiben, bei denen sich ein Sammler den gesetzlichen Titel zum Beispiel durch Annektierung oder Feldbegehung aneignet. Die Interpretation dessen, was

„Akzession“ bedeutet, unterscheidet sich zwischen musealen Institutionen. Das CRM modelliert deswegen gesetzlich geregelten Besitz und den physischen Gewahrsam getrennt von einander. Museale Institutionen können damit ihre eigenen Vorstellungen von Akzession und De-Akzession als Kombinationen dieser Klassen ausdrücken.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises transfers of legal ownership from one or more instances of E39 Actor to one or more other instances of E39 Actor.

The class also applies to the establishment or loss of ownership of instances of E18 Physical Stuff. It does not, however, imply changes of any other kinds of right. The recording of the donor and/or recipient is optional. It is possible that in an instance of E8 Acquisition Event there is either no donor or no recipient. Depending on the circumstances, it may describe:

the beginning of ownership

the end of ownership

the transfer of ownership

the acquisition from an unknown source

the loss of title due to destruction of the item

It may also describe events where a collector appropriates legal title, for example by annexation or field collection. The interpretation of the museum notion of "accession" differs between institutions. The CRM therefore models legal ownership (E8 Acquisition Event) and physical custody (E10 Transfer of Custody) separately. Institutions will then model their specific notions of accession and deaccession as combinations of these.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει μεταφορές της νόμιμης ιδιοκτησίας από μια ή περισσότερες πραγματώσεις του Δράστη (E39) σε μια ή περισσότερες πραγματώσεις του Δράστη (E39).

Η κλάση αυτή ισχύει επίσης για την καθιέρωση ή απώλεια ιδιοκτησίας πραγματώσεων του Υλικού Πράγματος (E18). Ωστόσο, δεν υπονοεί αλλαγές οποιωνδήποτε άλλων πραγματώσεων του Δικαιώματος (E30). Η καταγραφή του δότη ή / και του παραλήπτη είναι προαιρετική. Είναι πιθανό ότι για μια πραγμάτωση της Απόκτησης Ε8 δεν υπάρχει ούτε δότης ούτε παραλήπτης. Ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να περιγράφει:

την έναρξη της ιδιοκτησίας

το τέλος της ιδιοκτησίας

την μεταφορά της ιδιοκτησίας

την απόκτηση από μια άγνωστη πηγή

την απώλεια του τίτλου εξαιτίας καταστροφής του στοιχείου

Μπορεί επίσης να περιγράφει συμβάντα, όπου ένας συλλέκτης αποκτά νόμιμο τίτλο, για παράδειγμα σε προσάρτηση ή επιφανειακή συλλογή. Η ερμηνεία της έννοιας των μουσείων περί "απόκτησης" διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό. Για τον λόγο αυτόν, το CIDOC CRM μοντελοποιεί τη νόμιμη ιδιοκτησία (Απόκτηση (E8)) και τη φυσική κατοχή (Μεταβίβαση Κατοχής (E10)) ξεχωριστά. Οι οργανισμοί στη συνέχεια θα μοντελοποιούν τη συγκεκριμένη έννοια που έχουν για την απόκτηση και απώλεια απόκτησης ως συνδυασμούς των παραπάνω.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

Данный класс подразумевает передачу законного владения от одного или более экземпляров класса E39.Актор одному или более экземплярамв класса E39.Актор. Данный класс также применяется к установлению или потере владения экземплярами класса E18.Материальный Предмет. Однако сюда не входят изменения каких-либо экземпляров класса E30.Право. Здесь не требуется, чтобы донор или получатель (реципиент) присутствовал, был известен или даже существовал. В зависимости от обстоятельств класс может описывать: 1. Начало владения 2. Окончание владения. 3. Передача владения. 4. Приобретение от неизвестного источника. 5. Потеря прав из-за деструкции составляющей. Класс может также описывать события, в которых получатель присваивает юридическое право, например, путем присоединения или коллекционирования. Толкование музейного термина “поступление” различно в разных институтах. Следовательно, CRM отдельно определяет законное владение и физическое хранение (попечение). Различные институты сформулируют свои специфические понятия терминов “поступление” и “утеря/утрата” как комбинации данных терминов.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵把一个或多个E39-角色实例身上的法律所有权转移至另一个或多个 E39-角色实例身上。

此类别也适用於E18-实体物实例在所有权的建立或丧失上。然而这不意味着其他权益的变化。实务上可选择是否要记录捐赠者和/或接受者姓名。有可能会在E8-取得实例中出现没有捐赠者或接受者的情况。根据情况,此类别可描述:

所有权的开始

所有权的结束

所有权的转移

来源不详的取得事件

项目被毁造成所有权丧失的事件

此类别也用於描述收藏者通过兼并(annexation) 或实地采集(field collection)等途径获取法律所有权的事件。由於各机构对博物馆的所谓“入藏”(accession)概念在诠释上各有不同,CRM因此在建模上将法律所有权(E8-取得)和对象保管权(E10-保管作业转移)区分开来。各机构便可利用E8-取得和E10-保管作业转移类别两个事件的适当组合,来描述该机构对 “入藏”和“除藏”(deaccession)所持有的特定概念。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the collection of a hammer-head shark of the genus Sphyrna (Carchariniformes) XXXtbc by John Steinbeck and Edward Ricketts at Puerto Escondido in the Gulf of Mexico on March 25th, 1940
 • the acquisition of El Greco’s painting entitled ‘The Apostles Peter and Paul’ by the State Hermitage in Saint Petersburg
 • the loss of my stuffed chaffinch ‘Fringilla coelebs Linnaeus, 1758’ due to insect damage last year
unaltered since version 4.3 / November 2008
previous value in version 4.2.5a
 • der Fang eines Hammerhaies der Gattung Sphyrna (Carchariniformes) durch John Steinbeck und Edward Ricketts bei Puerto Escondido im Golf von Mexiko am 25. März 1940
 • der Erwerb von El Greco’s „Die Apostel Peter und Paul“ durch die Erimitage in St. Petersburg
 • der letzjährige Verlust meines ausgestopften Buchfinken (Fringilla-coelebs Linneus 1758) durch Insektenfraß
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • the collection of a hammer-head sharkof the genus Sphyrna (Carchariniformes) by John Steinbeck and Edward Ricketts at Puerto Escondido in the Gulf of Mexico on March 25th, 1940
 • the acquisition of El Greco’s “The Apostles Peter and Paul” by the State Hermitage in Saint Petersburg
 • the loss of my stuffed chaffinch ‘Fringilla coelebs Linnaeus, 1758’ due to insect damage last year
English text for version: 4.1 / April 2005
 • η περισυλλογή ενός καρχαρία σφυροκέφαλου του γένους Sphyrna (Carchariniformes) από τον John Steinbeck και τον Edward Ricketts στο Πουέρτο Ρίκο Εσκοντίντο στον Κόλπο του Μεξικού στις 25. Μαρτίου 1940
 • η απόκτηση του πίνακα του Ελ Γκρέκο “Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος” από το Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη
 • η απώλεια του ταριχευμένου σπίνου μου ‘Fringilla coelebs Linnaeus, 1758’ εξαιτίας φθοράς από έντομα τον περασμένο χρόνο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • 1940年3月25日,约翰·斯坦贝克(John Steinbeck)和爱德华·里克茨(Edward Ricketts)在墨西哥湾埃斯孔迪多港(Puerto Escondido)收藏了一条属於双髻鲨属(白眼鲛目)XXXtbc的槌头双髻鲨的事件。
 • 圣彼得堡冬宫博物馆取得了埃尔葛雷柯的圣经画《彼得和保罗》的事件
 • 我的苍头燕雀标本(一种欧洲鸣禽,林奈在1758年将之命名为Fringilla coelebs〕被虫害损坏的事件。
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P22 transferred title to (acquired title through): E39 Actor
P23 transferred title from (surrendered title through): E39 Actor
P24 transferred title of (changed ownership through): E18 Physical Thing
E9 Move
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Move
unaltered since version 4.0 / March 2004
Objektbewegung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Μετακίνηση
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Перемещение
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
移动
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E7 Activity unaltered since version 4.0 / March 2004 E7
Handlung
Δράση
Деятельность
活动
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises changes of the physical location of the instances of E19 Physical Object.

Note, that the class E9 Move inherits the property P7 took place at (witnessed): E53 Place. This property should be used to describe the trajectory or a larger area within which a move takes place, whereas the properties P26 moved to (was destination of), P27 moved from (was origin of) describe the start and end points only. Moves may also be documented to consist of other moves (via P9 consists of (forms part of)), in order to describe intermediate stages on a trajectory. In that case, start and end points of the partial moves should match appropriately between each other and with the overall event.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Änderungen des physischen Standortes von Instanzen der Klasse E19 Materieller Gegenstand.

Es ist anzumerken, dass eine Objektbewegung die Eigenschaft P7 fand statt in (bezeugte): E53 Ort erbt. Diese Eigenschaft sollte benutzt werden, um entweder einzelne Stationen oder ein größeres Gebiet zu beschreiben, innerhalb dessen eine Bewegung stattfindet.

Die Eigenschaften P26 bewegte bis zu (war Zielort von), P27 bewegte weg von (war Ausgangsort von) beschreiben nur die Ausgangs- und Endpunkte. Bewegungen können auch so dokumentiert werden, dass sie sich aus anderen Bewegungen zusammensetzen via P9 setzt sich zusammen aus (bildet Teil von), um dazwischen liegende Stufen in einer Abfolge zu beschreiben. Im Fall, dass Ausgangs- und Endpunkte nur Teilstrecken von Bewegungen darstellen, sollten die einzelnen Bewegungen in das Gesamtereignis folgerichtig eingebettet sein.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει αλλαγές στον φυσικό τόπο των πραγματώσεων του Υλικού Αντικειμένου (E19).

Σημειώστε, ότι η κλάση Μετακίνηση (E9) κληρονομεί την ιδιότητα P7 έλαβε χώρα σε (υπήρξε τόπος του): E53 Τόπος. Η ιδιότητα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εμβέλεια ή μια ευρύτερη περιοχή εντός της οποίας πραγματοποιείται μια μετακίνηση, ενώ οι ιδιότητες P26 μετακινήθηκε προς (ήταν προορισμός του/της), P27 μετακινήθηκε από (ήταν αφετηρία του/της) περιγράφουν τα σημεία εκκίνησης και τέλους μόνον. Μετακινήσεις μπορούν επίσης να τεκμηριωθούν ως μέρη άλλων μετακινήσεων (μέσω της P9 αποτελείται από (αποτελεί μέρος του/της)), προκειμένου να περιγραφούν ενδιάμεσα στάδια μιας εμβέλειας. Στην περίπτωση αυτή, το σημείο εκκίνησης και τέλους των τμηματικών μετακινήσεων θα πρέπει να ταιριάζουν επακριβώς μεταξύ τους, αλλά και με το συνολικό συμβάν.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает изменения физического расположения экземпляров класса E19.Материальный Объект. Следует помнить, что класс E9.Перемещение наследует свойство P7.совершался на (было местом совершения) : E53.Место. Это свойство следует использовать для описания траектории или большей площади в пределах которой происходит движение, тогда как свойства P26.перемещен в (было пунктом назначения для) и P27.перемещен из (было исходной точкой отправки для) описывают только отправной и конечный пункты. Виды движения могут быть также задокументированы как состоящие из других видов движения (посредством свойства P9.состоит из (является частью)), для того чтобы описать промежуточные части на траектории движения. В этом случае, отправной и конечный пункты частных случаев движения следует соответственно соотнести друг с другом и с общим событием.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵E19-实体物件实例在物质地点上的改变。

注意E9-移动类别继承P7-发生地在(发生过〕:E53-地点的属性。此属性应被用於形容实现移动的轨迹或较大场地,而P26-移入物件至(被作为移入地於)P27-有移出地(被作为移出地於)只形容起点和终点部分。在移动事件的记录上也可包括其他移动(通过P9-包含子时期(附属於〕〕,以便描述在轨迹上的中间阶段。在这种情况下,局部移动的起点和终点应互相符合,也应与整体事件符合。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the relocation of London Bridge from the UK to the USA
 • the movement of the exhibition “Treasures of Tut-Ankh-Amun” 1976-1979
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die Verlagerung der London Bridge aus Großbritannien in die USA
 • die unterschiedlichen Stationen der Ausstellung „Treasures of Tutankhamun“ in den Jahren von 1976 bis 1979
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η μετακίνηση της London Bridge από το Ηνωμένο Βασίλειο της Η.Π.Α.
 • η μετακίνηση της έκθεσης “Θησαυροί του Τουταγχαμών” 1976-1979
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 伦敦大桥从英国迁至美国的事件
 • “埃及图坦阿蒙王之宝藏”(“Treasures of Tut·ankh·a·mun”)展览於1976至1979的移动事件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P25 moved (moved by): E19 Physical Object
P26 moved to (was destination of): E53 Place
P27 moved from (was origin of): E53 Place
E10 Transfer of Custody
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Transfer of Custody
unaltered since version 4.0 / March 2004
Übertragung des Gewahrsams
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Μεταβίβαση Κατοχής
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Передача Опеки
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
保管作业转移
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E7 Activity unaltered since version 4.0 / March 2004 E7
Handlung
Δράση
Деятельность
活动
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises transfers of physical custody of objects between instances of E39 Actor.

The recording of the donor and/or recipient is optional. It is possible that in an instance of E10 Transfer of Custody there is either no donor or no recipient. Depending on the circumstances it may describe:

the beginning of custody

the end of custody

the transfer of custody

the receipt of custody from an unknown source

the declared loss of an object

The distinction between the legal responsibility for custody and the actual physical possession of the object should be expressed using the property P2 has type (is type of). A specific case of transfer of custody is theft.

The interpretation of the museum notion of "accession" differs between institutions. The CRM therefore models legal ownership and physical custody separately. Institutions will then model their specific notions of accession and deaccession as combinations of these.

unaltered since version 4.1 / April 2005
previous value in version 4.0

Diese Klasse umfasst Übertragungen von in physischem Gewahrsam befindlichen Gegenständen zwischen Instanzen der Klasse E39 Akteur.

Die Klasse E10 Übertragung des Gewahrsams benötigt keine Angaben über Geber und/oder Empfänger, unabhängig ob sie bekannt sind oder sogar existieren. Die Klasse beschreibt in Abhängigkeit der Umstände:

den Anfang des Gewahrsamsverhältnisses

das Ende des Gewahrsamsverhältnisses

die Übertragung des Gewahrsamsverhältnisses

die Bestätigung der Übernahme des Gewahrsams aus einer unbekannten Quelle

den erklärten Verlust eines Gegenstandes

Die Unterscheidung zwischen der gesetzlichen Verantwortung des Gewahrsams und dem eigentlichen dinglichen Besitz des Gegenstandes sollte durch die Eigenschaft P2 hat den Typus (ist Ty pus von) ausgedrückt werden. Ein bestimmter Fall der Übertragung von Gewahrsam ist der Diebstahl.

Die Interpretation dessen, was „Akzession“ bedeutet, unterscheidet sich zwischen musealen Institutionen. Das CRM modelliert deswegen gesetzlich geregelten Besitz und den physischen Gewahrsam getrennt von einander. Museale Institutionen können damit ihre eigenen Vorstellungen von Akzession und De-Akzession als Kombinationen dieser Klassen ausdrücken.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει μεταφορές φυσικής κατοχής αντικειμένων μεταξύ πραγματώσεων του Δράστη (E39).

Η καταγραφή του δότη ή / και του παραλήπτη είναι προαιρετική. Είναι πιθανό ότι για μια πραγμάτωση της Μεταβίβασης Κατοχής Ε10 δεν υπάρχει ούτε δότης ούτε παραλήπτης. (Ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να περιγράφει:

την αρχή της κατοχής

το τέλος της κατοχής

τη μεταβίβαση κατοχής

η παραλαβή κατοχής από μια άγνωστη πηγή

τη δηλούμενη απώλεια ενός αντικειμένου

Η διάκριση ανάμεσα στην νομική ευθύνη για την κατοχή και την πραγματική φυσική κατοχή του αντικειμένου θα πρέπει να εκφράζεται με τη χρήση της ιδιότητας P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της). Μία ιδιαίτερη περίπτωση μεταβίβασης κατοχής είναι και η κλοπή.

Η ερμηνεία της έννοιας των μουσείων περί "απόκτησης" διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό. Για τον λόγο αυτόν, το CIDOC CRM μοντελοποιεί τη νόμιμη ιδιοκτησία και τη φυσική κατοχή ξεχωριστά. Οι οργανισμοί στη συνέχεια θα μοντελοποιούν τη συγκεκριμένη έννοια για την απόκτηση και απώλεια απόκτησης ως συνδυασμούς των παραπάνω.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает передачу физического хранения объектов между экземплярами класса E39.Актор. E10.Передача Опеки не требует, чтобы донор или получатель (реципиент) присутствовал, был известен или даже существовал. В зависимости от обстоятельств класс может описывать: 1. Начало опеки 2. Окончание опеки. 3. Передачу опеки. 4. Объявленную утерю объекта. Различия между юридической ответственностью за попечительство и фактическое физическое владение объектом следует выражать, используя свойство P2.имеет тип (является типом). Особый случай передачи опеки – кража. Толкование музейного термина “поступление” различно в разных институтах. Следовательно, CRM отдельно определяет законное владение и физическое хранение (попечение). Различные институты сформулируют свои специфические понятия терминов “поступление” и “утеря/утрата” как комбинации данных терминов.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵E39-角色实例之间对物件保管作业的转移。

可选择是否要记录捐赠者和/或接受者姓名。另外,有可能会出现没有捐赠者或接受者的E10-保管作业转移实例的情况。根据情况此类别可描述:

保管作业的开始

保管作业的结束

保管作业的转移

从来源不详处获取物件来保管

已宣告的对象遗失

合法物件保管作业移转及实际保管作业移转的区别可通过P2-有类型(被用来分类〕进行描述。盗窃算保管作业的转移是的一个具体实例。

各机构对博物馆所谓的“入藏”概念在诠释上各有不同。就此CRM在建模时把法律所有权和实际保管进行区分。各机构在建模时可根据对入藏和除藏所持有的特定概念在建模上适当利用上述二类别的组合。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the delivery of the paintings by Secure Deliveries Inc. to the National Gallery
 • the return of Picasso’s “Guernica” to Madrid’s Prado in 1981
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die Lieferung der Gemälde durch Secure Deliveries Inc. an die National Galery
 • die Rückkehr von Picassos Guernica in den Prado (Madrid) im Jahre 1981
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η παράδοση των πινάκων από την Secure Deliveries Inc. στην National Gallery
 • η επιστροφή του πίνακα του Πικάσο, «Γκερνίκα» στο μουσείο Prado της Μαδρίτης το 1981
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 一个绘画作品由“安全运送”公司运送到国家美术馆的保管作业移转事件
 • 1981年,毕加索名画《格尔尼卡》(Guernica)归还马德里普拉多美术馆的保管作业移转事件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P28 custody surrendered by (surrendered custody through): E39 Actor
P29 custody received by (received custody through): E39 Actor
P30 transferred custody of (custody transferred through): E18 Physical Thing
E11 Modification
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Modification
unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1
Bearbeitung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Modification Event
English text for version: 4.1 / April 2005
Τροποποίηση
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Событие Изменения
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
修改
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E7 Activity unaltered since version 4.0 / March 2004 E7
Handlung
Δράση
Деятельность
活动
SuperClass Of:
E12 Production unaltered since version 4.0 / March 2004
E79 Part Addition unaltered since version 4.0 / March 2004
E80 Part Removal unaltered since version 4.0 / March 2004
E12
Herstellung
Παραγωγή
Событие Изготовления
生产

E79
Teilhinzufügung
Προσθήκη Μερών
Добавление Части
部件增加

E80
Teilentfernung
Αφαίρεση Μερών
Удаление Части
部件删除
Scope Note:

This class comprises all instances of E7 Activity that create, alter or change E24 Physical Man-Made Thing.

This class includes the production of an item from raw materials, and other so far undocumented objects, and the preventive treatment or restoration of an object for conservation.

Since the distinction between modification and production is not always clear, modification is regarded as the more generally applicable concept. This implies that some items may be consumed or destroyed in a Modification, and that others may be produced as a result of it. An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the originals. In this case, the new items have separate identities.

If the instance of the E29 Design or Procedure utilized for the modification prescribes the use of specific materials, they should be documented using property P68 foresees use of (use foreseen by): E57 Material of E29 Design or Procedure, rather than via P126 employed (was employed in): E57 Material.

unaltered since version 5.0.3 / October 2011
previous value in version 5.0.2

This class comprises all instances of E7 Activity that create, alter or change E24 Physical Man-Made Thing.

This class includes the production of an item from raw materials, and other so far undocumented objects, and the preventive treatment or restoration of an object for conservation.

Since the distinction between modification and production is not always clear, modification is regarded as the more generally applicable concept. This implies that some items may be consumed or destroyed in a Modification, and that others may be produced as a result of it. An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the originals. In this case, the new items have separate identities.

If the instance of the E29 Design or Procedure utilised for the modification prescribes the use of specific materials, they should be documented using properties of the design or procedure, rather than via P126 employed (was employed in): E57 Material.

English text for version: 5.0.1 / November 2009

Diese Klasse umfasst alle Instanzen der Klasse E7 Handlung, die eine Instanz der Klasse E24 Hergestelltes erschaffen, variieren oder verändern.

Diese Klasse erstreckt sich auf die Herstellung eines Gegenstandes aus Rohstoffen und anderer bisher undokumentierter Gegenstände, so wie vorbeugender Behandlungen oder Restaurierungsmaßnahmen an einem Gegenstand.

Da die Unterscheidung zwischen Modifikation (Veränderung) und Herstellung nicht immer klar ist, wird die Modifikation als das allgemeiner anwendbare begriffliche Konzept betrachtet. Dies impliziert, dass einige Gegenstände in einem Modifikationsereignis verbraucht oder zerstört werden können, während andere Gegenstände als ein Ergebnis des Ereignisses produziert werden können. Wenn sich die Zerstörung von einem oder mehreren Objekten in der gleichzeitigen Herstellung anderer Objekte äußert, die Teile oder Material des Originales benutzen, wird das Ereignis als Instanz der Klasse E81 Umwandlung dokumentiert. In diesem Fall haben die neuen Gegenstände von den Zerstörten getrennte Identitäten; d. h. die Sache wird bewahrt, aber nicht ihre Identität.

Wenn die Instanz der Klasse E29 Entwurf oder Verfahren für Modifikationsanweisungen zur Verwendung eines bestimmten Materials gebraucht wird, sollten diese über die Eigenschaften der Klasse E29 Entwurf oder Verfahren dokumentiert werden und nicht über die Eigenschaft P126 verwendete (wurde verwendet bei): E57 Material.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.1

This class comprises all instances of E7 Activity that create, alter or change E24 Physical Man-Made Stuff.

This class includes the production of an item from raw materials, and other so far undocumented objects, and the preventive treatment or restoration of an object for conservation.

Since the distinction between modification and production is not always clear, modification is regarded as the more generally applicable concept. This implies that some items may be consumed or destroyed in a modification event, and that others may be produced as a result of it. An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the originals. In this case, the new items have separate identities.

If the instance of the E29 Design or Procedure utilised for the modification prescribes the use of specific materials, they should be documented using properties of the design or procedure, rather than via P126 employed (was employed in): E57 Material.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει όλες τις πραγματώσεις της Δράσης (E7) που δημιουργούν, μετατρέπουν ή αλλάζουν το Ανθρωπογενές Υλικό Πράγμα (E24).

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή ενός στοιχείου από ακατέργαστα υλικά, και άλλων, έως τώρα μη τεκμηριωμένων αντικειμένων, όπως και την προληπτική αντιμετώπιση ή αποκατάσταση ενός αντικειμένου για συντήρηση.

Καθώς η διάκριση ανάμεσα στην τροποποίηση και παραγωγή δεν είναι πάντοτε σαφής, η τροποποίηση θεωρείται ως μια γενικότερα εφαρμόσιμη έννοια. Αυτό υπονοεί ότι ορισμένα στοιχεία μπορούν να καταναλωθούν ή να καταστραφούν σε μια τροποποίηση, και ότι άλλα μπορούν να παραχθούν ως αποτέλεσμά της. Ένα συμβάν θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται χρησιμοποιώντας την Μετατροπή (E81) εφόσον καταλήγει στην καταστροφή ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων και την ταυτόχρονη παραγωγή άλλων, χρησιμοποιώντας μέρη ή υλικά από τα αρχικά. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα στοιχεία έχουν ξεχωριστές ταυτότητες.

Εάν οι πραγματώσεις του Σχεδίου (E29) που χρησιμοποιήθηκαν στην τροποποίηση περιγράφουν τη χρήση συγκεκριμένων υλικών, θα πρέπει να τεκμηριώνονται χρησιμοποιώντας μάλλον ιδιότητες του Σχεδίου (Ε29) αντί μέσω της P126 χρησιμοποίησε (χρησιμοποιήθηκε σε): E57 Υλικό.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises all instances of E7 Activity that create, alter or change E24 Physical Man-Made Thing.

This class includes the production of an item from raw materials, and other so far undocumented objects, and the preventive treatment or restoration of an object for conservation.

Since the distinction between modification and production is not always clear, modification is regarded as the more generally applicable concept. This implies that some items may be consumed or destroyed in a Modification, and that others may be produced as a result of it. An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the originals. In this case, the new items have separate identities.

If the instance of the E29 Design or Procedure utilised for the modification prescribes the use of specific materials, they should be documented using properties of the design or procedure, rather than via P126 employed (was employed in): E57 Material.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс охватывает все экземпляры класса E7.Деятельность, которые создают, видоизменяют или меняют экземпляры класса E24.Материальный Продукт Деятельности Человека. Этот класс включает производство предмета из сырья и других материалов, вплоть до незадокументированных объектов, а также профилактические меры или реставрацию объекта для хранения. Т.к. различия между модификацией и созданием (производством) не всегда очевидны, то модификация рассматривается как более широко понимаемое понятие. Это предполагает, что некоторые предметы могут потребляться или разрушаться в событии модификации, а другие могут создаваться как результат такового. Событие должно быть также задокументировано с использованием класса E81.Трансформация, если оно приводит к деструкции одного или более объектов и одновременному производству других, используя части или материал оригиналов. В данном случае, новые предметы имеют отдельные идентичности. Если экземпляр класса E29.Проект или Процедура, применявшийся для модификации, предписывает использование особых материалов, они должны быть задокументированы с использованием свойств класса E29.Проект или Процедура, нежели посредством свойства P126.применяло (был применен в) : E57.Материал.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

This class comprises all instances of E7 Activity that create, alter or change E24 Physical Man-Made Thing.

This class includes the production of an item from raw materials, and other so far undocumented objects, and the preventive treatment or restoration of an object for conservation.

Since the distinction between modification and production is not always clear, modification is regarded as the more generally applicable concept. This implies that some items may be consumed or destroyed in a Modification, and that others may be produced as a result of it. An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the originals. In this case, the new items have separate identities.

If the instance of the E29 Design or Procedure utilised for the modification prescribes the use of specific materials, they should be documented using properties of the design or procedure, rather than via P126 employed (was employed in): E57 Material.

English text for version: 5.0.2 / December 2010

此类别包涵E7-活动的所有实例,这些实例足以创造、修改或改变E24-人造实体物。

此类别包括对象从原料的生产、其他从未记录的对象,以及为保存对象所执行的预防性处理或修复工作。

修改(modification)和生产(producetion)之间的分别有时并不明确,因此我们把修改视为更具有普遍应用性的概念。这意味着某些项目在一次修改事件中可能会被消耗或毁灭,并且会因此产生其他项目。如果某事件造成一个或多个对象的摧毁,但同时促成使用原件的零件或材料制作其他项目,那么该事件应被归纳为E81-转变类别。在这种情况下,新的项目拥有了个别的身份(identity)。

如果用於进行修改的E29-设计或程序实例规定必须使用某特定材料,就必须在记录上沿用 E29-设计或程序的属性,而不是采用P126-采用了材料(被使用於〕:E57-材料的属性

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.2
Examples:
 • the construction of the SS Great Britain (E12)
 • the impregnation of the Vasa warship in Stockholm for preservation after 1956
 • the transformation of the Enola Gay into a museum exhibit by the National Air and Space Museum in Washington DC between 1993 and 1995 (E12, E81)
 • the last renewal of the gold coating of the Toshogu shrine in Nikko, Japan
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die Konstruktion des Segelschiffes Great Britain (E12 Herstellung)
 • die Imprägnierung zur Erhaltung des Kriegsschiffes Vasa in Stockholm seit dem Jahr
 • 1956 (E11 Bearbeitung)
 • die Umwandlung des Kriegsflugzeuges Enola-Gay in ein Ausstellungsobjekt durch das „National Air and Space Museum“ in Washington D.C. zwischen 1993 und 1995 (E12 Herstellung, E81 Umwandlung)
 • die letzte Erneuerung des Goldüberzuges vom Toshogu-Schrein in Nikko, Japan (E11 Bearbeitung)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η κατασκευή του SS Great Britain (E12)
 • η εμπότιση του πολεμικού πλοίου Vasa στη Στοκχόλμη για διατήρηση μετά το 1956
 • η μετατροπή του Enola Gay σε μουσειακό έκθεμα από το National Air and Space Museum στην Ουάσινγκτον μεταξύ 1993 και 1995 (E12, E81)
 • η πρόσφατη ανανέωση της επιχρύσωσης του Toshogu shrine στο Nikko, Ιαπωνία
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 大不列颠号蒸汽轮船的建造 (E12)
 • 1956年之后,利用浸渍技术(impregnation)保存停放在瑞典斯德哥尔摩的战舰瓦萨号(Vasa Warship)
 • 1993至1995年期间,华盛顿美国航空博物馆将“埃诺拉•盖伊”( Enola Gay)号轰炸机改造成博物馆展示品(E12, E81)
 • 日本日光东照宫最后一次更换金箔装饰
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P31 has modified (was modified by): E24 Physical Man-Made Thing
P126 employed (was employed in): E57 Material
E12 Production
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Production
unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1
Herstellung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Production Event
English text for version: 4.1 / April 2005
Παραγωγή
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Событие Изготовления
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
生产
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E11 Modification unaltered since version 4.0 / March 2004
E63 Beginning of Existence unaltered since version 4.0 / March 2004
E11
Bearbeitung
Τροποποίηση
Событие Изменения
修改

E63
Daseinsbeginn
Αρχή Ύπαρξης
Начало Существования
存在开始
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises activities that are designed to, and succeed in, creating one or more new items.

It specializes the notion of modification into production. The decision as to whether or not an object is regarded as new is context sensitive. Normally, items are considered “new” if there is no obvious overall similarity between them and the consumed items and material used in their production. In other cases, an item is considered “new” because it becomes relevant to documentation by a modification. For example, the scribbling of a name on a potsherd may make it a voting token. The original potsherd may not be worth documenting, in contrast to the inscribed one.

This entity can be collective: the printing of a thousand books, for example, would normally be considered a single event.

An event should also be documented using E81 Transformation if it results in the destruction of one or more objects and the simultaneous production of others using parts or material from the originals. In this case, the new items have separate identities and matter is preserved, but identity is not.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Aktivitäten, die einen oder mehrere neue Gegenstände schaffen. Das beinhaltet sowohl den Entwurf als auch die Durchführung.

In anderen Fällen wird ein Gegenstand als neu erachtet, weil es für die Dokumentation einer Instanz der Klasse E11 Bearbeitung wichtig wird. So kann das Kritzeln eines Namens auf einer Scherbe diese zu einem Stimmzettel machen (Scherbenwahlgericht, gr. Oistrakismos, in Athen im

5. Jhd. v. Chr.). In der wissenschaftlichen Erfassung wird die neue Funktion als Stimmzettel in der Regel wichtiger angesehen als die Dokumentation der Scherbe an sich.

Eine Instanz dieser Entität kann sich auch über mehrere gleichartige Objekte erstrecken, so wird

z. B. der Druck von eintausend Büchern normalerweise als ein einzelnes Ereignis angesehen.

Wenn sich die Zerstörung von einem oder mehreren Objekten in der gleichzeitigen Herstellung anderer Objekte äußert, die Teile oder Material des Originales benutzen, wird das Ereignis als Instanz der Klasse E81 Umwandlung dokumentiert. In diesem Fall haben die neuen Gegenstände von den Zerstörten getrennte Identitäten; d. h. die Sache wird bewahrt, aber nicht ihre Identität.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί και επιτυγχάνουν τη δημιουργία ενός ή περισσοτέρων στοιχείων.

Εξειδικεύει την έννοια της τροποποίησης σε παραγωγή. Η απόφαση για το αν ένα στοιχείο εκλαμβάνεται ως νέο ή όχι εξαρτάται από τα συμφραζόμενα. Υπό κανονικές συνθήκες, στοιχεία εκλαμβάνονται ως «νέα» όταν δεν υπάρχει προφανής, συνολική ομοιότητα ανάμεσά σε αυτά και στα στοιχεία που έχουν καταναλωθεί όπως και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τους. Σε άλλες περιπτώσεις, ένα στοιχείο εκλαμβάνεται ως «νέο», διότι σχετίζεται με την τεκμηρίωση χάρη σε μια τροποποίηση. Για παράδειγμα, η χάραξη ενός ονόματος σε ένα θραύσμα αγγείου μπορεί να το μετατρέψει σε όστρακο. Ίσως το αρχικό θραύσμα να μην αξίζει να τεκμηριωθεί, αντίθετα με εκείνο που φέρει χάραξη.

Η οντότητα αυτή μπορεί να είναι συλλογική: η τύπωση χιλίων βιβλίων για παράδειγμα, θεωρείται κανονικά ως ένα μεμονωμένο συμβάν.

Ένα συμβάν θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται χρησιμοποιώντας την Μετατροπή (E81) όταν έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων και την ταυτόχρονη παραγωγή άλλων με τη χρήση μερών ή υλικού των αρχικών. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα στοιχεία έχουν διαφορετικές πραγματώσεις και το υλικό διατηρείται, όχι όμως και η ταυτότητα.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает виды деятельности, которые задуманы, и которые успешно осуществлены, при создании одного или более новых предметов. Он уточняет понятие “модификации” как “производство”. Решение о том, считать объект новым или нет, определяется точным контекстом. Обычно, предметы считаются “новыми”, если отсутствует явное общее сходство между ними и потребляемыми предметами и материалами, используемыми в их производстве. В других случаях, предмет считается “новым” потому, что он становится объектом документации посредством модификации. Например, написание имени на черепке может превратить его в опознавательный знак. Оригинальный черепок, возможно, не стоит того, чтобы быть задокументированным, в отличие от надписанного. Данная категория может быть собирательной: издание одной тысячи книг, например, расценивалось бы как единовременное событие. Событие также должно быть задокументировано с использованием класса E81.Трансформация, если оно приводит к деструкции одного или более объектов и одновременному производству других, используя части или материал оригиналов. В данном случае, новые предметы имеют отдельные идентичтности, и предмет сохраняется, а идентичности - нет.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵能成功创造一个或多个新项目的活动。

此类别使修改(modification)的概念特殊化(specialized)为生产(production)。是否视某对象为新对象取决於其相关背景或环境。通常来说,如果完成的项目与被消耗的项目和其制作材料之间没有明显和整体的相同性,那么这些项目便被视为“新的”。在其他情况中,一个项目会被视为“新的”,因为它在修改之后能变的值得纪录於文献上。例如刻上名字的陶片就有可能成了一张“选票”;原来的陶片可能不值得记录在文献里,但一旦刻有文字情况则不同。

此实体可以是集体性的(collective);例如上千本书籍的印制通常便被视为单个事件。

某事件若造成一个或多个对象的摧毁,并同时促成使用原件的零件或材料制作其他对象,那么该事件就应被记录为E81-转变类别。在这种情况下,新生的物件拥有个别身份(identity);材质虽然被保留下来,但物件的身份已变。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the construction of the SS Great Britain
 • the first casting of the Little Mermaid from the harbour of Copenhagen
 • Rembrandt’s creating of the seventh state of his etching “Woman sitting half dressed beside a stove”, 1658, identified by Bartsch Number 197 (E12,E65,E81)
unaltered since version 5.0.2 / December 2010
previous value in version 5.0.1
 • the construction of the SS Great Britain
 • the recasting of the Little Mermaid at the harbour of Copenhagen
 • the seventh edition of Rembrandt’s etching “Woman sitting half dressed beside a stove”, 1658, Bartsch Number 197
English text for version: 5.0.1 / November 2009
 • die Konstruktion und der Bau des Segelschiffes Great Britain
 • der Nachguss der Meerjungfrau im Hafen von Kopenhagen
 • die siebte Ausgabe von Rembrandts Kupferstich „halbbekleidete Frau neben einem Ofen“ 1658, Bartsch Nummer 197
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.1
 • the construction of the SS Great Britain
 • the recasting of the Little Mermaid at the harbour of Copenhagen
 • the seventh edition of Rembrandt’s etching “Woman sitting half dressed beside a stove”, 1658, Bartsch Number 197
English text for version: 4.1 / April 2005
 • η κατασκευή του SS Great Britain
 • η επαναχύτευση της Μικρής Γοργόνας στο λιμάνι της Κοπενχάγης
 • η έβδομη έκδοση της γκραβούρας του Ρέμπραντ “Γυναίκα ημίγυμνη δίπλα σε σόμπα”, 1658, Bartsch Αριθμός 197
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • 大不列颠号蒸汽轮船(SS Great Britain)的建造
 • 在歌本哈根海港美人鱼铜像
 • 荷兰画家伦勃朗(Rembrandt)在1658年制作《坐在炉旁的半裸女子》(以Bartsch 编号197作为标识) 的第七阶段蚀刻版画 (E12, E65, E81)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P108 has produced (was produced by): E24 Physical Man-Made Thing
E13 Attribute Assignment
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Attribute Assignment
unaltered since version 4.0 / March 2004
Merkmalszuweisung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Απόδοση Ιδιοτήτων
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Назначение Атрибута
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
屬性指定
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E7 Activity unaltered since version 4.0 / March 2004 E7
Handlung
Δράση
Деятельность
活动
SuperClass Of:
E14 Condition Assessment unaltered since version 4.0 / March 2004
E15 Identifier Assignment unaltered since version 4.0 / March 2004
E16 Measurement unaltered since version 4.0 / March 2004
E17 Type Assignment unaltered since version 4.0 / March 2004
E14
Zustandsfeststellung
Εκτίμηση Κατάστασης
Оценка Состояния
状态评估

E15
Kennzeichenzuweisung
Απόδοση Αναγνωριστικού
Назначение Идентификатора
标识符指定

E16
Messung
Μέτρηση
Событие Измерения
测量

E17
Typuszuweisung
Απόδοση Τύπου
Назначение Типа
类型指定
Scope Note:

This class comprises the actions of making assertions about properties of an object or any relation between two items or concepts.

This class allows the documentation of how the respective assignment came about, and whose opinion it was. All the attributes or properties assigned in such an action can also be seen as directly attached to the respective item or concept, possibly as a collection of contradictory values. All cases of properties in this model that are also described indirectly through an action are characterised as "short cuts" of this action. This redundant modelling of two alternative views is preferred because many implementations may have good reasons to model either the action or the short cut, and the relation between both alternatives can be captured by simple rules.

In particular, the class describes the actions of people making propositions and statements during certain museum procedures, e.g. the person and date when a condition statement was made, an identifier was assigned, the museum object was measured, etc. Which kinds of such assignments and statements need to be documented explicitly in structures of a schema rather than free text, depends on if this information should be accessible by structured queries.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst die Aktionen des Feststellens von Eigenschaften eines Gegenstandes oder von Beziehungen zwischen zwei Gegenständen oder begrifflichen Konzepten.

Diese Klasse erlaubt die Dokumentation, wie die jeweilige Feststellung zu Stande kam, und wessen Meinung es war. Alle in solch einer Aktion zugewiesenen Merkmale oder Eigenschaften können auch so verstanden werden, als ob sie direkt am jeweiligen Gegenstand oder begrifflichen Konzept fest gemacht wurden, möglicherweise auch als eine Sammlung von widersprüchlichen Werten.

Alle Fälle von Eigenschaften im CIDOC CRM, auch solche, die nur indirekt durch eine Aktion beschrieben werden, werden als „Abkürzungen“ (short cuts) dieser Aktion charakterisiert. Diese redundante Modellierung zweier alternativer Ansichten wird bevorzugt, weil viele Implementierungen aus guten Gründen heraus, entweder die Aktion oder die Abkürzung abbilden, und die Beziehung zwischen beiden Alternativen kann durch einfache Regeln aufgefangen werden.

Im Besonderen beschreibt diese Klasse E13 Merkmalszuweisung die Handlungen von Menschen, die Vorschläge und Aussagen während museumsspezifischer Verfahrensweisen machen, z. B. Person und Datum, die ein Zustandsprotokoll zu einem Objekt erstellt hat, oder zu welchem Zeitpunkt ein Identifizierungskennzeichen angebracht wurde oder ein Museumsgegenstand gemessen wur de, usw.. Ob diese Informationen in einem strukturierten Schema dokumentiert werden müssen oder in Form eines beliebigen Textes, hängt davon ab, wie diese Informationen über strukturierte Abfragen zugänglich sein sollen.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες που υποστηρίζουν τις ιδιότητες ενός αντικειμένου ή οποιασδήποτε άλλης σχέσης ανάμεσα σε δύο στοιχεία ή δύο έννοιες.

Η κλάση αυτή επιτρέπει την τεκμηρίωση σχετικά με το πώς προέκυψε η αντίστοιχη απόδοση και ποιανού γνώμη ήταν. Όλα τα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που αποδίδονται σε μια τέτοια ενέργεια μπορούν να θεωρηθούν επίσης ως άμεσα συνημμένα στο αντίστοιχο στοιχείο ή έννοια, πιθανά ως συλλογή αντιφατικών αξιών. Όλες οι περιπτώσεις ιδιοτήτων στο μοντέλο αυτό που περιγράφονται έμμεσα μέσω μιας ενέργειας χαρακτηρίζονται ως “συντομεύσεις” της ενέργειας αυτής. Αυτή η απαρχαιωμένη μοντελοποίηση δύο εναλλακτικών απόψεων είναι προτιμότερη, διότι πολλές εφαρμογές ενδέχεται να έχουν λόγους να μοντελοποιήσουν είτε τη δραστηριότητα είτε τη συντόμευση και η σχέση ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές μπορεί να συλληφθεί με απλούς κανόνες.

Ειδικότερα, η κλάση περιγράφει τις ενέργειες ανθρώπων που κάνουν προτάσεις και δηλώσεις κατά τη διάρκεια ορισμένων μουσειακών διαδικασιών π.χ. το πρόσωπο και την ημερομηνία μιας δήλωσης κατάστασης, μιας απόδοσης αναγνωριστικού, μιας μέτρησης αντικειμένου του μουσείου κτλ. Τα είδη των αποδόσεων και δηλώσεων αυτών που πρέπει να τεκμηριωθούν ρητά σε δομές ενός σχήματος και όχι σε ελεύθερο κείμενο καθορίζονται από το εάν η πληροφορία αυτή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε δομημένες επερωτήσεις.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает действия, касающиеся утверждений о свойствах объекта, или какие бы то ни было отношения между двумя предметами или концептами. Этот класс допускает документацию того, как соответствующее присвоение было сделано, и чье это было мнение. Все атрибуты или свойства присвоенные таким образом могут также рассматриваться как прямо применимые к соответствующим предметам или концептам, и возможно как собрание противоречащих друг другу значений. Все экземпляры свойств в данной модели также описываются непосредственно посредством действия и являются его сокращениями. Это избыточное моделирование двух альтернативных представлений предпочтительнее, т.к. многие реализации могут иметь веские причины для моделирования или данного действия или сокращения, а отношения между обеими альтернативами могут подчиняться простым правилам. В частности, данный класс описывает действия людей, делающих высказывания и утверждения во время определенных музейных процедур, например, человек и дата, когда была произведена оценка состояния, присвоен идентификатор, оценен музейный объект, и т.д. Какие типы подобных высказываний и утверждений необходимо задокументировать исключительно в структурах системы (схемы), а не произвольного текста, зависит от того, должна ли данная информация быть доступной через структурированные запросы.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵针对某对象之属性或两个项目或概念之间的关系提出各类意见主张的行动。

通过此类别可以记录相关指定项目是如何产生的,并显示意见提供者的身份。所有在此行动下被指定的屬性,可以被视为与相关项目或概念直接连接起来的(可能是一组相互矛盾的值〕。在此模式中通过某个行动被间接描述的所有属性实例都被称为此行动的“捷径”。我们可以重复两个替代意见的建模,因为许多系统实做可能基於种种原因必须对一个行动或相对应的捷径进行建模,而且通过简单规则便可以留存两种不同类别的关系。

此类别特别是用来描述在某些博物馆程序上,相关陈述者和声明者的行动,例如发表状态声明、指定标识符、测量博物馆对象等行动的有关人物和日期。到底哪些指定和声明需要在模式结构内明确记录而非通过自由文字来描述,取决於这类信息是否应通过结构化查询进行存取。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the assessment of the current ownership of Martin Doerr’s silver cup in February 1997
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die Feststellung des gegenwärtigen Besitzverhältnisses von Martin Doerrs Silbertasse im Februar 1997
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η εκτίμηση της τρέχουσας ιδιοκτησίας του ασημένιου κυπέλλου του Martin Doerr το Φεβρουάριο του 1997
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 1997年2月,对Martin Doerr所藏银杯的现有所有权进行的评估事件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P140 assigned attribute to (was attributed by): E1 CRM Entity
P141 assigned (was assigned by): E1 CRM Entity
E14 Condition Assessment
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Condition Assessment
unaltered since version 4.0 / March 2004
Zustandsfeststellung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Εκτίμηση Κατάστασης
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Оценка Состояния
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
状态评估
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E13 Attribute Assignment unaltered since version 4.0 / March 2004 E13
Merkmalszuweisung
Απόδοση Ιδιοτήτων
Назначение Атрибута
屬性指定
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class describes the act of assessing the state of preservation of an object during a particular period.

The condition assessment may be carried out by inspection, measurement or through historical research. This class is used to document circumstances of the respective assessment that may be relevant to interpret its quality at a later stage, or to continue research on related documents.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst die Feststellung des Erhaltungszustandes eines Gegenstandes während eines bestimmten Zeitraumes.

Die Zustandsfeststellung kann durch eine Prüfung, eine Messung oder durch historische Forschung erfolgen. Diese Klasse wird benutzt, um die Umstände der jeweiligen Beurteilung zu dokumentieren. Dies kann dann von Interesse sein, wenn es darum geht, die Qualität einer früheren Feststellung zu interpretieren bzw. wenn die Forschung mit bezugnehmenden Dokumenten fortgeführt wird.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιγράφει την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης ενός αντικειμένου κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.

Η εκτίμηση κατάστασης μπορεί να γίνει μέσω επιθεώρησης, μέτρησης ή ιστορικής έρευνας. Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου να τεκμηριώσει συνθήκες της αντίστοιχης εκτίμησης που ενδέχεται να είναι σχετικές στην ερμηνεία της ποιότητας σε μεταγενέστερο στάδιο, ή στη συνέχεια της έρευνας σε σχετικά τεκμήρια.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс описывает акт оценки состояния хранения объекта в течении определенного периода. Эта оценка условия может осуществляться проверкой, измерением или путем исторического исследования. Этот класс используется для документирования обстоятельств соответствующей оценки, которые могут способствовать толкованию качества на более значительной стадии, а также для продолжения исследования соответствующих документов.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别形容在某个特定时期对某对象的保存状态进行评估的行为。

状态评估可以通过检验、测量或历史考证法进行。此类别用於记录相关评估工作的细 节,这可能适用於在较后阶段对评估工作品质的诠释,或者对相关文件的持续研究。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • last year’s inspection of humidity damage to the frescos in the St. George chapel in our village
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die im letzten Jahr durchgeführte Untersuchung der Wasserschäden an den Fresken der Georgskapelle in unserer Stadt
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η επιθεώρηση κατά το προηγούμενο έτος των φθορών από την υγρασία στις τοιχογραφίες της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο χωριό μας.
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 去年对潮湿气候对村内圣乔治教堂的壁画所造成的破坏情况进行的检验事件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P34 concerned (was assessed by): E18 Physical Thing
P35 has identified (was identified by): E3 Condition State
E15 Identifier Assignment
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Identifier Assignment
unaltered since version 4.0 / March 2004
Kennzeichenzuweisung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Απόδοση Αναγνωριστικού
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Назначение Идентификатора
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
标识符指定
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E13 Attribute Assignment unaltered since version 4.0 / March 2004 E13
Merkmalszuweisung
Απόδοση Ιδιοτήτων
Назначение Атрибута
屬性指定
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises activities that result in the allocation of an identifier to an instance of E1 CRM Entity. An E15 Identifier Assignment may include the creation of the identifier from multiple constituents, which themselves may be instances of E41 Appellation. The syntax and kinds of constituents to be used may be declared in a rule constituting an instance of E29 Design or Procedure.

unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2

Diese Klasse umfasst alle Schritte (Handlungen), deren Ergebnis die Zuweisung eines Identifikationskennzeichens zu einer Instanz der Klasse E1 CRM Entität zur Folge haben. Eine E15 Kennzeichenzuweisung kann die Erzeugung eines Identifikationskennzeichens aus mehreren Bestandteilen beinhalten, die ihrerseits Instanzen der Klasse E41 Benennung sein können. Die Syntax, Art und Weise der benutzten Bestandteile, sollte über eine Regel als Instanz der Klasse E29 Entwurf oder Verfahren definiert werden.

Beispiele derartiger Identifikationskennzeichen beinhalten Fundnummern, Eingangsnummern, die bibliothekarische Titelaufnahme und digitale Objektidentifikationskennzeichen (DOI). Die Dokumentation der Vergabe von Identifikationskennzeichen, Zuweisung und Rücknahme, bietet sich insbesondere dann an, wenn sich Verantwortlichkeit für Objekte ändert oder wenn das Identifikationssystem einer Organisation wechselt. Um die Identität von Dingen in solchen Fällen nachvollziehen zu können, ist es wichtig zu dokumentieren, durch wen, wann und zu welchem Zweck ein Identifikationskennzeichen zu einem Objekt vergeben wurde.

Die Tatsache, das ein Identifikationskennzeichen für eine Organisation ein bevorzugtes ist, kann durch den Gebrauch der Eigenschaft E1 CRM Entität. P48 hat bevorzugtes Kennzeichen (ist bevorzugtes Kennzeichen für): E42 Objektkennung ausgedrückt werden. In einer Kontext unabhängigen Form kann es deutlicher ausgedrückt werden durch Zuweisung eines geeigneten E55 Typus, wie zum Beispiel „bevorzugte Kennzeichenzuweisung“ zu der entsprechenden Instanz von E15 Kennzeichenzuweisung über die Eigenschaft P2 hat den Typus (ist Typus von).

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises actions assigning or deassigning object identifiers.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες που προδίδουν ή αφαιρούν αναγνωριστικά αντικειμένων.

Παραδείγματα τέτοιων αναγνωριστικών περιλαμβάνουν Αριθμούς Ευρημάτων και Αριθμούς Καταλόγων. Η τεκμηρίωση της απόδοσης και της αφαίρεσης αναγνωριστικών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν τα αντικείμενα αλλάζουν κατοχή ή όταν αλλάζει το σύστημα οργάνωσης. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ταυτότητα ενός αντικειμένου σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να τεκμηριώνουμε από ποιον, πότε και για ποιο σκοπό αποδόθηκε ένα αναγνωριστικό σε ένα αντικείμενο.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises actions assigning or deassigning object identifiers.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс охватывает действия, назначения идентификатора объекта.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵所有用来配置某E1-CRM实体实例的标识符的活动。一个E15-标识符指定类别可包括以多个构成部分组合建立的标识符,而这类成分本身可能就是E41-称号的实例。所使用的语法和构成部分,可以用一个构成E29-设计或程序实例的规则中进行宣告。

这类标识符的例子包括查询编号、库存编号、就图书馆学而言的统一书名,以及数码物件标识符(Digital Object Identifiers)。记录标识符指定和指定撤除(deassignment)的做法,在对象保管作业移转或某机构的识别系统有所更动的 情况下特别管用。为追踪这类个案的物品身份,在记录中把某个标识符指定事件中的执行人人名、指定时间和指定目的是必要的。

我们可使用“E1-CRM实体 P48-有首选标识符(首选标识符的标的物是〕:E42-标识符”来反映某机构偏向某个标识符的选择。一个不受背景环境牵制的更好的描述方式,是通过“P2-有类型”来指定某个合适的E55-类型(例如“首选的标识符指定”),来描述相关的“E15-标识符指定”实例。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • of such identifiers include Find Numbers, Inventory Numbers, uniform titles in the sense of librarianship and Digital Object Identifiers (DOI). Documenting the act of identifier assignment and deassignment is especially useful when objects change custody or the identification system of an organization is changed. In order to keep track of the identity of things in such cases, it is important to document by whom, when and for what purpose an identifier is assigned to an item.
 • The fact that an identifier is a preferred one for an organisation can be expressed by using the property E1 CRM Entity. P48 has preferred identifier (is preferred identifier of): E42 Identifier. It can better be expressed in a context independent form by assigning a suitable E55 Type, such as “preferred identifier assignment”, to the respective instance of E15 Identifier Assignment via the P2 has type property.
 • Replacement of the inventory number TA959a by GE34604 for a 17th century lament cloth at the Museum Benaki, Athens
 • Assigning the author-uniform title heading “Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832. Faust. 1. Theil.” for a work (E28)
 • On June 1, 2001 assigning the personal name heading “Guillaume, de Machaut, ca. 1300-1377” (E42,E82) to Guillaume de Machaut (E21)
unaltered since version 4.2.5 / May 2008
previous value in version 4.2.4
 • Ersetzen der Inventarnummer TA959a durch GE34604 an einem Klagetuch aus dem 17. Jhd. im Benaki Museum, Athen
 • Zuweisung des Autors in der bibliothekarischen Titelaufnahme „Goethe, Johann Wolfgang von, 1749–1832. Faust. 1. Theil.“ zu einem Werk (E28 Begrifflicher Gegenstand)
 • Die Zuweisung des Personennamenseintrages „Guillaume, de Machaut, ca. 1300–1377“ (E42 Kennung, E82 Akteurbenennung) zu Guillaume de Machaut (E21 Person) am 1. Juni 2001
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • of such identifiers include Find Numbers and Inventory Numbers. Documenting the act of identifier assignment and deassignment is especially useful when objects change custody or the identification system of an organization is changed. In order to keep track of the identity of an object in such cases, it is important to document by whom, when and for what purpose an identifier is assigned to an object.
 • replacement of the inventory number TA959a by GE34604 for a 17th century lament cloth at the Museum Benaki, Athens
English text for version: 4.1 / April 2005
 • η αντικατάσταση του αριθμού καταλόγου TA959a με τον GE34604 για ένα ύφασμα του 17ου αιώνα στο Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • 雅典贝纳基博物馆(Museum Benaki, Athens)收藏的17世纪“哀悼用布”,其库存编号TA959a被换成GE34604的事件
 • 为作品指定统一作者名称“Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832. Faust. 1. Theil.” (E28)的事件
 • 2001年6月1日,为Guillaume de Machaut 指定“Guillaume, de Machaut, ca. 1300-1377” (E42,E82) 为其姓名标题(E21)的事件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P37 assigned (was assigned by): E42 Identifier
P38 deassigned (was deassigned by): E42 Identifier
P142 used constituent (was used in): E41 Appellation
E16 Measurement
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Measurement
unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1
Messung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Measurement Event
English text for version: 4.1 / April 2005
Μέτρηση
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Событие Измерения
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
测量
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E13 Attribute Assignment unaltered since version 4.0 / March 2004 E13
Merkmalszuweisung
Απόδοση Ιδιοτήτων
Назначение Атрибута
屬性指定
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises actions measuring physical properties and other values that can be determined by a systematic procedure.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Aktionen, die physische Eigenschaften und andere Werte messen, die über ein systematisches Verfahren bestimmt werden können.

Beispiele schließen ein: Messen des Geldwertes einer Münzsammlung oder Laufzeit einer bestimmten Videokassette.

Das E16 Messung kann durch einfaches Zählen oder mittels Werkzeug, wie Zollstock oder Strahlungsmessgerät erfolgen. Das Interesse liegt auf der angewandten Methode und der Sorgfalt der Durchführung, so dass die Zuverlässigkeit des Ergebnisses zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Forschung mit bezugnehmenden Dokumenten fortgeführt wird, beurteilt werden kann. Die Dokumentation des Datums des Messereignisses ist in jedem Fall wichtig, da sich die Werte der Abmessungen im Laufe der Zeit verändern können, z.B. die Länge eines Gegenstandes auf Grund von Schrumpfungsvorgängen. Die detaillierte Dokumentation von Methoden und Geräten wird am besten in Form von Freitext gehandhabt, während grundlegende Verfahren, wie z.B. eine

„C-14 Datierung“ über die Eigenschaft P2 hat den Typus (ist Typus von): E55 Typus kodiert werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες μέτρησης φυσικών ιδιοτήτων και άλλων τιμών που μπορούν να καθοριστούν από μια συστηματική διαδικασία.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν τη μέτρηση της χρηματικής αξίας μιας συλλογής νομισμάτων ή το χρόνο διάρκειας μιας βιντεοκασέτας.

Για τη Μέτρηση (E16) μπορούν να χρησιμοποιηθούν η απλή μέτρηση ή εργαλεία όπως σταδίες ή συσκευές ανίχνευσης ραδιενέργειας. Το ενδιαφέρον έγκειται στη μέθοδο και τη φροντίδα που εφαρμόζεται, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η αξιοπιστία του αποτελέσματος σε ένα μετέπειτα στάδιο, ή να συνεχιστεί η έρευνα στα σχετιζόμενα έγγραφα. Η ημερομηνία των συμβάντων είναι σημαντική για μεγέθη, η τιμή των οποίων ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, όπως για παράδειγμα το μήκος ενός αντικειμένου που είναι επιρρεπές στη συρρίκνωση. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους και τις συσκευές αναφέρονται καλύτερα ως ελεύθερο κείμενο, ενώ οι βασικές τεχνικές όπως για παράδειγμα "μέθοδος ραδιοχρονολόγησης άνθρακας 14" θα πρέπει να κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας την P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της): E55 Τύπος.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает действия, измеряющие физические свойства и другие значения, которые могут определяться посредством систематической процедуры.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵能通过系统性程序加以确定的物质属性或其他价值的测量或计算行为。

例如:计算某个钱币收藏的货币价值、某录像带的播放时间等。

E16-测量使用的可能是些简单的测量工具,例如码尺或辐射探测器。关键的因素在於其测量的方法、用心程度,以便日后能判断测量结果的可靠度,或是利用相关文件於后续的研究。发生事件的日期对尺寸而言是重要的,尺寸的值可能随着时间而改变,例如收缩性对象的长度。有关方法和工具方面的细节最好通过自由文字进行描述,而基本技术如“碳14测年法”的编码应采用“P2-有类型(被用来分类〕:E55-类型”。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • include measuring the monetary value of a collection of coins or the running time of a specific video cassette.
 • The E16 Measurement may use simple counting or tools, such as yardsticks or radiation detection devices. The interest is in the method and care applied, so that the reliability of the result may be judged at a later stage, or research continued on the associated documents. The date of the event is important for dimensions, which may change value over time, such as the length of an object subject to shrinkage. Details of methods and devices are best handled as free text, whereas basic techniques such as "carbon 14 dating" should be encoded using P2 has type (is type of:) E55 Type.
 • measurement of height of silver cup 232 on the 31st August 1997
 • the carbon 14 dating of the “Schoeninger Speer II” in 1996 [an about 400.000 years old Palaeolithic complete wooden spear found in Schoeningen, Niedersachsen, Germany in 1995]
unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1
 • Messung der Höhe der Silbertasse 232 am 31. August 1997
 • C-14 Datierung des neolithischen Holzspeers im Jahre 1996 [ein über ca.
 • 400.000 Jahre alter, komplett erhaltener Holzspeer, der in Schöningen, Niedersachsen, Deutschland im Jahre 1995 gefunden wurde]
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • include measuring the monetary value of a collection of coins or the running time of a specific video cassette.
 • The E16 Measurement Event may use simple counting or tools, such as yardsticks or radiation detection devices. The interest is in the method and care applied, so that the reliability of the result may be judged at a later stage, or research continued on the associated documents. The date of the event is important for dimensions, which may change value over time, such as the length of an object subject to shrinkage. Details of methods and devices are best handled as free text, whereas basic techniques such as "carbon 14 dating" should be encoded using P2 has type (is type of:) E55 Type.
 • measurement of height of silver cup 232 on the 31st August 1997
 • the carbon 14 dating of the “Schoeninger Speer II” in 1996 [an about 400.000 years old Palaeolithic complete wooden spear found in Schoeningen, Niedersachsen, Germany in 1995]
English text for version: 4.1 / April 2005
 • μέτρηση του ύψους στο ασημένιο κύπελο 232 στις 31. Αυγούστου 1997
 • η μέθοδος ραδιοχρονολόγησης άνθρακας 14 του “Schoeninger Speer II” το 1996 [ένα πλήρες ξύλινο δόρυ περίπου 400.000 ετών της παλαιολιθικής εποχής που βρέθηκε στο Schoeningen, Κάτω Σαξονία, της Γερμανίας το 1995]
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • 1997年8月31日,测量编号232银杯高度的事件
 • 1996年,采用碳14测年法测量 “Schoeninger Speer II”年份[约有40万年历史的旧石器时代完好木制长矛,於1995年在德国下萨克森州Schoeningen村被发现]的事件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P39 measured (was measured by): E1 CRM Entity
P40 observed dimension (was observed in): E54 Dimension
E17 Type Assignment
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Type Assignment
unaltered since version 4.0 / March 2004
Typuszuweisung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Απόδοση Τύπου
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Назначение Типа
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
类型指定
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E13 Attribute Assignment unaltered since version 4.0 / March 2004 E13
Merkmalszuweisung
Απόδοση Ιδιοτήτων
Назначение Атрибута
屬性指定
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises the actions of classifying items of whatever kind. Such items include objects, specimens, people, actions and concepts.

This class allows for the documentation of the context of classification acts in cases where the value of the classification depends on the personal opinion of the classifier, and the date that the classification was made. This class also encompasses the notion of "determination," i.e. the systematic and molecular identification of a specimen in biology.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Aktionen des Klassifizierens von Gegenständen jedweder Art. Sie beinhaltet Gegenstände, Exemplare, Leute, Aktionen und begriffliche Konzepte.

Diese Klasse ermöglicht die Dokumentation des Zusammenhanges von Klassifizierungshandlungen in Fällen, in denen der Wert der Klassifizierung von der persönlichen Meinung des Klassifikators und dem Datum abhängt, zu dem die Klassifizierung erfolgte. Diese Klasse umfasst auch die Vorstellung von „Bestimmung“, z. B. der systematischen und molekularen Identifizierung biologischer Exemplare.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες ταξινόμησης στοιχείων οποιουδήποτε είδους. Τέτοια στοιχεία περιλαμβάνουν αντικείμενα, δείγματα, ανθρώπους, δραστηριότητες και έννοιες.

Η κλάση αυτή επιτρέπει την τεκμηρίωση των συμφραζομένων των ταξινομήσεων σε περιπτώσεις όπου η τιμή της ταξινόμησης εξαρτάται από την προσωπική γνώμη του ταξινομητή και την ημερομηνία που έγινε η ταξινόμηση. Η κλάση επίσης περιλαμβάνει την έννοια της «αποφασιστικότητας» δηλαδή την συστηματική και μοριακή ταύτιση ενός δείγματος στη βιολογία.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает действия по классификации предметов любого вида. Такими предметами могут быть объекты, образцы, люди, действия или концепты. Этот класс допускает документацию контекста действий классификации в тех случаях, когда значение классификации зависит от личного мнения классифицирующего и от даты классификации. Данный класс также подразумевает понятие определения, т.е. систематическую и молекулярную идентификацию образцов в биологии.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵各类项目的分类行为。这些项目包括各种对象、标本、人物、行动和概念。

在许多情况中,分类结果取决於分类者的个人意见以及分类日期,E17-类型指定提供可对分类行为的背景进行记录的机制。此类别也包涵“确定”(determination)的概念,用来在生物学里对标本进行系统性分子鉴定。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the first classification of object GE34604 as Lament Cloth, October 2nd
 • the determination of a cactus in Martin Doerr’s garden as ‘Cereus hildmannianus K.Schumann’, July 2003
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die erste Klassifizierung des Gegenstands GE34604 als Klagetuch, am 2. Oktober
 • die Bestimmung eines Kaktus in Martin Doerrs Garten als Cereus hildmannianus K.Schumann im Juli 2003
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η πρώτη ταξινόμηση του αντικειμένου GE34604 ως Υφάσματος, 2. Οκτωβρίου
 • ο προσδιορισμός ενός κάκτου στον κήπο του Martin Doerr ‘Cereus hildmannianus K.Schumann’, Ιούλιος 2003
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 10月2日,首次把物件GE34604归类为“哀悼用布”的事件
 • 2003年7月,鉴定Martin Doerr花园里种植的仙人掌品种为‘Cereus hildmannianus K.Schumann’的事件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P41 classified (was classified by): E1 CRM Entity
P42 assigned (was assigned by): E55 Type
E18 Physical Thing
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Physical Thing
unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1
Materielles
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Physical Stuff
English text for version: 4.1 / April 2005
Υλικό Πράγμα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Материальный Предмет
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
实体物
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E72 Legal Object unaltered since version 4.0 / March 2004 E72
Rechtsobjekt
Νομικό Αντικείμενο
Объект Права
法律物件
SuperClass Of:
E19 Physical Object unaltered since version 4.0 / March 2004
E24 Physical Man-Made Thing unaltered since version 4.0 / March 2004
E26 Physical Feature unaltered since version 4.0 / March 2004
E19
Materieller Gegenstand
Υλικό Αντικείμενο
Материальный Объект
实体物件

E24
Hergestelltes
Ανθρωπογενές Υλικό Πράγμα
Материальный Продукт Деятельности Человека
人造实体物

E26
Materielles Merkmal
Υλικό Μόρφωμα
Физический Признак
实体外貌表征
Scope Note:

This class comprises all persistent physical items with a relatively stable form, man-made or natural.

Depending on the existence of natural boundaries of such things, the CRM distinguishes the instances of E19 Physical Object from instances of E26 Physical Feature, such as holes, rivers, pieces of land etc. Most instances of E19 Physical Object can be moved (if not too heavy), whereas features are integral to the surrounding matter.

The CRM is generally not concerned with amounts of matter in fluid or gaseous states.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst alle dauerhaften, physischen Gegenstände, künstliche wie natürliche mit einer relativ stabilen Gestalt.

In Abhängigkeit von der Existenz natürlicher Begrenzungen der Dinge unterscheidet das CIDOC CRM die Instanzen der Klasse E19 Materieller Gegenstand von Instanzen der Klasse E26 Materielles Merkmal wie Löcher, Flüsse, Stücke von Land etc. Die meisten Instanzen der Klasse E19 Materieller Gegenstand können bewegt werden, während „features“ als integraler Bestandteil die Sache umgeben.

Das CIDOC CRM beschäftigt sich generell nicht mit Sachinhalten in flüssigen oder gasförmigen Zuständen.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει όλα τα σταθερά φυσικά στοιχεία με μια σχετικά σταθερή μορφή, ανθρωπογενή ή φυσική.

Ανάλογα με την ύπαρξη φυσικών ορίων τέτοιων πραγμάτων, το CIDOC CRM διαχωρίζει τις πραγματώσεις του Υλικού Αντικειμένου (E19) από τις πραγματώσεις του Υλικού Μορφώματος (E26), όπως για παράδειγμα τρύπες, ποτάμια, τεμάχια γης κτλ. Οι περισσότερες πραγματώσεις του Υλικού Αντικειμένου (E19) μπορούν να μετακινηθούν (εφόσον δεν είναι υπερβολικά βαριά), ενώ οι διαμορφώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της περιβάλλουσας ύλης.

Το CIDOC CRM δεν ασχολείται γενικά με ύλη σε υγρή ή αέρια μορφή.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает все постоянные физические вещи с относительно стабильной формой, рукотворные или нерукотворные. В зависимости от существования природных границ таких вещей, CRM отличает экземпляры класса E19.Материальный Объект от экземпляров класса E26.Физический Признак, такие как ямы (дыры или скважины), реки, участки суши и т.д. Большинство экземпляров класса E19.Материальный Объект могут быть перемещены (если они не тяжелые), в то время как признаки являются неотъемлемой частью окружающих предметов. Обычно CRM не описывает количества вещества в жидком или газообразном состоянии.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵所有持续性实体项目,这些项目的形式,无论是人造或自然的,都持有相对稳定性。

CRM对E19-实体物件实例和E26-实体外貌表征(例如洞穴、河流、土地等)加以区分,主要取决於这些实体物是否拥有自然界线。大部分的E19-实体物件实例都能够被移动(若不是太重),而E26-实体外貌表征则是与其环境/周遭物质不可分割的。

CRM一般上不涉及液状或气体的物质含量。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the Cullinan Diamond (E19)
 • the cave “Ideon Andron” in Crete (E26)
 • the Mona Lisa (E22)
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • der Cullinan-Diamant (E19 Materieller Gegenstand)
 • die Höhle „Ideon Andron“ in Kreta (E26 Materielles Merkmal)
 • die Mona Lisa (E22 Künstlicher Gegenstand)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • το διαμάντι Cullinan (E19)
 • το σπήλαιο Ιδαίον Άντρον στην Κρήτη (E26)
 • η Μόνα Λίζα (E22)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 库利南钻石(E19)
 • 希腊克里特岛的“Ideon Andron” 洞窟(E26)
 • 蒙娜丽莎(E22)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P44 has condition (is condition of): E3 Condition State
P45 consists of (is incorporated in): E57 Material
P46 is composed of (forms part of): E18 Physical Thing
P49 has former or current keeper (is former or current keeper of): E39 Actor
P50 has current keeper (is current keeper of): E39 Actor
P51 has former or current owner (is former or current owner of): E39 Actor
P52 has current owner (is current owner of): E39 Actor
P53 has former or current location (is former or current location of): E53 Place
P58 has section definition (defines section): E46 Section Definition
P59 has section (is located on or within): E53 Place
E19 Physical Object
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Physical Object
unaltered since version 4.0 / March 2004
Materieller Gegenstand
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Υλικό Αντικείμενο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Материальный Объект
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
实体物件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E18 Physical Thing unaltered since version 4.0 / March 2004 E18
Materielles
Υλικό Πράγμα
Материальный Предмет
实体物
SuperClass Of:
E20 Biological Object unaltered since version 4.0 / March 2004
E22 Man-Made Object unaltered since version 4.0 / March 2004
E20
Biologischer Gegenstand
Βιολογικό Αντικείμενο
Биологический Объект
生物体

E22
Künstlicher Gegenstand
Ανθρωπογενές Αντικείμενο
Техническией Объект
人造物件
Scope Note:

This class comprises items of a material nature that are units for documentation and have physical boundaries that separate them completely in an objective way from other objects.

The class also includes all aggregates of objects made for functional purposes of whatever kind, independent of physical coherence, such as a set of chessmen. Typically, instances of E19 Physical Object can be moved (if not too heavy).

In some contexts, such objects, except for aggregates, are also called “bona fide objects” (Smith & Varzi, 2000, pp.401-420), i.e. naturally defined objects.

The decision as to what is documented as a complete item, rather than by its parts or components, may be a purely administrative decision or may be a result of the order in which the item was acquired.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Gegenstände materieller Natur, die Einheiten der Dokumentation bilden und physische Grenzen haben, die sie vollkommen auf einem objektiven Weg von anderen Gegenständen trennen.

Die Klasse schließt auch alle Zusammenstellungen (Aggregate) von Gegenständen ein, die zu irgendeinem funktionellen Zweck gemacht wurden, unabhängig ihrer physischen Kohärenz, z. B. ein Satz von Schachfiguren. Typischer Weise können Instanzen der Klasse E19 Materieller Gegenstand bewegt werden.

In einigen Zusammenhängen werden solche Gegenstände, mit Ausnahme von Zusammenstellungen (Aggregaten), auch „bona fide-Gegenstände“ [B. Smith & A.Varzi 2000, 401–420] genannt, damit sind natürlich definierte Gegenstände gemeint.

Die Entscheidung, was als ein vollständiger Gegenstand dokumentiert wird und nicht als Teil oder Bestandteil, kann ausschließlich administrativ oder aber ein Ergebnis aus der Erwerbsgeschichte des Gegenstandes sein.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία υλικής φύσης που είναι μονάδες τεκμηρίωσης και έχουν φυσικά σύνορα που τα διαχωρίζουν απόλυτα με αντικειμενικό τρόπο από άλλα αντικείμενα.

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει επίσης σύνολα αντικειμένων που γίνονται για λειτουργικούς σκοπούς κάθε είδους, ανεξάρτητα από φυσική συνοχή όπως για παράδειγμα ένα σύνολο από πιόνια σκακιού. Χαρακτηριστικά, πραγματώσεις του Υλικού Αντικειμένου (E19) μπορούν να μετακινηθούν (εφόσον δεν είναι υπερβολικά βαριά).

Σε ορισμένα συμφραζόμενα, τέτοια αντικείμενα, εκτός από σύνολα, αποκαλούνται επίσης “αντικείμενα bona fide” (Smith & Varzi 2000, σσ. 401-420), δηλαδή φυσικά καθορισμένα αντικείμενα.

Η απόφαση για το τι τεκμηριώνεται ως ολοκληρωμένο στοιχείο και όχι ως μέρη ή συνιστώντα μέρη ενδέχεται να είναι μια εντελώς διοικητική απόφαση ή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της σειράς με την οποία αποκτήθηκε το στοιχείο.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает предметы из природного материала, являющиеся единицами документации и имеющие физические границы, которые объективно и полностью отделяют их от других предметов. Этот класс также включает все совокупности объектов, созданных для функциональных целей какого бы то ни было вида, независимо от физической связи, как, например, набор шахмат. Обычно, экземпляры класса E19.Материальный Объект могут быть перемещены (если не являются слишком тяжелыми). В некоторых контекстах, такие объекты, за исключением совокупностей, также называются "bona fide objects" (Smith & Varzi 2000, pp.401-420), что означает объекты, определяемые естественным образом. Решение относительно того, что документируется в качестве полного (завершенного) предмета, нежели его части или компоненты, может быть чисто административным или являться результатом распоряжения, согласно которому данный предмет был приобретен.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵实体物项目,其拥有物质界线并能客观地把它们与其他对象完全区分开来, 这些项目是可以在文献中被个别记录的。

此类别也包涵所有具备特定功能的对象的组合,组合中的对象未必要具备一致的物质性质,例如一套棋子。E19-实体物件通常都可被移动(若不太重)。

在某些情况下,这类对象(除组合对象Aggregate之外)也被称为“自然界定对象”(“bona fide objects” ,见Smith & Varzi, 2000, pp.401-420),亦即能"自然而然"地界定的对象。

选择把对象视为完整项目,或将它分类成组件或零件来进行记录,可能是个纯粹行政上的决定,或可能是因项目的取得顺序所造成的结果。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • John Smith
 • Aphrodite of Milos
 • the Palace of Knossos
 • the Cullinan Diamond
 • Apollo 13 at the time of launch
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • John Smith
 • Aphrodite von Milo
 • der Palast von Knossos
 • der Cullinan-Diamant
 • Apollo 13 zur Startzeit
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • ο Τζον Σμιθ
 • η Αφροδίτη της Μύλου
 • το ανάκτορο της Κνωσού
 • το διαμάντι Cullinan
 • το Apollo 13 τη στιγμή της εκτόξευσης
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 约翰•史密斯
 • 米洛斯的阿芙洛蒂忒
 • 希腊克诺索斯宫
 • 库利南钻石
 • 发射之际的阿婆罗13号
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P54 has current permanent location (is current permanent location of): E53 Place
P55 has current location (currently holds): E53 Place
P56 bears feature (is found on): E26 Physical Feature
P57 has number of parts: E60 Number
E20 Biological Object
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Biological Object
unaltered since version 4.0 / March 2004
Biologischer Gegenstand
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Βιολογικό Αντικείμενο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Биологический Объект
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
生物体
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E19 Physical Object unaltered since version 4.0 / March 2004 E19
Materieller Gegenstand
Υλικό Αντικείμενο
Материальный Объект
实体物件
SuperClass Of:
E21 Person unaltered since version 4.0 / March 2004 E21
Person
Πρόσωπο
Личность
人物
Scope Note:

This class comprises individual items of a material nature, which live, have lived or are natural products of or from living organisms.

Artificial objects that incorporate biological elements, such as Victorian butterfly frames, can be documented as both instances of E20 Biological Object and E22 Man-Made Object.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst individuelle Objekte materieller Natur, die leben, gelebt haben oder natürliche Produkte lebender Organismen.

Künstliche Gegenstände, die biologische Elemente integrieren, wie Victorianische Schmetterlingsrahmen, können sowohl als Instanzen der Klasse E20 Biologischer Gegenstand wie als Instanzen der Klasse E22 Künstlicher Gegenstand dokumentiert werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει μεμονωμένα στοιχεία υλικής φύσης, τα οποία ζουν, έχουν ζήσει ή είναι τα φυσικά προϊόντα ζωντανών οργανισμών.

Τεχνητά αντικείμενα που ενσωματώνουν βιολογικά στοιχεία όπως για παράδειγμα κάδρα πεταλούδων της βικτωριανής εποχής μπορούν να τεκμηριωθούν τόσο ως πραγματώσεις του Βιολογικού Αντικειμένου (E20) όσο και ως πραγματώσεις του Ανθρωπογενούς Αντικειμένου (E22).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает индивидуальные экземпляры материального мира, которые живут, проживали или являются естественными продуктами живых организмов или произошли от них. Искусственные объекты, которые включают в себя биологические элементы, такие так, например, рамка для бабочек викторианской эпохи, могут быть задокументированы либо как экземпляры класса E20.Биологический Объект либо как экземпляры класса E22.Техническией Объект.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵物质性个别项目,这些项目现在或曾经有生命,或者是源自生物的自然产 物。

人造对象若包含了生物性的组成部分,例如维多利亚式蝴蝶边筐架,可同时被归类为E20-生物体实例和E22-人造物件实例。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • me
 • Tut-Ankh-Amun
 • Boukephalas [Horse of Alexander the Great]
 • petrified dinosaur excrement PA1906-344
unaltered since version 5.0.2 / December 2010
previous value in version 5.0.1
 • me
 • Tut-Ankh-AmunP
 • Boukephalas [Horse of Alexander the Great]
 • petrified dinosaur excrement PA1906-344
English text for version: 5.0.1 / November 2009
 • Ich
 • Tut Ankh Amun (Ägyptischer Pharo)
 • Boukephalos (Das Lieblingspferd von Alexander dem Großen)
 • der versteinerte Dinosaurierkot PA1906-344
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.1
 • εγώ
 • Τουταγχαμών
 • ο Βουκεφάλας [το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου]
 • απολιθωμένα περιττώματα δεινόσαυρου PA1906-344
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 埃及法老王图坦卡蒙(Tut-Ankh-Amun)
 • 亚历山大的战马包克法拉斯 (Boukephalas)
 • 恐龙的石化粪便PA1906-344
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E21 Person
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Person
unaltered since version 4.0 / March 2004
Person
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Πρόσωπο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Личность
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
人物
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E20 Biological Object unaltered since version 4.0 / March 2004
E39 Actor unaltered since version 4.0 / March 2004
E20
Biologischer Gegenstand
Βιολογικό Αντικείμενο
Биологический Объект
生物体

E39
Akteur
Δράστης
Актор
角色
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises real persons who live or are assumed to have lived.

Legendary figures that may have existed, such as Ulysses and King Arthur, fall into this class if the documentation refers to them as historical figures. In cases where doubt exists as to whether several persons are in fact identical, multiple instances can be created and linked to indicate their relationship. The CRM does not propose a specific form to support reasoning about possible identity.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst wirkliche Personen, die leben oder von denen angenommen wird, dass sie gelebt haben.

Sagenfiguren, deren reale Existenz nicht belegt ist, wie Odysseus oder König Arthur, fallen ebenso in diese Klasse, wenn sich die Dokumentation auf sie als historische Figuren bezieht.

In Fällen, in denen Zweifel bestehen, in wie weit verschiedene Personen identisch sind, können mehrfache Instanzen geschaffen und miteinander verbunden werden, um ihre Beziehung anzuzeigen. Das CRM schlägt kein bestimmtes Verfahren vor, um ein Schlussfolgern über eine mögliche Identität zu unterstützen.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει πραγματικά άτομα που ζουν ή υποτίθεται ότι έχουν ζήσει.

Μυθικές φιγούρες που ίσως έχουν υπάρξει, όπως ο Οδυσσέας και ο βασιλιάς Αρθούρος εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, εάν η τεκμηρίωση αναφέρεται σ' αυτούς ως ιστορικά πρόσωπα. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το εάν ορισμένα πρόσωπα ταυτίζονται στην πραγματικότητα, μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλές πραγματώσεις και να συνδεθούν μεταξύ τους προκειμένου να καταδειχτεί η σχέση τους. Το CIDOC CRM δεν προτείνει μια συγκεκριμένη μορφή προκειμένου να υποστηρίξει το συλλογισμό σχετικά με την πιθανή ταυτότητα.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает реальных людей, которые живут в настоящее время или допускается, что они жили. К этому классу относятся легендарные личности, которые могли существовать, такие как Улисс и Король Артур, если документация рассматривает их как исторические фигуры. В сомнительных случаях, когда несколько человек являются фактически идентичными, можно создать и связать множество экземпляров для определения их отношений. CRM не предлагает специальной формы для рассуждений по поводу возможной идентичности.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵现在或被假设曾经生活在世上的真实人物。

希腊神话英雄尤利西斯和英国著名的阿瑟王等传说人物,若在文献记录中被称为历史人物,那么他们都属於此类别。若怀疑所提出的数名“人物”是否属於同一个人,可设计多个实例,并把它们联系起来,以便显示个中关系。CRM并不会提出特定形式去为某个可能身份寻找支持论据。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • Tut-Ankh-Amun
 • Nelson Mandela
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Tut Ankh Amun (Ägyptischer Pharao)
 • Nelson Mandela (Freiheitskämpfer, südafrikanischer Präsident in der Zeit von Juli 1991 bis Dezember 1997)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Τουταγχαμών
 • Νέλσον Μαντέλα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 埃及法老王图坦卡蒙 (Tut-Ankh-Amun)
 • 南非之子曼德拉 (Nelson Mandela)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E22 Man-Made Object
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Man-Made Object
unaltered since version 4.0 / March 2004
Künstlicher Gegenstand
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Ανθρωπογενές Αντικείμενο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Техническией Объект
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
人造物件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E19 Physical Object unaltered since version 4.0 / March 2004
E24 Physical Man-Made Thing unaltered since version 4.0 / March 2004
E19
Materieller Gegenstand
Υλικό Αντικείμενο
Материальный Объект
实体物件

E24
Hergestelltes
Ανθρωπογενές Υλικό Πράγμα
Материальный Продукт Деятельности Человека
人造实体物
SuperClass Of:
E84 Information Carrier unaltered since version 4.0 / March 2004 E84
Informationsträger
Φορέας Πληροφορίας
Носитель Информации
信息载体
Scope Note:

This class comprises physical objects purposely created by human activity.

No assumptions are made as to the extent of modification required to justify regarding an object as man-made. For example, an inscribed piece of rock or a preserved butterfly are both regarded as instances of E22 Man-Made Object.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst konkrete Gegenstände, die von menschlicher Aktivität bewusst geschaffen werden.

Ab wann ein Gegenstand als künstlich geschaffenes Objekt aufgefasst wird, obliegt allein der individuellen Einschätzung. So kann sowohl ein beschriebenes Stück Felsen oder auch ein Schmetterlingspräparat als Instanzen von E22 Künstlicher Gegenstand begriffen werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει υλικά αντικείμενα που έχουν σκόπιμα δημιουργηθεί από ανθρώπινη δραστηριότητα.

Δεν γίνονται υποθέσεις σχετικά με την έκταση της τροποποίησης που απαιτείται προκειμένου να δικαιολογηθεί η θεώρηση ενός αντικειμένου ως ανθρωπογενές. Για παράδειγμα, ένα κομμάτι βράχου με επιγραφή ή μια πεταλούδα που έχει συλλεχθεί και διατηρηθεί εκλαμβάνονται ως πραγματώσεις του Ανθρωπογενούς Αντικειμένου (Ε22).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает физические объекты специально созданные в результате деятельности человека. Не делается никаких предположений по поводу модификации, необходимой для того, чтобы определить объект как рукотворный. Например, и надписанный кусок скалы и засушенная бабочка рассматриваются как экземпляры класса E22.Техническией Объект.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵人类活动特意创造的各种实体物件。

CRM不假设任何用来作为认定人造物件的修改程度的标准。例如某块有刻字的岩石 或蝴蝶标本都可被视为E22-人造物件实例。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • Mallard (the World’s fastest steam engine)
 • the Portland Vase
 • the Coliseum
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Mallard (die schnellste Dampfmaschine der Welt)
 • die Portland-Vase
 • das Kolosseum in Rom (Circus Maximus)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Mallard (η γρηγορότερη ατμομηχανή του κόσμου)
 • το βάζο του Πόρτλαντ
 • το Κολοσσαίο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 英国绿头鸭“Mallard”(世界最快的蒸汽机车〕
 • 古罗马波特兰花瓶
 • 古罗马竞技场
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E24 Physical Man-Made Thing
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Physical Man-Made Thing
unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1
Hergestelltes
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Physical Man-Made Stuff
English text for version: 4.1 / April 2005
Ανθρωπογενές Υλικό Πράγμα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Материальный Продукт Деятельности Человека
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
人造实体物
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E18 Physical Thing unaltered since version 4.0 / March 2004
E71 Man-Made Thing unaltered since version 4.0 / March 2004
E18
Materielles
Υλικό Πράγμα
Материальный Предмет
实体物

E71
Künstliches
Ανθρωπογενές Δημιούργημα
Продукт Деятельности Человека
人造物
SuperClass Of:
E22 Man-Made Object unaltered since version 4.0 / March 2004
E25 Man-Made Feature unaltered since version 4.0 / March 2004
E78 Collection unaltered since version 4.0 / March 2004
E22
Künstlicher Gegenstand
Ανθρωπογενές Αντικείμενο
Техническией Объект
人造物件

E25
Hergestelltes Merkmal
Ανθρωπογενές Μόρφωμα
Искусственный Признак
人造外貌表征

E78
Sammlung
Συλλογή
Коллекция
收藏
Scope Note:

This class comprises all persistent physical items that are purposely created by human activity.

This class comprises man-made objects, such as a swords, and man-made features, such as rock art. No assumptions are made as to the extent of modification required to justify regarding an object as man-made. For example, a “cup and ring” carving on bedrock is regarded as instance of E24 Physical Man-Made Thing.

unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1

Diese Klasse umfasst alle dauerhaften, durch menschliche Aktivität, absichtlich geschaffenen Gegenstände und Merkmale.

Diese Klasse umfasst demgemäß künstliche Gegenstände, wie ein Schwert und künstliche Merkmale, wie z. B. die in Stonehenge zusammengestellten Felsen. Es werden keine Annahmen darüber gemacht, wie viele Veränderungen notwendig sind, um einen Gegenstand als künstlich zu betrachten.

Zum Beispiel werden eine auf einem Felsen eingeritzte „Tasse und Ring“ als Instanzen von E24 Hergestelltes betrachtet.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises all persistent physical items that are purposely created by human activity.

This class comprises man-made objects, such as a swords, and man-made features, such as rock art. No assumptions are made as to the extent of modification required to justify regarding an object as man-made. For example, a “cup and ring” carving on bedrock is regarded as instance of E24 Physical Man-Made Stuff.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει κάθε σταθερό φυσικό στοιχείο που δημιουργείται σκόπιμα από ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η κλάση αυτή αποτελείται από ανθρωπογενή αντικείμενα, όπως για παράδειγμα ξίφη, και ανθρωπογενή μορφώματα, όπως βραχογραφίες. Δεν γίνονται υποθέσεις σχετικά με την έκταση της τροποποίησης που απαιτείται προκειμένου να δικαιολογηθεί η θεώρηση ενός αντικειμένου ως ανθρωπογενές. Για παράδειγμα, προϊστορικές βραχογραφίες εκλαμβάνονται ως πραγμάτωση του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγματος (Ε24).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

Данный класс охватывает все постоянные физические составляющие, специально созданные в результате деятельности человека. Этот класс включает рукотворные объекты, такие как мечи, и рукотворные признаки, такие как рок-искусство. Не делается никаких предположений по поводу модификации, необходимой для определения объекта как рукотворного. Например, “кубок и кольцо”, вырезанные в породе, считаются экземплярами класса E24.Материальный Продукт Деятельности Человека.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵所有持续性物质项目,这些项目是人类活动有意创制而成的。

此类别包涵各种人造对象(例如剑〕和人造外貌表征(例如岩石艺术〕。CRM不假设任何用来作为认定人造实体物的修改程度的标准。例如岩床上刻着的“杯一环印”,便属於E24-人造实体物的实例。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the Forth Railway Bridge (E22)
 • the Channel Tunnel (E25)
 • the Historical Collection of the Museum Benaki in Athens (E78)
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die Forth-Brücke (E22 Künstlicher Gegenstand)
 • der Kanaltunnel (E25 Hergestelltes Merkmal)
 • die historische Sammlung des Museum Benaki in Athen (E78 Sammlung)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η γέφυρα Forth Railway (E22)
 • το Κανάλι της Μάγχης (E25)
 • η ιστορική συλλογή του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα (E78)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 福斯铁路桥(E22)
 • 英法海底隧道 (E25)
 • 雅典贝纳基博物馆的历史收藏品 (E78)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P62 depicts (is depicted by): E1 CRM Entity
P65 shows visual item (is shown by): E36 Visual Item
P128 carries (is carried by): E90 Symbolic Object
E25 Man-Made Feature
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Man-Made Feature
unaltered since version 4.0 / March 2004
Hergestelltes Merkmal
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Ανθρωπογενές Μόρφωμα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Искусственный Признак
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
人造外貌表征
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E24 Physical Man-Made Thing unaltered since version 4.0 / March 2004
E26 Physical Feature unaltered since version 4.0 / March 2004
E24
Hergestelltes
Ανθρωπογενές Υλικό Πράγμα
Материальный Продукт Деятельности Человека
人造实体物

E26
Materielles Merkmal
Υλικό Μόρφωμα
Физический Признак
实体外貌表征
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises physical features that are purposely created by human activity, such as scratches, artificial caves, artificial water channels, etc.

No assumptions are made as to the extent of modification required to justify regarding a feature as man-made. For example, rock art or even “cup and ring” carvings on bedrock a regarded as types of E25 Man-Made Feature.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst physische bzw. dingliche Merkmale, die von menschlicher Aktivität, beabsichtigt geschaffen werden, wie Schrammen, künstliche Höhlen, künstliche Wasserkanäle, etc.

Es werden keine Annahmen über den Umfang der Modifikation gemacht, ab dem ein Merkmal als künstlich zu betrachten ist. Zum Beispiel: Künstlich zusammengestellte Felsen (Stonehenge) oder sogar eine „Tasse und Ring“ eingeritzt, auf Felsen werden als Instanz vom E25 Hergestelltes Merkmal betrachtet.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει φυσικά μορφώματα που έχουν δημιουργηθεί σκόπιμα από ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως γρατζουνιές, τεχνητές σπηλιές, τεχνητά κανάλια νερού κτλ.

Δεν γίνονται υποθέσεις σχετικά με την έκταση της τροποποίησης που απαιτείται προκειμένου να δικαιολογηθεί η θεώρηση ενός μορφώματος ως ανθρωπογενούς. Για παράδειγμα βραχογραφίες ή ακόμα και προϊστορικές βραχογραφίες εκλαμβάνονται ως τύποι του Ανθρωπογενούς Μορφώματος (E25).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает физические признаки, намеренно созданные в результате деятельности человека, такие как царапины, искусственные пещеры, искусственные водные каналы и т.д. Не делается никаких предположений по поводу модификации, необходимой для определения признака как рукотворного. Например, рок-искусство или даже вырезанные в породе “кубок и кольцо” считаются экземплярами класса E25.Искусственный Признак.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵人类活动有意创制的各种物质性的外貌表征,例如刮痕、人造洞穴、人造海底隧道等。

CRM不假设任何用来作为认定人造外貌表征的修改程度的标准。例如岩石艺术或甚至岩床上刻着的“杯一环印”都被视为E25-人造外貌表征的类型。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the Manchester Ship Canal
 • Michael Jackson’s nose following plastic surgery
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • der Manchester Schiff Kanal
 • Michael Jacksons Nase nach einem plastisch chirurgischen Eingriff
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • το κανάλι του Μάντσεστερ
 • η μύτη του Michael Jackson μετά από πλαστική χειρουργική
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 曼彻斯特(Mahchester)运河
 • 麦克杰逊(Michael Jackson)接受整容手术后的鼻子
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E26 Physical Feature
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Physical Feature
unaltered since version 4.0 / March 2004
Materielles Merkmal
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Υλικό Μόρφωμα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Физический Признак
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
实体外貌表征
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E18 Physical Thing unaltered since version 4.0 / March 2004 E18
Materielles
Υλικό Πράγμα
Материальный Предмет
实体物
SuperClass Of:
E25 Man-Made Feature unaltered since version 4.0 / March 2004
E27 Site unaltered since version 4.0 / March 2004
E25
Hergestelltes Merkmal
Ανθρωπογενές Μόρφωμα
Искусственный Признак
人造外貌表征

E27
Gelände
Φυσικός Χώρος
Участок
场地
Scope Note:

This class comprises identifiable features that are physically attached in an integral way to particular physical objects.

Instances of E26 Physical Feature share many of the attributes of instances of E19 Physical Object. They may have a one-, two- or three-dimensional geometric extent, but there are no natural borders that separate them completely in an objective way from the carrier objects. For example, a doorway is a feature but the door itself, being attached by hinges, is not.

Instances of E26 Physical Feature can be features in a narrower sense, such as scratches, holes, reliefs, surface colours, reflection zones in an opal crystal or a density change in a piece of wood. In the wider sense, they are portions of particular objects with partially imaginary borders, such as the core of the Earth, an area of property on the surface of the Earth, a landscape or the head of a contiguous marble statue. They can be measured and dated, and it is sometimes possible to state who or what is or was responsible for them. They cannot be separated from the carrier object, but a segment of the carrier object may be identified (or sometimes removed) carrying the complete feature.

This definition coincides with the definition of "fiat objects" (Smith & Varzi, 2000, pp.401-420), with the exception of aggregates of “bona fide objects”.

unaltered since version 4.1 / April 2005
previous value in version 4.0

Diese Klasse umfasst identifizierbare Merkmale, die dinglich eine Einheit mit dem Gegenstand bilden, an dem sie angebracht sind.

Instanzen von E26 Materielles Merkmal teilen sich zahlreiche Merkmale mit Instanzen von E19 Materieller Gegenstand. Die Instanzen können von ein-, zwei- oder dreidimensionaler geometrischer Gestalt sein. Es gibt jedoch keine natürlichen Abgrenzungen, durch die sie sich eindeutig von den Trägerobjekten absetzen. So ist eine Türöffnung sicherlich ein Merkmal der Tür, jedoch zählt die mit Scharnieren befestigte Tür selbst nicht dazu.

Ausprägungen von E26 Materielles Merkmal können Merkmale wie Schrammen, Löcher, Erhebungen, Oberflächenfarbe, Reflektionsbereiche in einem Opalkristall oder eine Veränderung der Dichte in einem Stück Holz sein. Im weitesten Sinn sind diese Ausprägungen Bestandteil besonderer Gegenstände mit zum Teil imaginären Grenzen wie der Kern der Erde, Grundbesitz als Eigentumsanspruch auf ein Areal der Erdoberfläche, eine Landschaft oder ein zu einer Marmorstatue passender Kopf. Diese Ausprägungen können gemessen und datiert werden und es ist unter Umständen möglich zu klären, wer oder was für das Entstehen verantwortlich war.

Sie können jedoch nicht vom Trägergegenstand getrennt existieren, dennoch kann ein Teil des Trägergegenstandes, der das Merkmal vollständig beinhaltet, durchaus als eigenständig identifiziert (oder manchmal entfernt) werden.

Diese Festlegung deckt sich mit der Definition der ‚fiat objects‘ durch [B. Smith & A. Varzi 2000, 401–420] mit Ausnahme der Zusammenstellungen (Aggregate) von ‚bona-fide Objekten‘ (bona fide = In gutem Glauben).

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει αναγνωρίσιμα μορφώματα που είναι φυσικά προσαρμοσμένα με αναπόσπαστο τρόπο σε συγκεκριμένα φυσικά αντικείμενα.

Πραγματώσεις του Υλικού Μορφώματος (E26) έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις πραγματώσεις του Υλικού Αντικειμένου (E19). Ενδέχεται να έχουν μονοδιάστατη, δισδιάστατη ή τρισδιάσταση γεωμετρική έκταση, αλλά δεν υπάρχουν φυσικά σύνορα που τα διαχωρίζουν απόλυτα, με αντικειμενικό τρόπο από τα αντικείμενα φορείς. Για παράδειγμα, ένα κούφωμα αποτελεί μόρφωμα αλλά η ίδια η πόρτα, στερεωμένη σε μεντεσέδες, όχι.

Πραγματώσεις του Υλικού Μορφώματος (E26) μπορούν να είναι μορφώματα με μια στενότερη έννοια όπως γρατζουνιές, τρύπες, ανάγλυφα, χρώματα επιφάνειας, ζώνες ανάκλασης σε ένα οπάλ κρύσταλλο ή την αλλαγή πυκνότητας σε ένα κομμάτι ξύλου. Με την ευρύτερη έννοια, είναι μέρη συγκεκριμένων αντικειμένων με μερικά φανταστικά σύνορα, όπως ο πυρήνας του κόσμου, μια ιδιοκτησία στην επιφάνεια της γης, ένα τοπίο ή το κεφάλι σε ένα μαρμάρινο άγαλμα. Μπορούν να μετρηθούν και να χρονολογηθούν και μερικές φορές είναι δυνατόν να δηλωθεί ποιος ή τι είναι ή ήταν υπεύθυνος για αυτά. Δεν μπορούν να χωριστούν από το φορέα αντικειμένου, αλλά ένα τμήμα του φορέα αντικειμένου μπορεί να καθοριστεί (η μερικές φορές να απομακρυνθεί) φέροντας ολόκληρο το μόρφωμα.

Ο ορισμός αυτός συνάδει με τον ορισμό "fiat objects" [Smith & Varzi, 2000, pp. 401-420], με την εξαίρεση συνόλων των “αντικειμένων bona fide”.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает различимые признаки, которые физически прикрепляются к определенным физическим объектам и являются их неотъемлемой частью. Экземпляры класса E26.Физический Признак имеют многие атрибуты экземпляров класса E19.Материальный Объект. Они могут иметь одно-, двух- или трехмерную геометрическую протяженность, но не существует естественных границ, которые полностью объективно отделяют их от носителя. Например, дверной проем, является признаком, но дверь сама по себе, присоединяемая при помощи петель нет. Экземпляры класса E26.Физический Признак могут быть признаками в более узком смысле, как, например, царапины, щели, рельефы, цвета поверхности, зоны отражения в кристалле опала или изменения плотности в куске дерева. В более широком смысле, они являются частями определенных объектов с частично воображаемыми границами, как, например, центр Земли, ландшафт или голова находящейся близко мраморной статуи. Они могут быть измерены и датированы, и иногда возможно установить, кто или что является или являлось причиной их появления. Они не могут быть отделены от объекта носителя, но сегмент объекта носителя может быть идентифицирован (а иногда и удален), неся весь признак полностью. Это определение совпадает с определением “fiat objects” (fiat – указ, декрет) [B.Smith & A.Varzi], за исключением совокупностей "bona fide objects".

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类型包涵可辨认外貌表征,这些外貌表征都是特定物质对象不可分割的一部分。

E26-实体外貌表征实例拥有许多和E19-实体物件相同的属性。它们可能拥有一、二或三 维几何领域,但是却没有能够完全以客观方式把它们与承载对象分开的自然界线。例如 门口是门的一个外貌表征,但安上门栓的门本身并不是。

E26-实体外貌表征可以是狭义的外貌表征,例如刮痕、洞穴、浮雕、表面颜色、蛋白石水晶的反光区或木头的密度变化。从广义而言,它们是特定对象的组成部分,其拥有局部的虚构界线,例如地球核心、地球上的某个房地产区、一道地形或大理石雕像的头部。它们可被测量和论定发生时间,在某些情况也能注明造成这些外貌表征的人或事。它们不能脱离承载物件,但可识别(或去除)拥有完整外貌表征的部分承载对象。

此定义与“fiat objects” (Smith & Varzi, 2000, pp.401-420)的定义相符,但(bona fide objects)的聚集属於例外。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the temple in Abu Simbel before its removal, which was carved out of solid rock
 • Albrecht Duerer's signature on his painting of Charles the Great
 • the damage to the nose of the Great Sphinx in Giza
 • Michael Jackson’s nose prior to plastic surgery
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • der Tempel von Abu Simbel, der in festen Fels geschnitten war, bevor er verlagert wurde
 • die Signatur von Albrecht Dürer auf seinem Gemälde von Karl dem Großen
 • die Beschädigung an der Nase der großen Sphinx in Gize
 • die Nase von Michael Jackson, wie sie vor dem plastisch-chirurgischen Eingriff war
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • ο ναός στο Abu Simbel πριν την απομάκρυνσή του, ο οποίος ήταν λαξευμένος σε συμπαγή πέτρα
 • η υπογραφή του Άλμπρεχτ Ντίρερ στον πίνακά του με τίτλο Καρλομάγνος
 • η φθορά στη μύτη της Μεγάλης Σφίγγας στη Γκίζα
 • η μύτη του Michael Jackson πριν από την πλαστική χειρουργική
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 移除之前的从岩石凿刻而成的阿布辛贝勒庙(Abu Simbel)
 • 丢勒(Albrecht Duerer)在其作品《查理曼大帝》上的签名
 • 吉萨人头狮身像鼻子的损坏区域
 • 麦克杰逊(Michael Jackson)接受整容手术后的鼻子
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E27 Site
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Site
unaltered since version 4.0 / March 2004
Gelände
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Φυσικός Χώρος
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Участок
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
场地
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E26 Physical Feature unaltered since version 4.0 / March 2004 E26
Materielles Merkmal
Υλικό Μόρφωμα
Физический Признак
实体外貌表征
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises pieces of land or sea floor.

In contrast to the purely geometric notion of E53 Place, this class describes constellations of matter on the surface of the Earth or other celestial body, which can be represented by photographs, paintings and maps.

Instances of E27 Site are composed of relatively immobile material items and features in a particular configuration at a particular location.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Stücke von Land oder Meerboden.

Im Gegensatz zu der ausschließlich geometrisch getragenen Vorstellung in der Klasse E53 Ort beschreibt diese Klasse Gegenstandsgruppierungen auf der Oberfläche der Erde oder einem anderen Himmelskörper, wie sie in Fotos, Gemälden und Landkarten dargestellt werden.

Instanzen von der E27 Gelände setzen sich aus verhältnismäßig unbeweglichen materiellen Gegenständen und spezifischen Merkmalen an einer bestimmten Lokalität zusammen.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει κομμάτια γης ή θάλασσας.

Αντίθετα από την καθαρά γεωμετρική έννοια του Τόπου (E53), η κλάση αυτή περιγράφει συστάδες ύλης στην επιφάνεια της γης ή άλλου ουράνιου σώματος, το οποίο αναπαριστάται σε φωτογραφίες, πίνακες και χάρτες.

Πραγματώσεις του Φυσικού Χώρου (E27) συντίθενται από σχετικά ακίνητα στοιχεία ύλης και μορφώματα σε μια συγκεκριμένη διαμόρφωση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает в себя участки суши или морского дна. В отличие от чисто геометрического понятия E53.Место, этот класс описывает группы вещества на поверхности Земли или другого небесного тела, которое может быть представлено при помощи фотографий, рисунков или карт. Экземпляры класса E27.Участок состоят из относительно неподвижных материальных объектов и признаков определенной конфигурации при определенном расположении.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵陆上区域或海床板块。

与纯粹几何涵义的E53-地点有别,此类别形容的是在地球或其他天体上的一系列有固定位置的物体的聚集,这些都能用照片、绘画和地图显示出来。

E27-场地的实例都是由位於特定地点、特定配置中的不动性物质项目和外貌表征所构成。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the Amazon river basin
 • Knossos
 • the Apollo 11 landing site
 • Heathrow Airport
 • the submerged harbour of the Minoan settlement of Gournia, Crete
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • das Amazonasbecken
 • Knossos (minoischer Palast der Späten Bronzezeit, heute bei Heraklion – Kreta)
 • der Landeplatz von Apollo 11 auf dem Mond
 • der Londoner Flughafen Heathrow
 • der im Meer versunkene Hafen der minoischen Siedlung von Gournia, Kreta
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η κοίτη του Αμαζονίου
 • η Κνωσός
 • ο χώρος προσγείωσης του Αpollo 11
 • το αεροδρόμιο του Χήθροου
 • το βυθισμένο λιμάνι του Μινωικού οικισμού στις Γουρνιές, Κρήτη
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 亚马孙河流域
 • 希腊克诺索斯宫(Knossos)
 • 阿波罗11号的降落点
 • 伦敦希思罗机场
 • 沉没海底的克里特岛(Crete)戈尔尼娅(Gournia)米诺斯(Minoan)海港
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E28 Conceptual Object
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Conceptual Object
unaltered since version 4.0 / March 2004
Begrifflicher Gegenstand
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Νοητικό Αντικείμενο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Концептуальный Объект
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
概念物件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E71 Man-Made Thing unaltered since version 4.0 / March 2004 E71
Künstliches
Ανθρωπογενές Δημιούργημα
Продукт Деятельности Человека
人造物
SuperClass Of:
E55 Type unaltered since version 4.0 / March 2004
E89 Propositional Object unaltered since version 4.2.5 / May 2008
E90 Symbolic Object unaltered since version 4.2.5 / May 2008
E55
Typus
Τύπος
Тип
类型

E89
Aussagenobjekt
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
陈述性物件

E90
Symbolisches Objekt
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
符号物件
Scope Note:

This class comprises non-material products of our minds and other human produced data that have become objects of a discourse about their identity, circumstances of creation or historical implication. The production of such information may have been supported by the use of technical devices such as cameras or computers.

Characteristically, instances of this class are created, invented or thought by someone, and then may be documented or communicated between persons. Instances of E28 Conceptual Object have the ability to exist on more than one particular carrier at the same time, such as paper, electronic signals, marks, audio media, paintings, photos, human memories, etc.

They cannot be destroyed. They exist as long as they can be found on at least one carrier or in at least one human memory. Their existence ends when the last carrier and the last memory are lost.

unaltered since version 4.2.5a / September 2008
previous value in version 4.2.5

Diese Klasse umfasst gedankliche Gegenstände als nichtmaterielle Erzeugnisse unseres Verstandes und andere menschlich hergestellte Daten, die Gegenstände des Diskurses über ihre Identität und Umstände ihrer Entstehung oder historischen Auswirkung wurden. Die Herstellung derartiger Information mag durch den Gebrauch technischer Geräte wie Kamera oder Computer unterstützt worden sein.

Typischer Weise werden Instanzen dieser Klasse erschaffen, entdeckt oder von irgendjemandem erdacht, die in der Folge dokumentiert oder zwischen Menschen kommuniziert werden können. Instanzen der Klasse E28 Begrifflicher Gegenstand müssen keinen Träger haben, aber können auf mehreren verschiedenen Trägern gefunden werden. Zu diesen Trägern zählen Papier, elektronische Signale, Zeichen, Tonmedien, Gemälde, Fotos und das menschliche Gedächtnis etc.

Die Instanzen können nicht zerstört werden, solange sie auf mindestens einem Träger oder im Gedächtnis eines Menschen existieren. Ihre Existenz endet, wenn der letzte Träger verloren geht.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises non-material products of our minds, in order to allow for reasoning about their identity, circumstances of creation and historical implications.

Characteristically, instances of this class are created, invented or thought by someone, and then may be documented or communicated between persons. Instances of E28 Conceptual Object may be found on more than one particular carrier, such as papers, electronic signals, marks, audio media, paintings, photos, human memories, etc.

They cannot be destroyed as long as they exist on at least one carrier or in memory.

Their existence ends when the last carrier is lost. A greater distinction can be made between products having a clear identity, such as a specific text, or photographs, and the ideas and concepts shared and traded by groups of people.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει άυλα δημιουργήματα του νου μας, προκειμένου να επιτρέψει το συλλογισμό σχετικά με την ταυτότητά τους, τις συνθήκες δημιουργίας τους και τις ιστορικές επιπτώσεις.

Χαρακτηριστικά, πραγματώσεις της κλάσης αυτής δημιουργούνται, εφευρίσκονται ή είναι το αποτέλεσμα σκέψης από κάποιον και στη συνέχεια μπορεί να τεκμηριωθούν ή να κοινοποιηθούν σε πρόσωπα. Πραγματώσεις του Νοητικού Αντικειμένου (E28) μπορεί να έχουν παραπάνω από ένα συγκεκριμένο φορέα, όπως χαρτί, ηλεκτρονικά σήματα, σημάνσεις, ηχητικά μέσα, πίνακες, φωτογραφίες, ανθρώπινες μνήμες κτλ

Δεν μπορούν να καταστραφούν όσο υπάρχουν σε τουλάχιστον έναν φορέα ή στη μνήμη.

Η ύπαρξή τους τελειώνει όταν χαθεί ο τελευταίος φορέας. Μία μεγαλύτερη διάκριση μπορεί να γίνει ανάμεσα σε δημιουργήματα, τα οποία έχουν μια σαφή ταυτότητα, όπως ένα συγκεκριμένο κείμενο ή φωτογραφίες και τις ιδέες και έννοιες που μοιράζονται και ανταλλάσουν ομάδες ανθρώπων.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises non-material products of our minds, in order to allow for reasoning about their identity, circumstances of creation and historical implications.

Characteristically, instances of this class are created, invented or thought by someone, and then may be documented or communicated between persons. Instances of E28 Conceptual Object may be found on more than one particular carrier, such as papers, electronic signals, marks, audio media, paintings, photos, human memories, etc.

They cannot be destroyed as long as they exist on at least one carrier or in memory.

Their existence ends when the last carrier is lost. A greater distinction can be made between products having a clear identity, such as a specific text, or photographs, and the ideas and concepts shared and traded by groups of people.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс охватывает нематериальные продукты нашего сознания для того, чтобы допустить рассуждения об их идентичности, обстоятельствах создания или исторического значения. Характерно, что экземпляры этого класса создаются, изобретаются или обдумываются кем-либо, а потом могут быть документированы или стать средством коммуникации между людьми. Экземплярам класса E28.Концептуальный Объект не нужен определенный носитель, но они могут быть найдены на нескольких различных носителях, таких как бумага, электронные сигналы, метки, знаки, аудио средства, произведения живописи, фотографии, человеческая память и т.д. Они не могут быть разрушены до тех пор, пока они существуют, по крайней мере, на одном носителе или в памяти. Их существование заканчивается, когда теряется последний носитель. Большее различие проводится между продуктами, имеющими точную идентичность, такую как специальный текст, или фотографии, и идеями и понятиями разделяемыми и используемыми группами людей.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵人类心理和其他人类生产的非物质产品,这些产品的身份、创造的情况或历史含义等成为了议论的主体。可借助照相机或电脑等科技产品进行此类信息的制造。

通常此类别的实例是由人创造或构思而成,然后由他人记录在案或互相传递。E28-概念物件实例可以同时在超过一个特定载体身上存在,例如纸张、电子信号、记号、音频载体、绘画作品、照片、人类记忆等。

这些实例不能被毁灭。只要在至少一个载体身上或至少一个人类记忆里被发现,它们就依然能够存在。倘若最后一个载体和最后一个记忆都消失,那么它们也会终止存在。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • Beethoven’s “Ode an die Freude” (Ode to Joy) (E73)
 • the definition of “ontology” in the Oxford English Dictionary
 • the knowledge about the victory at Marathon carried by the famous runner
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Beethovens „Ode an die Freude“, aus der 9. Symphonie, komponiert 1822 (E73 Informationsgegenstand)
 • die Definition von ‚Ontology‘ im Oxford English Dictionary
 • das durch den berühmten Läufer, Pheidippides, nach Athen gebrachte Wissen über den Sieg der Athener in der Schlacht von Marathon 490 v. Chr.
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η “Ode an die Freude” (Ωδή στη Χαρά ) του Μπετόβεν (E73)
 • ο ορισμός της λέξης “ontology” στο Oxford English Dictionary
 • η γνώση για τη νίκη στο Μαραθώνα που μεταφέρθηκε από τον πασίγνωστο δρομέα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 贝多芬的《欢乐颂》 (E73)
 • 牛津英语字典对“ontology”的定义
 • 希腊兵士传递希腊军在马拉松(Marathon)战胜波斯军队的消息
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P149 is identified by (identifies): E75 Conceptual Object Appellation
E29 Design or Procedure
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Design or Procedure
unaltered since version 4.0 / March 2004
Entwurf oder Verfahren
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Σχέδιο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Проект или Процедура
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
设计或程序
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E73 Information Object unaltered since version 4.0 / March 2004 E73
Informationsgegenstand
Πληροφοριακό Αντικείμενο
Информационный Объект
信息物件
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises documented plans for the execution of actions in order to achieve a result of a specific quality, form or contents. In particular it comprises plans for deliberate human activities that may result in the modification or production of instances of E24 Physical Thing.

Instances of E29 Design or Procedure can be structured in parts and sequences or depend on others. This is modelled using P69 is associated with.

Designs or procedures can be seen as one of the following:

A schema for the activities it describes

A schema of the products that result from their application.

An independent intellectual product that may have never been applied, such as Leonardo da Vinci’s famous plans for flying machines.

Because designs or procedures may never be applied or only partially executed, the CRM models a loose relationship between the plan and the respective product.

unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2

Diese Klasse umfasst dokumentierte Pläne zur Durchführung von Aktionen, um ein Ergebnis einer bestimmten Qualität, einer bestimmten Form oder eines bestimmten Inhaltes zu erzielen. Es umfasst insbesondere Pläne absichtlicher menschlicher Aktivitäten, die in der Modifikation oder Herstellung von Instanzen aus E24 Hergestelltes resultieren können.

Fälle von E29 Entwurf oder Verfahren können in Teile und Sequenzen strukturiert werden oder hängen von anderen ab. Dieser Sachverhalt wird modelliert über die Eigenschaft P69 ist verbunden mit: E29 Entwurf oder Verfahren.

Als Instanz der Klasse E29 Entwurf oder Verfahren kann verstanden werden:

ein Schema für Aktivitäten, die es beschreibt;

ein Schema der Erzeugnisse, die aus ihrer Anwendung folgen;

ein unabhängiges geistiges Erzeugnis, das möglicherweise nie angewandt wurde, wie Leonardo da Vincis berühmten Pläne von fliegenden Maschinen.

Weil E29 Entwurf oder Verfahren nicht unbedingt angewandt oder nur teilweise ausgeführt werden müssen, formt das CIDOC CRM eine lockere Beziehung zwischen dem Plan und dem jeweiligen Erzeugnis.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises documented plans for the execution of actions in order to achieve a result of a specific quality, form or contents. In particular it comprises plans for deliberate human activities that result in the modification or production of instances of E24 Physical Stuff.

Instances of E29 Design or Procedure can be structured in parts and sequences or depend on others. This is modelled using P69 is associated with.

Designs or procedures can be seen as one of the following:

A schema for the activities it describes

A schema of the products that result from their application.

An independent intellectual product that may have never been applied, such as Leonardo da Vinci’s famous plans for flying machines.

Because designs or procedures may never be applied or only partially executed, the CRM models a loose relationship between the plan and the respective product.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει τεκμηριωμένα σχέδια για την εκτέλεση ενεργειών προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένης ποιότητας, μορφής ή περιεχομένου. Συγκεκριμένα, αποτελείται από σχέδια για σκόπιμες ανθρώπινες δραστηριότητες που αποτέλεσμα έχουν την μετατροπή ή παραγωγή πραγματώσεων του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγματος (Ε24).

Πραγματώσεις του Σχεδίου (E29) μπορούν να δομηθούν σε μέρη και ακολουθίες ή μπορούν να εξαρτηθούν από άλλα. Αυτό μοντελοποιείται χρησιμοποιώντας την P69 σχετίζεται με.

Τα Σχέδια μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω:

Ένα σχήμα για τις δραστηριότητες που περιγράφει.

Ένα σχήμα των προϊόντων που είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του.

Ένα ανεξάρτητο διανοητικό προϊόν που ενδέχεται να μην έχει εφαρμοστεί ποτέ, όπως τα πασίγνωστα σχέδια του Λεονάρντο Ντα Βίντσι για ιπτάμενες μηχανές.

Επειδή τα σχέδια ενδέχεται να μην έχουν εφαρμοστεί ποτέ ή να έχουν εκτελεστεί εν μέρει, το CIDOC CRM μοντελοποιεί μια χαλαρή σχέση ανάμεσα στο σχέδιο και το αντίστοιχο προϊόν.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises documented plans for the execution of actions in order to achieve a result of a specific quality, form or contents. In particular it comprises plans for deliberate human activities that result in the modification or production of instances of E24 Physical Thing.

Instances of E29 Design or Procedure can be structured in parts and sequences or depend on others. This is modelled using P69 is associated with.

Designs or procedures can be seen as one of the following:

A schema for the activities it describes

A schema of the products that result from their application.

An independent intellectual product that may have never been applied, such as Leonardo da Vinci’s famous plans for flying machines.

Because designs or procedures may never be applied or only partially executed, the CRM models a loose relationship between the plan and the respective product.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс включает документированные планы выполнения действий для того, чтобы достичь результата особого качества, формы или содержания. В частности, он включает планы преднамеренной деятельности человека, которые приводят к модификации или производству экземпляров класса E24.Материальный Продукт Деятельности Человека. Экземпляры класса E29.Проект или Процедура могут быть структурированы по частям или последовательностям или зависеть от других экземпляров. Это моделируется использованием свойства P69.ассоциируется с. Схемы или процедуры могут рассматриваться следующим образом: 1. Схема для видов деятельности, которые она описывает. 2. Схема тех продуктов, которые получаются в результате применения. 3. Независимый интеллектуальный продукт, который мог никогда не применяться, как, например, знаменитые чертежи Леонардо да Винчи для летательных аппаратов. Поскольку проекты (схемы) или процедуры могут никогда не применяться или выполняться только частично, CRM моделирует свободные отношения между планом и соответствующим продуктом.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵为取得特定品质、形式或内容的结果而需要采取的行动计划,这些计划均有 记录在案。它尤其包涵各种人类特意执行的活动计划,这些活动可能导致修改或制造 E24-实体物实例。

E29-设计或程序实例可以采取组件和序列的结构形式,或依赖其他E29-设计或程序实例制订结构。这是使用 P69-相关於 进行建模。

设计或程序可以被视为下列任何一项:

它所描述的活动模式

应用上所产生的产品模式

从未实践的独立知识性产品,例如达芬奇(Leonardo da Vinci)的飞行机器设计。

许多设计或程序可能永远不会被采用或者只是局部被执行,因此在CRM模式里计划和相关产品之间的关系是松散不紧密的。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the ISO standardisation procedure
 • the musical notation for Beethoven’s “Ode to Joy”
 • the architectural drawings for the Kölner Dom in Cologne, Germany
 • The drawing on the folio 860 of the Codex Atlanticus from Leonardo da Vinci, 1486-1490, kept in the Biblioteca Ambrosiana in Milan
unaltered since version 5.0.2 / December 2010
previous value in version 5.0.1
 • the ISO standardisation procedure
 • the musical notation for Beethoven’s “Ode to Joy”
 • the architectural drawings for the Kölner Dom in Cologne, Germany
 • folio 860 of the Codex Atlanticus from Leonardo da Vinci, 1486-1490, kept in the Biblioteca Ambrosiana in Milan
English text for version: 5.0.1 / November 2009
 • das ISO Standardisierungsverfahren
 • die musikalische Notation für Beethovens „Ode an die Freude“, aus der 9. Symphonie, komponiert 1822
 • die Architekturzeichnungen für den Kölner Dom in Köln, Deutschland
 • Foliant 860 des Codex Atlanticus von Leonardo da Vinci, 1486–1490, der in der Biblioteca Ambrosiana in Mailand aufbewahrt wird
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.1
 • the ISO standardisation procedure
 • the musical notation for Beethoven’s “Ode to Joy”
 • the architectural drawings for the Kölner Dom in Cologne, Germany
 • folio 860 of the Codex Atlanticus from Leonardo da Vinci, 1486-1490, kept in the Biblioteca Ambrosiana in Milan
English text for version: 4.1 / April 2005
 • η διαδικασία τυποποίησης ISO
 • η μουσική σημειογραφία της «Ωδής στο Χαρά» του Μπετόβεν
 • τα αρχιτεκτονικά σχέδια για τον Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας στη Γερμανία.
 • φύλλο 860 του Codex Atlanticus από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 1486-1490, που φυλάσσεται στην Biblioteca Ambrosiana στο Μιλάνο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • 国际标准化组织(ISO)的标准化程序
 • 贝多芬《欢乐颂》"Ode to Joy"的乐谱
 • 德国科隆大教堂的建筑蓝图
 • 达芬奇(1486-1490〕手稿《大西洋古抄本》(Codex Atlanticus)对开本860号的素描,米兰安布罗斯图书馆(Biblioteca Ambrosiana, 又译安波罗修图书馆〕收藏
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P68 foresees use of (use foreseen by): E57 Material
P69 is associated with: E29 Design or Procedure
E30 Right
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Right
unaltered since version 4.0 / March 2004
Recht
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Δικαίωμα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Право
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
权限
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E89 Propositional Object unaltered since version 4.2.5 / May 2008 E89
Aussagenobjekt
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
陈述性物件
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises legal privileges concerning material and immaterial things or their derivatives.

These include reproduction and property rights.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst gesetzlich legitimierte Besitzstände, die sowohl materielle wie immaterielle Dinge oder deren Derivate betreffen.

Die Klasse beinhaltet auch Reproduktions- und Eigentumsrechte.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει νόμιμα προνόμια που αφορούν σε υλικά και άυλα πράγματα ή τα παράγωγά τους.

Σ’ αυτά περιλαμβάνονται αναπαράσταση και δικαιώματα ιδιοκτησίας.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает законные привилегии, касающиеся материальных и нематериальных предметов или их производных. Сюда относятся воспроизведение и права собственности.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵与物质和非实体物或其衍生物的法律权益。

其中包括复制权和财产权。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • copyright held by ISO on ISO/CD 21127
 • ownership of the “Mona Lisa” by the Louvre
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • das Copyright von ISO auf ISO/CD-21127
 • Besitzrechte des Louvre an der „Mona-Lisa“
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • κοπυράιτ του ISO για το ISO/CD 21127
 • ιδιοκτησία της «Μόνα Λίζα» από το Λούβρο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 国际标准化组织(ISO)对ISO/CD 21127所持有的版权
 • 卢浮宫持有《蒙娜丽莎》的所有权
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E31 Document
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Document
unaltered since version 4.0 / March 2004
Dokument
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Τεκμήριο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Документ
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
文献
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E73 Information Object unaltered since version 4.0 / March 2004 E73
Informationsgegenstand
Πληροφοριακό Αντικείμενο
Информационный Объект
信息物件
SuperClass Of:
E32 Authority Document unaltered since version 4.0 / March 2004 E32
Referenzdokument
Πηγή Καθιερωμένων Όρων
Официальный Документ
权威文献
Scope Note:

This class comprises identifiable immaterial items that make propositions about reality.

These propositions may be expressed in text, graphics, images, audiograms, videograms or by other similar means. Documentation databases are regarded as a special case of E31 Document. This class should not be confused with the term “document” in Information Technology, which is compatible with E73 Information Object.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst identifizierbare immaterielle Gegenstände, die Vorschläge über die Realität machen.

Diese Vorschläge können durch Texte, Bilder, Graphiken, Audiogramme, Videogramme oder anderen ähnlichen Medien ausgedrückt werden. Dokumentationsdatenbanken werden als eine gesonderte Instanz der Klasse E31 Dokument betrachtet. Diese Klasse sollte nicht mit dem Begriff

„Dokument“ in der Informationstechnologie verwechselt werden, das zu E73 Informationsgegenstand gehört.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει αναγνωρίσιμα άυλα στοιχεία που κάνουν υποθέσεις σχετικά με την πραγματικότητα.

Οι προτάσεις αυτές μπορούν να εκφραστούν σε κείμενα, γραφικά, εικόνες, ακουογράμματα, βιντεογράμματα ή άλλα παρόμοια μέσα. Οι βάσεις δεδομένων τεκμηρίωσης εκλαμβάνονται ως ειδική περίπτωση του Τεκμηρίου (Ε31). Η κλάση αυτή δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον όρο “Τεκμήριο” στην Τεχνολογία της Πληροφορικής, ο οποίος είναι συμβατός με την Πληροφορία (Ε73).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает определяемые нематериальные предметы, которые выдвигают предположения, касающиеся реальности. Эти предположения могут быть выражены в тексте, графиках, образах, аудио-, видеофрагментах или при помощи иных подобных средств. Документльные базы данных считаются особым экземпляром класса E31.Документ. Не следует путать этот класс с термином “документ” в информационной технологии, который совместим с E73.Информационный Объект.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵可识别的非物质项目,这些项目对现实提出各种陈述。

这些陈述可以通过文字、图像、照片、声波图、录像等管道表达出来。文献数据库被视为E31-文献的特殊个案。此类别不应与资讯科技中的“文件”一词混淆,后者与E73-信息物件兼容。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the Encyclopaedia Britannica (E32)
 • the photo of the Allied Leaders at Yalta published by UPI, 1945
 • the Doomsday Book
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die Encyclopedia Brittanica (E32 Referenzdokument)
 • das Foto der Führer der Allierten in Yalta, veröffentlicht von UPI, 1945
 • das ‚Doomsday Book‘, Reichsgrundbuch Englands (1086)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η εγκυκλοπαίδεια Britannica (E32)
 • η φωτογραφία των συμμάχων στη Γιάλτα που δημοσιεύτηκε από το UPI, 1945
 • το Doomsday Book
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 《大英百科全书》(E32)
 • UPI於1945年所发行的盟国领袖在雅尔塔的合照
 • 《末日审判书》(the Doomsday Book)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P70 documents (is documented in): E1 CRM Entity
E32 Authority Document
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Authority Document
unaltered since version 4.0 / March 2004
Referenzdokument
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Πηγή Καθιερωμένων Όρων
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Официальный Документ
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
权威文献
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E31 Document unaltered since version 4.0 / March 2004 E31
Dokument
Τεκμήριο
Документ
文献
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises encyclopaedia, thesauri, authority lists and other documents that define terminology or conceptual systems for consistent use.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Enzyklopädien, Thesauren, kontrollierte Indizes und andere Dokumente, die eine Terminologie oder ein konzeptuelles System zur konsistenten Verwendung definieren.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει εγκυκλοπαίδειες, θησαυρούς, δόκιμες λίστες και άλλα τεκμήρια που ορίζουν ορολογία ή εννοιολογικά συστήματα για συνεπή χρήση.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает энциклопедии, тезаурусы, официальные списки, которые определяют терминологию или концептуальные системы для постоянного использования.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵百科全书(encyclopaedia、索引典(thesauri)、权威名单(authority lists) 和其他界定术语或为维持使用一致性而设的概念系统。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • Webster's Dictionary
 • Getty Art and Architecture Thesaurus
 • the CIDOC Conceptual Reference Model
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Webster’s Dictionary – Englisches Wörterbuch
 • Getty Art and Architecture Thesaurus – Kunst und Architektur Thesaurus der Getty Stiftung in Kalifornien USA
 • Das CIDOC Conceptual Reference Model
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Webster's Dictionary
 • Getty Art and Architecture Thesaurus
 • CIDOC Conceptual Reference Model
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 《韦氏词典》
 • 《格蒂艺术建筑索引典》
 • CIDOC Conceptual Reference Model概念参考模型
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P71 lists (is listed in): E1 CRM Entity
E33 Linguistic Object
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Linguistic Object
unaltered since version 4.0 / March 2004
Sprachlicher Gegenstand
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Γλωσσικό Αντικείμενο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Линвистический Объект
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
语言物件
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E73 Information Object unaltered since version 4.0 / March 2004 E73
Informationsgegenstand
Πληροφοριακό Αντικείμενο
Информационный Объект
信息物件
SuperClass Of:
E34 Inscription unaltered since version 4.0 / March 2004
E35 Title unaltered since version 4.0 / March 2004
E34
Inschrift
Επιγραφή
Надпись
题字

E35
Titel
Τίτλος
Заголовок
题目
Scope Note:

This class comprises identifiable expressions in natural language or languages.

Instances of E33 Linguistic Object can be expressed in many ways: e.g. as written texts, recorded speech or sign language. However, the CRM treats instances of E33 Linguistic Object independently from the medium or method by which they are expressed. Expressions in formal languages, such as computer code or mathematical formulae, are not treated as instances of E33 Linguistic Object by the CRM. These should be modelled as instances of E73 Information Object.

The text of an instance of E33 Linguistic Object can be documented in a note by P3 has note: E62 String

unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2

Diese Klasse umfasst identifizierbare Ausdrücke in einer natürlichen oder mehreren natürlichen Sprachen.

Instanzen der Klasse E33 Sprachlicher Gegenstand können mannigfaltig ausgedrückt sein: z. B. als schriftlicher Text, als aufgezeichnete Rede oder in Zeichensprache. Das CIDOC CRM behandelt Instanzen von E33 Sprachlicher Gegenstand unabhängig von dem Medium oder der Metho de, mit der sie ausgedrückt werden. Ausdrücke in formalen Sprachen, wie Rechnerkode oder mathematische Formeln, werden vom CIDOC CRM nicht als Instanzen von E33 Sprachlicher Gegenstand anerkannt. Diese sollten als Instanzen vom E73 Informationsgegenstand modelliert werden.

Der Text einer Instanz der Klasse E33 Sprachlicher Gegenstand kann in einer Anmerkung durch

P3 hat Anmerkung: E62 Zeichenkette dokumentiert werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises identifiable expressions in natural language or languages.

Instances of E33 Linguistic Object can be expressed in many ways: e.g. as written texts, recorded speech or sign language. However, the CRM treats instances of E33 Linguistic Object independently from the medium or method by which they are expressed. Expressions in formal languages, such as computer code or mathematical formulae, are not treated as instances of E33 Linguistic Object by the CRM. These should be modelled as instances of E73 Information Object.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει αναγνωρίσιμες εκφράσεις σε φυσική γλώσσα ή γλώσσες.

Πραγματώσεις του Γλωσσικού Αντικειμένου (Ε33) μπορούν να εκφραστούν με πολλούς τρόπους όπως π.χ. γραπτά κείμενα, ηχογραφημένη ομιλία ή νοηματική γλώσσα. Ωστόσο, το CIDOC CRM αντιμετωπίζει πραγματώσεις του Γλωσσικού Αντικειμένου (E33) ανεξάρτητα από το μέσον ή τη μέθοδο με την οποία εκφράζονται. Εκφράσεις σε τυπικές γλώσσες, όπως είναι ο κώδικας υπολογιστών ή μαθηματικές φόρμουλες δεν αντιμετωπίζονται από το CIDOC CRM ως πραγματώσεις του Γλωσσικού Αντικειμένου (E33). Θα πρέπει να μοντελοποιούνται ως πραγματώσεις του Πληροφοριακού Αντικειμένου (E73).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises identifiable expressions in natural language or languages.

Instances of E33 Linguistic Object can be expressed in many ways: e.g. as written texts, recorded speech or sign language. However, the CRM treats instances of E33 Linguistic Object independently from the medium or method by which they are expressed. Expressions in formal languages, such as computer code or mathematical formulae, are not treated as instances of E33 Linguistic Object by the CRM. These should be modelled as instances of E73 Information Object.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс включает определяемые выражения в естественном языке или языках. Экземпляры класса E33.Линвистический Объект могут быть выражены несколькими способами: например, в качестве письменного текста, записанной речи или языком знаков. Однако CRM трактует экземпляры класса E33.Линвистический Объект независимо от средства или метода, при помощи которого они выражаются. Выражения в формальных языках, таких как компьютерный код или математическая формула, не рассматриваются CRM как экземпляры класса E33.Линвистический Объект. Их следует моделировать как экземпляры класса E73.Информационный Объект.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵可识别的自然语言或语言表达内容。

E33-语言物件实例可通过多种途径表达出来:例如书面文字、演讲语录或手语。然而CRM把E33-语言对象实例与其表达媒介或方式区分开来。另外,CRM不把电脑编码或数学方程式等形式语言的表达内容视为E33-语言物件实例,这些都被归类为E73-信息物件实例。

E33-语言对象实例的文字可用注释记录为P3-有说明: E62-字符串。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the text of the Ellesmere Chaucer manuscript
 • the lyrics of the song "Blue Suede Shoes"
 • the text of the Jabberwocky by Lewis Carroll
 • the text of "Doktoro Jekyll kaj Sinjoro Hyde" (an Esperanto translation of Dr Jekyll and Mr Hyde)
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • der Text der Ellesmere Chaucer-Handschrift
 • der Text des Liedes „Blue Suede Shoes“
 • der Text des Jabberwockys von Lewis Carroll
 • der Text von „Doktoro Jekyll kaj Sinjoro Hyde“ (eine Esperantoübersetzung von Dr. Jekylls and Mr. Hyde)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • το κείμενο του χειρόγραφου του Ellesmere Chaucer
 • οι στίχοι του "Blue Suede Shoes"
 • το κείμενο του Jabberwocky του Lewis Carroll
 • το κείμενο του "Doktoro Jekyll kaj Sinjoro Hyde" (μετάφραση σε Εσπεράντο του Dr Jekyll and Mr Hyde)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 艾利思米乔叟(Ellesmere Chaucer)手稿的文字
 • 猫王名曲“蓝色绒面鞋”(Blue Suede Shoes)的歌词
 • 刘易斯·卡罗尔所写的“Jabberwocky”诗文
 • "Doktoro Jekyll kaj Sinjoro Hyde"的文本 (《化身博士》[Dr Jekyll and Mr Hyde] 的世界语译文)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P72 has language (is language of): E56 Language
P73 has translation (is translation of): E33 Linguistic Object
E34 Inscription
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Inscription
unaltered since version 4.0 / March 2004
Inschrift
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Επιγραφή
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Надпись
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
题字
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E33 Linguistic Object unaltered since version 4.0 / March 2004
E37 Mark unaltered since version 4.0 / March 2004
E33
Sprachlicher Gegenstand
Γλωσσικό Αντικείμενο
Линвистический Объект
语言物件

E37
Marke
Σήμανση
Пометка
标志
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises recognisable, short texts attached to instances of E24 Physical Man-Made Thing.

The transcription of the text can be documented in a note by P3 has note: E62 String. The alphabet used can be documented by P2 has type: E55 Type. This class does not intend to describe the idiosyncratic characteristics of an individual physical embodiment of an inscription, but the underlying prototype. The physical embodiment is modelled in the CRM as E24 Physical Man-Made Thing.

The relationship of a physical copy of a book to the text it contains is modelled using E84 Information Carrier. P128 carries (is carried by): E33 Linguistic Object.

unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1

Diese Klasse umfasst erkennbare, kurze Texte, die an Instanzen der Klasse E24 Hergestelltes befestigt sind.

Die Transkription des Texts, kann durch eine Notiz in P3 hat Anmerkung: E62 Zeichenkette dokumentiert werden. Das Alphabet, das benutzt wird, kann durch P2 hat den Typus (ist Typus von): E55 Typus bezeichnet werden. Diese Klasse beabsichtigt nicht die Eigenartigkeit der Charakteristika einer individuellen physikalischen Darstellung einer Inschrift zu beschreiben, sondern den zugrunde liegenden Prototyp. Die physikalische Ausprägung wird im CIDOC CRM als E24 Her gestelltes modelliert.

Die Beziehung einer real existierenden Kopie eines Buches zu dem Text, den es enthält, wird über die Klasse E84 Informationsträger. P128 trägt (wird getragen von): E33 Sprachlicher Gegenstand geformt.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises recognisable, short texts attached to instances of E24 Physical Man-Made Stuff.

The transcription of the text can be documented in a note by P3 has note: E62 String. The alphabet used can be documented by P2 has type: E55 Type. This class does not intend to describe the idiosyncratic characteristics of an individual physical embodiment of an inscription, but the underlying prototype. The physical embodiment is modelled in the CRM as E24 Physical Man-Made Stuff.

The relationship of a physical copy of a book to the text it contains is modelled using E84 Information Carrier. P128 carries (is carried by): E33 Linguistic Object.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει αναγνωρίσιμα σύντομα κείμενα που συνάπτονται σε πραγματώσεις του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγματος (E24).

Η μεταγραφή του κειμένου μπορεί να τεκμηριωθεί σε μια επεξήγηση από την P3 έχει επεξήγηση: E62 Συμβολοσειρά. Το αλφάβητο που χρησιμοποιείται μπορεί να τεκμηριωθεί από την P2 έχει τύπο: E55 Τύπος. Η κλάση αυτή δεν αποσκοπεί να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας μιας μεμονωμένης φυσικής υπόστασης μιας επιγραφής, αλλά του υποβόσκοντος πρωτότυπου. Η φυσική ενσάρκωση μοντελοποιείται στο CIDOC CRM ως Ανθρωπογενές Υλικό Πράγμα (Ε24).

Η σχέση ενός φυσικού αντιγράφου ενός βιβλίου με το κείμενο που περιέχει μοντελοποιείται χρησιμοποιώντας την E84 Φορέας Πληροφορίας. P128 φέρει (φέρεται από): E33 Γλωσσικό Αντικείμενο.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

Данный класс охватывает распознаваемые короткие тексты, применимые к экземплярам класса E24.Материальный Продукт Деятельности Человека. Транскрипция этого текста может быть документирована в примечании путем использования свойства P3.имеет примечание: E62.Примитив Времени. Используемый алфавит может быть документирован при помощи свойства P2.имеет тип (является типом) : E55.Тип. Этот класс предназначен не для описания идиосинкразических характеристик индивидуального физического воплощения надписи, а для лежащего в основе прототипа. Физическое воплощение моделируется в CRM как E24.Материальный Продукт Деятельности Человека. Отношение физической копии книги к тексту, который она содержит, моделируется с использованием E84.Носитель Информации : P128.несет (переносится при помощи) : E33.Линвистический Объект.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵附属於E24-人造实体物实例的可识别短文。

转录文字可用注释记录为“P3-有说明:E62-字符串”。所采用的字母可被记录为“P2有类型:E55-类型”。此类别不陈述个别题字的物质形体所包涵的外貌表征,而是陈述其原型。在CRM模式中,物质形体属於E24-人造实体物。

书籍的物质复本和其文字之间的关系,在建模上采用“E84-信息载体。 P128-承载信息(被承载于〕:E33-语言物件

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • “keep off the grass” on a sign stuck in the lawn of the quad of Balliol College
 • The text published in Corpus Inscriptionum Latinarum V 895
 • Kilroy was here
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • „keep off the grass“ (Betreten des Rasens verboten) gesehen auf einem Schild, das im Rasen des Balliol College in Oxford/England steckte
 • der Text im CIL V 895 (CIL = Corpus Inscriptionem Latinorum) veröffentlichte Text
 • Kilroy was here
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • “μην πατάτε τη χλόη” σε μια πινακίδα στο γρασίδι του Balliol College
 • το κείμενο που δημοσιεύτηκε στο Corpus Inscriptiorum Latinarum V 895
 • ο Kilroy ήταν εδώ
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 牛津大学贝利奥尔(Balliol College)学院方院草坪上插着的告示牌文字,上面写着 “请勿践踏草地”
 • 《拉丁铭文集成》(Corpus Inscriptionum Latinarum) V 895所刊载的文字
 • "基尔罗伊到此一游"文字
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E35 Title
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Title
unaltered since version 4.0 / March 2004
Titel
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Τίτλος
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Заголовок
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
题目
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E33 Linguistic Object unaltered since version 4.0 / March 2004
E41 Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004
E33
Sprachlicher Gegenstand
Γλωσσικό Αντικείμενο
Линвистический Объект
语言物件

E41
Benennung
Ονομασία
Обозначение
称号
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises the names assigned to works, such as texts, artworks or pieces of music.

Titles are proper noun phrases or verbal phrases, and should not be confused with generic object names such as “chair”, “painting” or “book” (the latter are common nouns that stand for instances of E55 Type). Titles may be assigned by the creator of the work itself, or by a social group.

This class also comprises the translations of titles that are used as surrogates for the original titles in different social contexts.

unaltered since version 5.0.2 / December 2010
previous value in version 5.0.1

This class comprises the names assigned to works, such as texts, artworks or pieces of music.

Titles are proper noun phrases or verbal phrases, and should not be confused with generic object names such as “chair”, “painting” or “book” (the latter are common nouns and are modelled in the CRM as instances of E55 Type). Titles may be assigned by the creator of the work itself, or by a social group.

This class also comprises the translations of titles that are used as surrogates for the original titles in different social contexts.

English text for version: 5.0.1 / November 2009

Diese Klasse umfasst die Namen von Werken wie sie Texten, Kunstwerken oder Musikstücken zugewiesen werden.

Titel sind richtige Hauptwortphrasen oder mündliche Phrasen, und sollten nicht mit generischen Objektnamen wie „Stuhl“, „Gemälde“ oder „Buch“ verwechselt werden (letztere sind übliche Hauptwörter und werden im CIDOC CRM als Instanzen der Klasse E55 Typus modelliert). Titel können vom Schöpfer der Arbeit selbst, oder von einer gesellschaftlichen Gruppe zugewiesen werden.

Diese Klasse umfasst auch die Übersetzungen aus Titeln, die als Stellvertreter für die ursprünglichen Titel in unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen benutzt werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.1

This class comprises the names assigned to works, such as texts, artworks or pieces of music.

Titles are proper noun phrases or verbal phrases, and should not be confused with generic object names such as “chair”, “painting” or “book” (the latter are common nouns and are modelled in the CRM as instances of E55 Type). Titles may be assigned by the creator of the work itself, or by a social group.

This class also comprises the translations of titles that are used as surrogates for the original titles in different social contexts.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει τα ονόματα που αποδίδονται σε έργα, όπως κείμενα, έργα τέχνης ή κομμάτια μουσικής.

Οι τίτλοι είναι ολοκληρωμένες ονοματικές ή ρηματικές φράσεις και δεν θα πρέπει να συγχέονται με γενικά ονόματα αντικειμένων όπως «καρέκλα», «πίνακας» ή «βιβλίο» (τα τελευταία είναι κοινά ουσιαστικά και μοντελοποιούνται στο CIDOC CRM ως πραγματώσεις του Τύπου (E55). Ο Τίτλοι ενδέχεται να αποδίδονται από τον ίδιο τον δημιουργό του έργου, ή από μια κοινωνική ομάδα.

Η κλάση αυτή αποτελείται επίσης από τις μεταφράσεις των τίτλων που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα για τους αυθεντικούς τίτλους σε διαφορετικά κοινωνικά συμφραζόμενα.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises the names assigned to works, such as texts, artworks or pieces of music.

Titles are proper noun phrases or verbal phrases, and should not be confused with generic object names such as “chair”, “painting” or “book” (the latter are common nouns and are modelled in the CRM as instances of E55 Type). Titles may be assigned by the creator of the work itself, or by a social group.

This class also comprises the translations of titles that are used as surrogates for the original titles in different social contexts.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс включает названия, присвоенные работам, таким как тексты, произведения искусства или музыки. Названия являются собственными именами или глагольными фразами, и их не следует путать с названиями типов объектов, как, например, “стул”, “живопись” или “книга” (последние являются именами нарицательными и моделируются в CRM как экземпляры класса E55.Тип). Названия могут даваться создателем самого произведения, или социальной группой. Этот класс также охватывает переводы названий, используемых как заменители оригинальных названий в различных социальных контекстах.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵各类作品的名称,包括文本、艺术作品或乐曲等。

题目是由专有名词短语或动词短语所构成,因此不能与“椅子”、“绘画”或“书本”等通用物名混为一谈(后者是属於E55-类型实例的普通名词〕。题目可以由作品的作者或者某个社团所设定。

此类别也包涵题目翻译,它们可在不同的社会环境中取代以原文书写的题目。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • “The Merchant of Venice”
 • “Mona Lisa”
 • “La Pie or The Magpie”
 • “Lucy in the Sky with Diamonds”
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • „Der Händler von Venedig“
 • „Mona Lisa“, berühmtes Gemälde von Leonardo da Vinci im Louvre/Paris
 • „La Pie“ or „The Magpie“ (Die Elster) gemalt von Monet
 • „Lucy in the Sky with Diamonds“
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • ο έμπορος της Βενετίας
 • η Μόνα Λίζα
 • La Pie ή The Magpie
 • Lucy in the Sky with Diamonds
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 《威尼斯商人》
 • 《蒙娜丽莎》
 • 莫奈名画《喜鹊》(The Magpie)
 • 披头四名曲“Lucy in the Sky with Diamonds”
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E36 Visual Item
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Visual Item
unaltered since version 4.0 / March 2004
Bildliches
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Οπτικό Στοιχείο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Визуальный Предмет
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
视觉项目
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E73 Information Object unaltered since version 4.0 / March 2004 E73
Informationsgegenstand
Πληροφοριακό Αντικείμενο
Информационный Объект
信息物件
SuperClass Of:
E37 Mark unaltered since version 4.0 / March 2004
E38 Image unaltered since version 4.0 / March 2004
E37
Marke
Σήμανση
Пометка
标志

E38
Bild
Εικόνα
Изображение
图像
Scope Note:

This class comprises the intellectual or conceptual aspects of recognisable marks and images.

This class does not intend to describe the idiosyncratic characteristics of an individual physical embodiment of a visual item, but the underlying prototype. For example, a mark such as the ICOM logo is generally considered to be the same logo when used on any number of publications. The size, orientation and colour may change, but the logo remains uniquely identifiable. The same is true of images that are reproduced many times. This means that visual items are independent of their physical support.

The class E36 Visual Item provides a means of identifying and linking together instances of E24 Physical Man-Made Thing that carry the same visual symbols, marks or images etc. The property P62 depicts (is depicted by) between E24 Physical Man-Made Thing and depicted subjects (E1 CRM Entity) can be regarded as a short-cut of the more fully developed path from E24 Physical Man-Made Thing through P65 shows visual item (is shown by), E36 Visual Item, P138 represents (has representation) to E1CRM Entity, which in addition captures the optical features of the depiction.

unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1

Diese Klasse umfasst die geistigen oder konzeptuellen Aspekte fassbarer Marken und Bilder.

Diese Klasse beabsichtigt nicht die Eigenart der Charakteristika einer individuellen physischen Darstellung einer visuellen Ausprägung zu beschreiben, sondern den zu Grunde liegenden Prototyp. So wird eine Marke wie das ICOM Logo im Allgemeinen immer als das gleiche Logo auf gefasst, unabhängig davon wie häufig es in Veröffentlichungen genutzt wird. Seine Größe, Orien tierung und Farbe können sich ändern, aber das Logo bleibt eindeutig erkennbar. Das gleiche gilt für Bilder, egal wie oft sie reproduziert werden. Dies heißt, dass die visuellen Ausprägungen un abhängig von ihrem physischen Träger sind.

Die Klasse E36 Bildliches beinhaltet die Mittel des Identifizierens und Verbindens von Instanzen der Klasse E24 Hergestelltes, die die gleichen Symbole, Marken oder Bilder tragen.

Die Eigenschaft P62 bildet ab (wird abgebildet durch) zwischen E24 Hergestelltes und als E1 CRM Entität darstellbaren Themen, kann als Shortcut betrachtet werden für den vollständiger entwickelten Pfad ausgehend von E24 Hergestelltes über P65 zeigt Bildliches (wird gezeigt durch), E36 Bildliches, P138 stellt dar (wird dargestellt durch) zu E1 CRM Entität, welche zusätzlich die optischen Merkmale der Darstellung festhält.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises the intellectual or conceptual aspects of recognisable marks and images.

This class does not intend to describe the idiosyncratic characteristics of an individual physical embodiment of a visual item, but the underlying prototype. For example, a mark such as the ICOM logo is generally considered to be the same logo when used on any number of publications. The size, orientation and colour may change, but the logo remains uniquely identifiable. The same is true of images that are reproduced many times. This means that visual items are independent of their physical support.

The class E36 Visual Item provides a means of identifying and linking together instances of E24 Physical Man-Made Stuff that carry the same visual symbols, marks or images etc. The property P62 depicts (is depicted by) between E24 Physical Man-Made Stuff and depicted subjects (E1 CRM Entity) can be regarded as a short-cut of the more fully developed path from E24 Physical Man-Made Stuff through P65 shows visual item (is shown by), E36 Visual Item, P138 represents (has representation) to E1CRM Entity, which in addition captures the optical features of the depiction.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει τις διανοητικές ή εννοιολογικές πλευρές αναγνωρίσιμων σημάνσεων ή εικόνων.

Η κλάση αυτή δεν αποσκοπεί να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας μιας μεμονωμένης φυσικής υπόστασης μιας επιγραφής, αλλά του υποβόσκοντος πρωτότυπου. Για παράδειγμα, μία σήμανση όπως το λογότυπο του ICOM θεωρείται γενικά το ίδιο λογότυπο όταν χρησιμοποιείται σε διάφορες εκδόσεις. Μπορεί να αλλάζει το μέγεθος, η κατεύθυνση και το χρώμα, ωστόσο το λογότυπο παραμένει μοναδικά αναγνωρίσιμο. Το ίδιο ισχύει για τις εικόνες που αναπαράγονται πολλές φορές. Αυτό σημαίνει ότι τα οπτικά στοιχεία είναι ανεξάρτητα από την φυσική τους υποστήριξη.

Η κλάση του Οπτικού Στοιχείου (Ε36) παρέχει ένα μέσο αναγνώρισης και σύνδεσης πραγματώσεων του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγματος (E24) που φέρουν τα ίδια οπτικά σύμβολα, σημάνσεις ή εικόνες κτλ. Η ιδιότητα P62 απεικονίζει (απεικονίζεται σε) ανάμεσα σε Ανθρωπογενές Υλικό Πράγμα (E24) και απεικονιζόμενα αντικείμενα (E1 Οντότητα CIDOC CRM) μπορούν να θεωρηθούν ως συντόμευση του περισσότερο ολοκληρωμένου μονοπατιού από το Ανθρωπογενές Υλικό Πράγμα (E24) μέσω της P65 εμφανίζει οπτικό στοιχείο (εμφανίζεται σε), E36 Οπτικό Στοιχείο, P138 παριστάνει (παριστάνεται από) στην Οντότητα CIDOC CRM (Ε1), η οποία επιπλέον συλλαμβάνει τα οπτικά μορφώματα της απεικόνισης.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

Данный класс включает интеллектуальные или концептуальные аспекты распознаваемых меток и образов. Этот класс имеет целью описывать не идиосинкразические характеристики индивидуального физического воплощения надписи, а лежащий в основе прототип. Например, такая метка как логотип ICOM обычно считается точно таким же знаком при использовании в любом количестве публикаций. Размер, ориентир или цвет могут меняться, но знак (логотип) остается уникально определяемым. То же самое верно и для изображений, воспроизводимых много раз. Это означает, что визуальные образы, являются независимыми от их физического содержания. Класс визуальных предметов обеспечивает средство идентификации и связи экземпляров класса E24.Материальный Продукт Деятельности Человека, несущих одинаковые визуальные символы, отметки, образы, друг с другом. Свойство P62.описывает (описано) между E24.Материальный Продукт Деятельности Человека и изображенными предметами (E1.CRM Сущность) может рассматриваться как сокращение более разработанного пути от E24.Материальный Продукт Деятельности Человека через P65.показывает визуальный предмет (показан при помощи), E36.Визуальный Предмет, P138.представляет (имеет представление) до E1.CRM Сущность, который, к тому же охватывает оптические признаки изображения.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵可识别的标志和图像的相关知识或概念。

此类别不陈述将视觉项目具体化的个别物质形体所呈现的异质外貌表征,而是陈述其基本原型。就以国际博物馆协会的标志来说,无论它出现在多少份出版物上,都还是属於同一个标志。就算标志的大小、方位或颜色有变,但它依然是独特且可识别的标志。被复制多次的图像也属於此类。换句话说,视觉项目是独立於其物质载体的。

E36-视觉项目类别提供机制来识别和连接一批承载有相同视觉符号、标记或图像等的E24-人造实体物实例。E24-人造实体物和刻画题材(E1-CRM实体〕之间的 P62-描绘 (被描绘於) 属性,可被视为下述完整CRM途径之捷径:从E24-人造实体物经由 P65-显示视觉项目(被显示於〕、E36-视觉项目、P138-代表(是~的代表〕至E1-CRM实体; 这个完整的路径額外提供了描绘方式的视觉特征。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the visual appearance of Monet’s “La Pie” (E38)
 • the Coca-Cola logo (E34)
 • the Chi-Rho (E37)
 • the communist red star (E37)
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die visuelle Erscheinung von Monets „La Pie“ (E38 Bild)
 • das Coca Cola Logo (E34 Inschrift)
 • das Chi-Rho Symbol (E37 Marke)
 • der kommunistische rote Stern (E37 Marke)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η οπτική εμφάνιση του “La Pie” του Μονέ (E38)
 • το λογότυπο της Coca-Cola (E34)
 • το ΧΡ (E37)
 • το κόκκινο αστέρι (E37)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 莫奈名画《喜鹊》的外观(E38)
 • 可乐商标 (E34)
 • 基督符号“Chi-Rho” (E37)
 • 共产党红星 (E37)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P138 represents (has representation): E1 CRM Entity
E37 Mark
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Mark
unaltered since version 4.0 / March 2004
Marke
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Σήμανση
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Пометка
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
标志
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E36 Visual Item unaltered since version 4.0 / March 2004 E36
Bildliches
Οπτικό Στοιχείο
Визуальный Предмет
视觉项目
SuperClass Of:
E34 Inscription unaltered since version 4.0 / March 2004 E34
Inschrift
Επιγραφή
Надпись
题字
Scope Note:

This class comprises symbols, signs, signatures or short texts applied to instances of E24 Physical Man-Made Thing by arbitrary techniques in order to indicate the creator, owner, dedications, purpose, etc.

This class specifically excludes features that have no semantic significance, such as scratches or tool marks. These should be documented as instances of E25 Man-Made Feature.

unaltered since version 4.2 / June 2005
previous value in version 4.1

Diese Klasse umfasst Symbole, Zeichen, Unterschriften oder kurze Texte, die auf Instanzen der Klasse E24 Hergestelltes unter Verwendung beliebiger Verfahren angebracht sind, um den Schöpfer, Besitzer, Widmungen, Zweck etc. anzuzeigen.

Diese Klasse schließt spezifische Merkmale aus, die keine semantische Bedeutung haben, wie Schrammen oder Werkzeugmarken (z. B. Meißelspuren auf bearbeiteten Steinen). Diese sollten als Instanzen der Klasse E25 Hergestelltes Merkmal dokumentiert werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises symbols, signs, signatures or short texts applied to instances of E24 Physical Man-Made Stuff by arbitrary techniques in order to indicate the creator, owner, dedications, purpose, etc.

This class specifically excludes features that have no semantic significance, such as scratches or tool marks. These should be documented as instances of E25 Man-Made Feature.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει σύμβολα, πινακίδες, υπογραφές ή σύντομα κείμενα που εφαρμόζονται σε πραγματώσεις του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγματος (Ε24) μέσω αυθαίρετων τεχνικών προκειμένου να υποδειχτεί ο δημιουργός, ο ιδιοκτήτης, οι αφιερώσεις, ο σκοπός κτλ.

Η κλάση αυτή αποκλείει ρητά μορφώματα που δεν έχουν σημασιολογική βαρύτητα, όπως γρατζουνιές ή σημάδια από εργαλεία. Αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνονται ως πραγματώσεις του Ανθρωπογενούς Μορφώματος (Ε25).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

Данный класс включает символы, знаки, надписи или короткие тексты, прикрепленные к экземплярам класса E24.Материальный Продукт Деятельности Человека при помощи произвольных методов для того, чтобы указать создателя, владельца, посвящения, цели и т.д. Данный класс специально исключает признаки, не имеющие семантического значения, такие как царапины или метки инструментов. Их следует документировать как экземпляры класса E25.Искусственный Признак.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵各种符号、标志、签名或短文,它们以随意的技术或方式打造而成,可 应用在E24-人造实体物实例上,藉此标示其作者、主人、奉献对象、功用等。

此类别不包括毫无语义意义的外貌表征,例如刮痕或刀痕。这类外貌表征应被归类为E25-人造外貌表征实例。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • Minoan double axe mark
 • ©
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Minoische Doppelaxt als Steinschneidermarke auf Steinquadern im Palast von Knossos
 • ©
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • ο διπλός πέλεκυς
 • ©
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 古希腊迈诺安文化的双刃斧标志
 • ©
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E38 Image
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Image
unaltered since version 4.0 / March 2004
Bild
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Εικόνα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Изображение
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
图像
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E36 Visual Item unaltered since version 4.0 / March 2004 E36
Bildliches
Οπτικό Στοιχείο
Визуальный Предмет
视觉项目
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises distributions of form, tone and colour that may be found on surfaces such as photos, paintings, prints and sculptures or directly on electronic media.

The degree to which variations in the distribution of form and colour affect the identity of an instance of E38 Image depends on a given purpose. The original painting of the Mona Lisa in the Louvre may be said to bear the same instance of E38 Image as reproductions in the form of transparencies, postcards, posters or T-shirts, even though they may differ in size and carrier and may vary in tone and colour. The images in a “spot the difference” competition are not the same with respect to their context, however similar they may at first appear.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Verteilungen von Form, Ton und Farbe, die auf Oberflächen wie Fotos, Gemälden, Drucken und Skulpturen oder direkt auf elektronischen Medien gefunden werden können.

Gleichwohl das Originalbild der Mona Lisa im Louvre hängt, lässt sich sagen, dass es die gleiche Instanz der Klasse E38 Bild trägt wie Reproduktionen in Form von Dia-Positiven, Postkarten, Plakaten oder T-Shirts, obwohl sie sich in Größe und Trägermaterial unterscheiden können, wie sie auch in Ton und Farbe variieren können. Die Bilder sind im direkten Vergleich unter Berücksichtigung ihres Kontextes nicht dieselben, egal wie ähnlich sie zunächst erscheinen.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει κατανομές μορφής, ήχου και χρώματος που μπορούν να βρεθούν σε επιφάνειες όπως φωτογραφίες, πίνακες, εκτυπώσεις και γλυπτά ή απευθείας σε ηλεκτρονικά μέσα.

Ο βαθμός στον οποίον οι παραλλαγές στην κατανομή της μορφής και του χρώματος επηρεάζουν την ταυτότητα μιας πραγμάτωσης της Εικόνας (E38) εξαρτάται από το δεδομένο σκοπό. Ο αυθεντικός πίνακας της Μόνα Λίζα στο Λούβρο λέγεται ότι φέρει την ίδια πραγμάτωση της Εικόνας (Ε38) με τα αντίγραφα όπως είναι οι διαφάνειες, τα καρτ ποστάλ, οι αφίσες ή τα μπλουζάκια παρότι μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος και φορέα και ενδέχεται να διαφέρουν σε τόνο και χρώμα. Οι εικόνες σε έναν διαγωνισμό με θέμα “ανακαλύψτε τη διαφορά” δεν είναι το ίδιο όσον αφορά το περιεχόμενό τους, όσο όμοια κι αν μοιάζουν στην αρχή.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает распределения формы, тона и цвета, которые можно обнаружить на поверхностях фотографий, произведений живописи, печатных работ и скульптур или непосредственно на электронных средствах. Степень, с которой вариации в распределении формы и цвета влияют на идентичность экземпляра E38.Изображение, зависит от поставленной цели. Оригинал картины “Мона Лиза” в Лувре, можно сказать, несет тот же экземпляр класса E38.Изображение как репродукции в форме транспарантов, почтовых открыток, постеров или футболок, даже если они отличаются размером и носителем, и могут варьироваться по тону или цвету. Изображения в соревнованиях вроде “найдите отличие” не одинаковы с учетом их контекста, однако, на первый взгляд, они могут иметь сходство.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵分布於照片、绘画、图版和雕塑表面或电子媒介的各种形体、色调 和色彩。

形体和色彩分布的变异对E38-图像个别实例的身份认定所造成的影响程度,取 决於於其认定目的。在卢浮宫的《蒙娜丽莎》作品原件,与印制有其复制影像的 幻灯片、明信片、海报或衬衫复可被视为拥有同一个E38-图像,尽管它们的尺 寸大小和载体不同,色调和颜色也各有差异。但是类似《大家来找茬》图谜游 戏所采用的图像却不属於相同的E38-图像,尽管它们第一眼看起来相当相似。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the front side of all 20 Swiss Frs notes
 • the image depicted on all reproductions of the Mona Lisa
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • die Vorderseite aller schweizerischen 20 Frs Noten
 • das auf allen Nachbildungen der Mona Lisa dargestellte Bild
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η μπροστινή πλευρά όλων των χαρτονομισμάτων των 20 Ελβετικών φράγκων
 • η εικόνα που απεικονίζεται σε όλα τα αντίγραφα της Μόνα Λίζα.
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 所有20款瑞士法郎的正面
 • 所有《蒙娜丽莎》复制品上的图像
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E39 Actor
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Actor
unaltered since version 4.0 / March 2004
Akteur
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Δράστης
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Актор
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
角色
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E77 Persistent Item unaltered since version 4.0 / March 2004 E77
Seiendes
Ον
Постоянная Сущность
持续性项目
SuperClass Of:
E21 Person unaltered since version 4.0 / March 2004
E74 Group unaltered since version 4.0 / March 2004
E21
Person
Πρόσωπο
Личность
人物

E74
Menschliche Gruppe
Ομάδα
Группа
群组
Scope Note:

This class comprises people, either individually or in groups, who have the potential to perform intentional actions for which they can be held responsible.

The CRM does not attempt to model the inadvertent actions of such actors. Individual people should be documented as instances of E21 Person, whereas groups should be documented as instances of either E74 Group or its subclass E40 Legal Body.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Leute, entweder individuell oder in Gruppen, die das Potential haben, absichtliche Aktionen auszuführen, für die sie verantwortlich gehalten werden können.

Das CIDOC CRM versucht nicht ungewollte Aktionen solcher Akteure zu modellieren. Individuen sollten als Instanzen der Klasse E21 Person dokumentiert werden, während Gruppen als Instanzen der Klasse E74 Menschliche Gruppe oder seiner Unterklasse E40 Juristische Person dokumentiert werden sollten.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει ανθρώπους, είτε μεμονωμένους είτε σε ομάδες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν σκόπιμες ενέργειες για τις οποίες ίσως να πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη.

Το CIDOC CRM δεν αποσκοπεί να μοντελοποιήσει τις ακούσιες ενέργειες τέτοιων δραστών. Μεμονωμένα πρόσωπα θα πρέπει να τεκμηριώνονται ως πραγματώσεις του Προσώπου (Ε21), ενώ οι Ομάδες θα πρέπει να τεκμηριώνονται ως πραγματώσεις είτε της Ομάδας (E74) ή της υποκλάσης της Νομικό Πρόσωπο (E40).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает людей, индивидуально или в группах, имеющих потенциал для совершения намеренных действий, за которые они могут нести ответственность. CRM не пытается моделировать ненамеренные действия или таких исполнителей. Отдельные люди должны быть документированы как экземпляры класса E21.Личность, в то время как группы - как экземпляры класса E74.Группа или класса E40.Юридическое Лицо.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵个别人物或群组人,这些人都有能力执行特定行动,并对此负起应有责任。

CRM并不试图使用这些角色的非刻意行为进行建模。个别人物应归类为E21-人物实例,而群组则属於E74-群组或其子类E40-法律组织实例。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • London and Continental Railways (E40)
 • the Governor of the Bank of England in 1975 (E21)
 • Sir Ian McKellan (E21)
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • „London and Continental Railways“ (E40 Juristische Person)
 • der Gouverneur der Bank von England 1975 (E21 Person)
 • Sir Ian McKellan (E21 Person)
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • η London and Continental Railways (E40)
 • ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας το 1975 (E21)
 • ο Sir Ian McKellan (E21)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 伦敦大陆铁路公司 (E40)
 • 1975年间的英格兰银行行长 (E21)
 • 伊恩·梅理·麦凯伦爵士 (E21)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P74 has current or former residence (is current or former residence of): E53 Place
P75 possesses (is possessed by): E30 Right
P76 has contact point (provides access to): E51 Contact Point
P131 is identified by (identifies): E82 Actor Appellation
E40 Legal Body
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Legal Body
unaltered since version 4.0 / March 2004
Juristische Person
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Νομικό Πρόσωπο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Юридическое Лицо
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
法律组织
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E74 Group unaltered since version 4.0 / March 2004 E74
Menschliche Gruppe
Ομάδα
Группа
群组
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises institutions or groups of people that have obtained a legal recognition as a group and can act collectively as agents.

This means that they can perform actions, own property, create or destroy things and can be held collectively responsible for their actions like individual people. The term 'personne morale' is often used for this in French.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Institutionen oder Gruppen von Leuten, die eine gesetzliche Anerkennung als eine Gruppe erhalten haben und kollektiv als Agenten handeln können.

Dies heißt, dass sie Aktionen ausführen, Eigentum besitzen, Dinge schaffen oder zerstören können, aber auch kollektiv für ihre Aktionen wie Personen verantwortlich gemacht werden können. Dem Begriff ‚Juristische Person‘ entspricht im Englischen der Begriff „Legal Body“ und im Französischen ‚personne-morale‘.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει οργανισμούς ή ομάδες ανθρώπων που έχουν αποκτήσει νόμιμη αναγνώριση ως ομάδα και μπορούν να ενεργήσουν συλλογικά ως μεσάζοντες.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εκτελέσουν ενέργειες, να κατέχουν ιδιοκτησία και δημιουργήσουν ή να καταστρέψουν αντικείμενα και μπορούν να θεωρηθούν συλλογικά υπεύθυνοι για ενέργειες όπως μεμονωμένα πρόσωπα. Ο όρος ‘personne morale’ από τα Γαλλικά χρησιμοποιείται συχνά γι αυτό.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает институты или группы людей, которые получили официальное признание в качестве группы и могут действовать коллективно как агенты. Это означает, что они могут выполнять действия, владеть собственностью, создавать или разрушать предметы и нести коллективную ответственность за свои действия как отдельные люди. Для этих целей часто используется французский термин “personne morale”.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵各种团体、机构和组织,它们以团体或组织的名义获得法律认可,并得以代 理人(agent)的身分集体行动。

这意味着它们可以执行行动、拥有财产、创造或毁灭事物,而且会如同个人一般集体为其行为负责。法文的'personne morale'一词常被用来形容这种组织。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • Greenpeace
 • Paveprime Ltd
 • the National Museum of Denmark
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Greenpeace
 • Paveprime Ltd (Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH in England)
 • das National Museum von Dänemark
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Greenpeace
 • Paveprime Ltd
 • το Εθνικό Μουσείο της Δανίας
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 绿色和平组织
 • Paveprime公司
 • 丹麦国家博物馆
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E41 Appellation
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Appellation
unaltered since version 4.0 / March 2004
Benennung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Ονομασία
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Обозначение
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
称号
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E90 Symbolic Object unaltered since version 4.2.5 / May 2008 E90
Symbolisches Objekt
Missing translation in 'Greek' language
Missing translation in 'Russian' language
符号物件
SuperClass Of:
E35 Title unaltered since version 4.0 / March 2004
E42 Identifier unaltered since version 4.0 / March 2004
E44 Place Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004
E49 Time Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004
E51 Contact Point unaltered since version 4.2.4 / March 2008
E75 Conceptual Object Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004
E82 Actor Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004
E35
Titel
Τίτλος
Заголовок
题目

E42
Kennung
Κωδικός Αναγνώρισης
Идентификатор Объекта
标识符

E44
Ortsbennenung
Ονομασία Τόπου
Обозначение Места
地点称号

E49
Zeitbenennung
Ονομασία Χρόνου
Обозначение Времени
时间称号

E51
Kontaktpunkt
Στοιχείο Επικοινωνίας
Контакт
联系方式

E75
Begriff- oder Konzeptbenennung
Ονομασία Νοητικού Αντικειμένου
Обозначение Концептуального Объекта
概念物件称号

E82
Akteurbenennung
Ονομασία Δράστη
Обозначение Актанта
角色称号
Scope Note:

This class comprises all sequences of signs of any nature, either meaningful or not, that are used or can be used to refer to and identify a specific instance of some class within a certain context.

Instances of E41 Appellation do not identify things by their meaning, even if they happen to have one, but by convention, tradition, or agreement. Instances of E41 Appellation are cultural constructs; as such, they have a context, a history, and a use in time and space by some group of users. A given instance of E41 Appellation can have alternative forms, i.e., other instances of E41 Appellation that are always regarded as equivalent independent from the thing it denotes.

Specific subclasses of E41 Appellation should be used when instances of E41 Appellation of a characteristic form are used for particular objects. Instances of E49 Time Appellation, for example, which take the form of instances of E50 Date, can be easily recognised.

E41 Appellation should not be confused with the act of naming something. Cf. E15 Identifier Assignment

unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2

Diese Klasse umfasst alle richtigen Namen, Worte, Ausdrücke oder Kodierungen, bedeutungsvoll oder auch nicht, die benutzt werden oder benutzt werden können, um eine bestimmte Instanz einiger Klassen in einem bestimmten Zusammenhang zu identifizieren.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Klassen, deren Instanzen in einer Datenbank als Stellvertreter oder als Hinweise auf Entitäten der wirklichen Welt verstanden werden können, benennen sich die Instanzen der Klasse E41 Benennung nur sich selbst. Instanzen der Klasse E41 Benennung identifizieren Dinge nicht durch ihre Bedeutung, sogar wenn sie eine Bedeutung haben, sondern durch Konvention, Tradition oder Vereinbarung. Instanzen der Klasse E41 Benennung sind kulturelle Konstrukte; als solche besitzen sie einen Kontext, eine Geschichte und einen Gebrauch in Raum und Zeit durch einige Anwendergruppen. Eine gegebene Instanz der Klasse E41 Benennung kann alternative Formate besitzen z. B. andere Instanzen der Klasse E41 Benennung, die unabhängig von dem Ding was sie beschreiben als äquivalent betrachtet werden.

Spezifische Unterklassen der Klasse E41 Benennung sollten dann benutzt werden, wenn Instanzen der Klasse E41 Benennung eine für spezifische Objekte charakteristische Form annehmen. Zum Beispiel können Instanzen der Klasse E49 Zeitbenennung, die die Form von Instanzen der Klasse E50 Datum besitzen, leicht wiedererkannt werden.

Die Klasse E41 Benennung sollte nicht mit dem Akt etwas zu benennen verwechselt werden, vergl. E15 Kennzeichenzuweisung.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises all proper names, words, phrases or codes, either meaningful or not, that are used or can be used to identify a specific instance of some class within a certain context.

Instances of E41 Appellation do not identify objects by their meaning but by convention, tradition or agreement. From an implementation point of view, the class E41 Appellation is unlike most others, whose instances in a database can be considered as surrogates or references to real-world entities, in that each instance is nothing other than the E41 Appellation itself, i.e. the instance of E41 Appellation “Martin” is nothing other than the name “Martin” which should not be confused with any instance of E21 Person or persons called Martin.

Specific subclasses of E41 Appellation should be used when instances of E41 Appellation of a characteristic form are used for particular kinds of items. Instances of E49 Time Appellation, for example, which take the form of instances of E50 Date, can be easily recognised.

E41 Appellation should not be confused with the act of naming something. cf. E15 Identifier Assignment

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει όλα τα κύρια ονόματα, λέξεις, φράσεις ή κωδικούς, είτε έχουν νόημα είτε όχι, που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν μια συγκεκριμένη πραγμάτωση ορισμένων κλάσεων εντός ορισμένων συμφραζομένων.

Πραγματώσεις της Ονομασίας (E41) δεν καθορίζουν αντικείμενα σύμφωνα με την σημασία τους αλλά σύμφωνα με συμβάσεις, παραδόσεις ή συμφωνίες. Από την πλευρά της εφαρμογής, η κλάση της Ονομασίας (E41) διαφέρει από τις περισσότερες άλλες, των οποίων οι πραγματώσεις σε μια βάση δεδομένων μπορούν να θεωρηθούν ως υποκατάστατα ή αναφορές σε οντότητες του πραγματικού κόσμου, στο ότι κάθε πραγμάτωση δεν είναι τίποτα άλλο από την ίδια την Ονομασία (E41), για παράδειγμα η πραγμάτωση της Ονομασίας (Ε41) “Martin” δεν είναι τίποτα άλλο από το όνομα “Martin” το οποίο δεν θα πρέπει να συγχέεται με οποιοδήποτε πραγμάτωση της πραγμάτωσης Πρόσωπο (E21) ή Πρόσωπα που ονομάζονται Martin

Συγκεκριμένες υποκλάσεις της Ονομασίας (E41) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν πραγματώσεις της Ονομασία (E41) μιας χαρακτηριστικής μορφής χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένα είδη στοιχείων. Πραγματώσεις της Ονομασίας Χρόνου (E49) για παράδειγμα, η οποία παίρνει τη μορφή πραγματώσεων της Ημερομηνίας (E50), μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν.

Η Ονομασία (E41) δεν θα πρέπει να συγχέεται με την πράξη της ονοματοδοσίας κάποιου πράγματος πρβλ. Απόδοση Αναγνωριστικού (E15)

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises all proper names, words, phrases or codes, either meaningful or not, that are used or can be used to identify a specific instance of some class within a certain context.

Instances of E41 Appellation do not identify objects by their meaning but by convention, tradition or agreement. From an implementation point of view, the class E41 Appellation is unlike most others, whose instances in a database can be considered as surrogates or references to real-world entities, in that each instance is nothing other than the E41 Appellation itself, i.e. the instance of E41 Appellation “Martin” is nothing other than the name “Martin” which should not be confused with any instance of E21 Person or persons called Martin.

Specific subclasses of E41 Appellation should be used when instances of E41 Appellation of a characteristic form are used for particular kinds of items. Instances of E49 Time Appellation, for example, which take the form of instances of E50 Date, can be easily recognised.

E41 Appellation should not be confused with the act of naming something. cf. E15 Identifier Assignment

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс включает все собственные имена, слова, фразы и коды, со значением или нет, которые используются или могут быть использованы для идентификации экземпляров некоторых классов в пределах контекста. Экземпляры класса E41.Обозначение идентифицируют объекты не по их значению, а по соглашению, традиции или договоренности. С точки зрения реализации, класс E41.Обозначение не похож на другие объекты, чьи экземпляры в базе данных могут считаться заменителями или ссылками на категории реального мира, Здесь каждый экземпляр есть ничто иное как сам E41.Обозначение. Описание “Мартин” есть ничто иное, как имя “Мартин”, которое не следует путать с любым другим экземпляром класса E21.Личность под названием Мартин. Поэтому, не существует свойств, связывающих экземпляры класса E41.Обозначение. Подклассы E41.Обозначение следует использовать, когда экземпляры класса E41.Обозначение имеют характеристическую форму и используются для конкретных объектов. Экземпляры класса E49.Обозначение Времени, например, которые принимают форму экземпляров класса E50.Дата, могут быть легко распознаваемы. E41.Обозначение не следует путать с действием присваивания имени чему-либо (см. E15.Назначение Идентификатора).

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵任何性质的标志的序列,无论它们有意义与否;这些标志序列被用於或 可用於指明和识别在某个情境中的特定类别实例。

利用E41-称号实例来识别事物时,并非藉由事物本身的意义 (尽管它们可能拥有其意义);而是出於某层常规、传统或约定俗成的意义。E41-称号实例是文化性的构件(cultural constructs);因此它们拥有特定背景和历史,并且对某个用户群而言在某段时空中有其使用价值。E41-称号的实例可以拥有其他替代形式,亦即独立於其描述事物的其他E41-称号实例。

具备某种特征形式的E41-名称实例被用於形容特定对象时,应该使用E41-称号的特定子类。例如以E50-日期实例形式出现的E49-时间称号实例,很容易就能被辨别出来。

E41-称号和命名的行为混为一谈。请参见E15-标识符指定。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • "Martin"
 • "the Forth Bridge"
 • "the Merchant of Venice" (E35)
 • "Spigelia marilandica (L.) L." [not the species, just the name]
 • "information science" [not the science itself, but the name through which we refer to it in an English-speaking context]
unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2
 • „Martin“
 • „Die Forth Brücke“
 • „Der Händler von Venedig“ (E35 Titel).
 • - „Spigelia marilandica (L.) L.“ [nicht die Art sondern der Name]
 • „Informationswissenschaften“ [nicht die Wissenschaft selbst, sondern der Name auf den wir uns auf diese Wissenschaft in einem deutsch gesprochenen Kontext beziehen]
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Martin
 • the Forth Bridge
 • the Merchant of Venice (E35)
English text for version: 4.1 / April 2005
 • Martin
 • η γέφυρα Walton
 • ο έμπορος της Βενετίας (E35)
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • “马丁”
 • “福斯桥”
 • "威尼斯商人" (E35)
 • "Spigelia marilandica (L.) L." [驱虫草名称,并非指品种]
 • “信息科技”[不是指科学本身,而是其英语语境中的名称]
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P139 has alternative form: E41 Appellation
E42 Identifier
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Identifier
unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2
Kennung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Object Identifier
English text for version: 4.1 / April 2005
Κωδικός Αναγνώρισης
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Object Identifier
English text for version: 4.2 / June 2005
Идентификатор Объекта
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2
标识符
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E41 Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004 E41
Benennung
Ονομασία
Обозначение
称号
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises strings or codes assigned to instances of E1 CRM Entity in order to identify them uniquely and permanently within the context of one or more organisations. Such codes are often known as inventory numbers, registration codes, etc. and are typically composed of alphanumeric sequences. The class E42 Identifier is not normally used for machine-generated identifiers used for automated processing unless these are also used by human agents.

unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2

Diese Klasse umfasst Zeichenketten oder Kodierungen, die den Instanzen der Klasse E1 CRM Entität zugewiesen werden, um sie eindeutig und dauerhaft innerhalb des Kontextes einer oder mehrerer Organisationen zu identifizieren.

Solche Kodierungen sind meist als Inventarnummern, Registrierungskodes, etc. bekannt und bestehen typischer Weise aus alphanumerischen Sequenzen von Zeichen. Die Klasse E42 Kennung wird normalerweise nicht mit den maschinell erzeugten Identifizierungskennzeichen gleichgesetzt, wie sie zu Automatisierungszwecken hinsichtlich der Verarbeitung von Information in Datenbanken erzeugt werden, außer wenn diese auch von menschlichen Agenten benutzt werden sollten.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises codes assigned to objects in order to identify them uniquely within the context of one or more organisations.

Such codes are often known as inventory numbers, registration codes, etc. and are typically composed of alphanumeric sequences. The class E42 Object Identifier is not normally used for machine-generated identifiers used for automated processing unless these are also used by human agents.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει κωδικούς που αποδίδονται σε αντικείμενα προκειμένου να καθοριστούν μοναδικά εντός συμφραζομένων ενός ή περισσοτέρων οργανισμών.

Τέτοιοι κωδικοί είναι συχνά γνωστοί ως αριθμοί καταλόγων μουσείων, κωδικοί καταγραφής κτλ και αποτελούνται χαρακτηριστικά από ακολουθία αριθμών και γραμμάτων. Η κλάση Κωδικός Αναγνώρισης (E42) δεν χρησιμοποιείται κανονικά για Αναγνωριστικά που έχουν δημιουργηθεί από υπολογιστές, τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία εκτός αν χρησιμοποιούνται επίσης από ανθρώπινους παράγοντες.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises codes assigned to objects in order to identify them uniquely within the context of one or more organisations.

Such codes are often known as inventory numbers, registration codes, etc. and are typically composed of alphanumeric sequences. The class E42 Object Identifier is not normally used for machine-generated identifiers used for automated processing unless these are also used by human agents.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс содержит коды, приписываемые объектам, для того чтобы идентифицировать их уникальным образом в пределах контекста одной или более организаций. Такие коды часто известны как инвентарные номера, регистрационные коды и т.д., и обычно состоят из буквенно-цифровых последовательностей. Класс E42.Идентификатор Объекта обычно не используется для автоматических идентификаторов, применяемых в автоматизированной обработке, если только они также не используются пользователем.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵被指定为E1-CRM实体实例的字符串或编码,这么做是为了在一个或多个组织的情境中,凸显各实例的唯一性,并永久识别它们。这类编码通称库存编号、登记号码等,而且通常由连串字母数字组成。E42-标识符通常不用於由机器自动化产生的标识符,除非它们也被人类所采用。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • “MM.GE.195”
 • “13.45.1976”
 • “OXCMS: 1997.4.1”
 • ISSN “0041-5278”
 • ISRC “FIFIN8900116”
 • Shelf mark “Res 8 P 10”
 • “Guillaume de Machaut (1300?-1377)” [a controlled personal name heading that follows the French rules]
unaltered since version 4.2.4 / March 2008
previous value in version 4.2
 • „MM.GE.195“
 • „13.45.1976“
 • „OXCMS: 1997.4.1“
 • ISSN „0041-5278“
 • ISRC „FIFIN8900116“
 • Shelf mark „Res 8 P C“
 • „Guillaume de Machaut (1300?–1377)“ [eine kontrollierte Ansetzung eines Personennamens nach den französischen Bibliotheksregeln]
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • MM.GE.195
 • 13.45.1976
 • DPS_1000
 • OXCMS: 1997.4.1
English text for version: 4.1 / April 2005
 • MM.GE.195
 • 13.45.1976
 • DPS_1000
 • OXCMS: 1997.4.1
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • “MM.GE.195”
 • “13.45.1976”
 • “OXCMS: 1997.4.1”
 • ISSN “0041-5278”
 • ISRC “FIFIN8900116”
 • 书架记号 “Res 8 P 10”
 • “Guillaume de Machaut, 1300-1377”[根据法国控制词汇命名规则而制定的人名标题]
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E44 Place Appellation
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Place Appellation
unaltered since version 4.0 / March 2004
Ortsbennenung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Ονομασία Τόπου
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Обозначение Места
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
地点称号
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E41 Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004 E41
Benennung
Ονομασία
Обозначение
称号
SuperClass Of:
E45 Address unaltered since version 4.0 / March 2004
E46 Section Definition unaltered since version 4.0 / March 2004
E47 Spatial Coordinates unaltered since version 4.0 / March 2004
E48 Place Name unaltered since version 4.0 / March 2004
E45
Adresse
Διεύθυνση
Адрес
地址

E46
Abschnittsdefinition
Ονομασία Τμήματος
Определение Района
区域定义

E47
Raumkoordinaten
Χωρικές Συντεταγμένες
Пространственные Координаты
空间坐标

E48
Orts- oder Flurname
Τοπωνύμιο
Название Места
地名
Scope Note:

This class comprises any sort of identifier characteristically used to refer to an E53 Place.

Instances of E44 Place Appellation may vary in their degree of precision and their meaning may vary over time - the same instance of E44 Place Appellation may be used to refer to several places, either because of cultural shifts, or because objects used as reference points have moved around. Instances of E44 Place Appellation can be extremely varied in form: postal addresses, instances of E47 Spatial Coordinate, and parts of buildings can all be considered as instances of E44 Place Appellation.

unaltered since version 4.1 / April 2005
previous value in version 4.0

Diese Klasse umfasst jede Art von Namenskennzeichen, die benutzt werden, um auf eine Instanz der Klasse E53 Ort hinzuweisen.

Instanzen der Klasse E44 Ortsbenennung können in ihrem Präzisionsgrad variieren, wie sich auch ihre Bedeutung im Laufe der Zeit verändern kann. Die gleiche Instanz der Klasse E44 Ortsbenennung kann benutzt werden, um auf mehrere Orte zu verweisen. Dies kann hervorgerufen werden durch kulturelle Verschiebungen oder weil sich Gegenstände, die als Bezugspunkte benutzt wurden, verschoben haben. Instanzen der Klasse E44 Ortsbenennung können äußerst verschieden sein: Instanzen der Unterklasse E45 Adresse z. B. als Postanschriften, Instanzen der Unterklasse E47 Raumkoordinaten und Instanzen der Unterklasse E46 Abschnittsdefinition wie

z. B. Teile von Gebäuden können alle als Instanzen von E44 Ortsbenennung angesehen werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος αναγνωριστικού που χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά προκειμένου να αναφερθεί σε έναν Τόπο (E53).

Πραγματώσεις της Ονομασίας Τόπου (E44) ενδέχεται να διαφέρουν στον βαθμό ακρίβειάς τους και το νόημά τους ενδέχεται να διαφέρει με την πάροδο του χρόνου – η ίδια πραγμάτωση της Ονομασίας (E44) μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αναφερθεί σε διαφορετικούς τόπους, είτε εξαιτίας πολιτισμικών αλλαγών, είτε διότι αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία αναφοράς έχουν μετακινηθεί. Πραγματώσεις της Ονομασίας Τόπου (E44) ενδέχεται να ποικίλουν σημαντικά σε μορφή: ταχυδρομικές διευθύνσεις, πραγματώσεις των Χωρικών Συντεταγμένων (E47), και τμήματα κτιρίων μπορούν όλα να εκληφθούν ως πραγματώσεις της Ονομασίας Τόπου (E44).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает любые виды идентификаторов, обычно применяемых для ссылки на E53.Место. Экземпляры класса E44.Обозначение Места могут варьироваться по степени точности, а их значение может изменяться во времени – один и тот же экземпляр E41.Обозначение может использоваться для ссылки на несколько мест - либо по причине смены культуры либо из-за того, что объекты, используемые как ссылки претерпели передвижение. Экземпляры класса E44.Обозначение Места могут сильно варьироваться по форме: почтовые адреса, экземпляры E47.Пространственные Координаты, и части зданий - все могут рассматриваться как E44.Обозначение Места.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵任何被用於指明E53-地点的标识符。

随着时间的流逝,E44-地点称号实例的精确度可能有变异,E44-地点称号的同一个实例的意义也可能会因着文化变迁(cultural shift)或作为参考点的对象位置有变,而被用於指明数个不同地点。E44-地点称号实例的形式多样:邮寄地址、E47-空间坐标实例和建筑构件都可视为E44-地点称号实例。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • “Vienna”
 • “CH-1211, Genève”
 • “Aquae Sulis Minerva”
 • “Bath”
 • “Cambridge”
 • “the Other Place”
 • “the City”
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Wien
 • CH-1211, Genève
 • Aquae Sulis Minerva
 • Bath
 • Cambridge
 • der andere Platz
 • die Stadt
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Βιέννη
 • CH-1211, Γενεύη
 • Aquae Sulis Minerva
 • Μπαθ
 • Κέμπριτζ
 • το επέκεινα
 • το Σίτυ
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 维也纳
 • CH-1211, Genève 日内瓦
 • Aquae Sulis Minerva(“智慧女神之水”,罗马人温泉胜地〕
 • 巴斯
 • 剑桥
 • “The Other Place”其他地方
 • “城市”
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E45 Address
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Address
unaltered since version 4.0 / March 2004
Adresse
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Διεύθυνση
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Адрес
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
地址
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E44 Place Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004
E51 Contact Point unaltered since version 4.0 / March 2004
E44
Ortsbennenung
Ονομασία Τόπου
Обозначение Места
地点称号

E51
Kontaktpunkt
Στοιχείο Επικοινωνίας
Контакт
联系方式
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises identifiers expressed in coding systems for places, such as postal addresses used for mailing.

An E45 Address can be considered both as the name of an E53 Place and as an E51 Contact Point for an E39 Actor. This dual aspect is reflected in the multiple inheritance. However, some forms of mailing addresses, such as a postal box, are only instances of E51 Contact Point, since they do not identify any particular Place. These should not be documented as instances of E45 Address.

unaltered since version 4.1 / April 2005
previous value in version 4.0

Diese Klasse umfasst in kodierten Systemen ausgedrückte Kennzeichen für Orte, die z. B. als Adressen für den Postversand benutzt werden.

Eine Instanz der Klasse E45 Adresse kann sowohl für den Namen einer Instanz der Klasse E53 Ort als auch als Instanz der Klasse E51 Kontaktpunkt für eine Instanz der Klasse E39 Akteur aufgefasst werden. Dieser duale Aspekt spiegelt sich in der Möglichkeit der mehrfachen Vererbung der Klasse wider. Allerdings sind einige Formen von Versandadressen, wie z. B. die Angabe „postlagernd“, nur Instanzen der Klasse E51 Kontaktpunkt, da sie keinen besonderen Ort identifizieren. Diese sollten nicht als Instanzen der Klasse E45 Adresse dokumentiert werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει αναγνωριστικά συστημάτων κωδικοποίησης για τόπους όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται σε αλληλογραφία.

Μία Διεύθυνση (E45) μπορεί να εκληφθεί τόσο ως το όνομα ενός Τόπου (E53) όσο και ως Στοιχείο Επικοινωνίας (Ε51) για ένα Δράστη (E39). Η διτή αυτή πλευρά αντανακλάται στην πολλαπλή κληρονομικότητα. Ωστόσο, ορισμένες μορφές ταχυδρομικών διευθύνσεων, όπως ταχυδρομικές θυρίδες είναι μόνον πραγματώσεις του Στοιχείου Επικοινωνίας (E51), καθώς δεν καθορίζουν κάποιον συγκεκριμένο Τόπο. Δεν θα πρέπει να τεκμηριώνονται ως πραγματώσεις της Διεύθυνσης (E45).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает в основном почтовые адреса, используемые при пересылке. E45.Адрес может рассматриваться как для именования экземпляров класса E53.Место, так и E51.Контакт для E39.Актор. Этот двойственный аспект отражается в множественном наследовании. Однако некоторые формы почтовых адресов, такие как почтовый ящик, являются всего лишь экземплярами класса E51.Контакт, т.к. они не идентифицируют какое-либо особое место. Их не следует документировать как экземпляры E45.Адрес.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵以地点编码系统显示出来的标识符,例如邮寄地址。

E45-地址可同时被视为一个E53-地点名字和E39-角色的E51-联系方式。这种双元性反映在多元继承上。然而某些邮寄地址的形式(如邮箱等),只属於E51-联系方式实例,因为它们并不指明任何特定地点,所以不能被记录为E45-地址实例。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • “1-29-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, 121, Japan”
 • “Rue David Dufour 5, CH-1211, Genève”
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • 1-29-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokio, 121, Japan
 • Rue David Dufour 5, CH-1211, Genève
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • 1-29-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, 121, Japan
 • Rue David Dufour 5, CH-1211, Genève
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • “〒121日本东京都文京区大冢1丁目29-3”
 • “Rue David Dufour 5, CH-1211, Genève”
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E46 Section Definition
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Section Definition
unaltered since version 4.0 / March 2004
Abschnittsdefinition
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Ονομασία Τμήματος
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Определение Района
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
区域定义
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E44 Place Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004 E44
Ortsbennenung
Ονομασία Τόπου
Обозначение Места
地点称号
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises areas of objects referred to in terms specific to the general geometry or structure of its kind.

The 'prow' of the boat, the 'frame' of the picture, the 'front' of the building are all instances of E46 Section Definition. The class highlights the fact that parts of objects can be treated as locations. This holds in particular for features without natural boundaries, such as the “head” of a marble statue made out of one block (cf. E53 Place). In answer to the question 'where is the signature?' one might reply 'on the lower left corner'. (Section Definition is closely related to the term “segment” in Gerstl, P.& Pribbenow, S, 1996 “ A conceptual theory of part – whole relations and its applications”, Data & Knowledge Engineering 20 305-322, North Holland- Elsevier ).

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst Bereichsangaben, wie sie sich allgemein in geometrischen oder strukturellen Begriffen auf den Objekten fassen lassen.

Der „Bug“ des Bootes, der „Rahmen“ des Bildes, die „Front“ des Gebäudes sind alles Instanzen der Klassen E46 Abschnittsdefinition. Die Klasse macht deutlich, dass Bereiche von Gegenständen selbst als Standorte angesehen werden können. Dies gilt im Besonderen für Merkmale ohne natürliche Grenzen, wie der „Kopf“ einer aus einem Block hergestellten Marmorstatue (vergl. E53 Ort). Auf die hypothetische Frage, nach dem Anbringungsort einer Signatur, ließe sich beispielsweise antworten: „an der unteren linken Ecke“.

(Der Begriff „Abschnittsdefinition“ steht in einer gewissen Nähe zum Begriff „Segment“, wie dieser von Gerstl, P.& Pribbenow, in „S, 1996 A conceptual theory of part – whole relations and its applications”, Data & Knowledge Engineering 20 305-322, North Holland-Elsevier gebraucht wird).

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει τομείς αντικειμένων που αναφέρονται σε όρους συγκεκριμένους για τη γενική γεωμετρία ή δομή τους είδους τους.

Η πλώρη της βάρκας, το κάδρο του πίνακα, η πρόσοψη του κτιρίου είναι όλες πραγματώσεις της Ονομασίας Τμήματος (E46). Η κλάση τονίζει το γεγονός ότι μέρη αντικειμένων μπορούν να θεωρηθούν ως τοποθεσίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μορφώματα χωρίς φυσικά σύνορα, όπως για παράδειγμα το “κεφάλι” ενός μαρμάρινου αγάλματος που έγινε από ένα και μόνο κομμάτι μάρμαρο. (πρβλ. Τόπος (E53)). Σε απάντηση του ερωτήματος ‘που είναι η υπογραφή;’ Θα μπορούσε κανείς να απαντήσει 'στην κάτω αριστερή γωνία'. (η Ονομασία Τμήματος συνδέεται στενά με τον όρο “τμήμα” στο Gerstl, P.& Pribbenow, S, 1996 “Μία εννοιολογική θεωρεία σχέσεων μέρος – συνόλου και οι εφαρμογές τους”, Data & Knowledge Engineering 20 305-322, North Holland- Elsevier).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает площади (территории) объектов, на которые ссылаются в специальных терминах общей геометрии или структур подобного сорта. “Нос” лодки, “рама” картины, “фасад” здания – все это является экземплярами класса E46.Определение Района. Данный класс подчеркивает тот факт, что части объектов могут рассматриваться как расположения. В частности, это относится к признакам, не имеющим естественных границ, таких как “голова” мраморной статуи, сделанной из цельного блока (см. E53.Место). В ответ на вопрос “Где подпись?” можно ответить “в нижнем левом углу”. (Определение Раздела тесно связано с термином “сегмент”, что отражено в работе “Концептуальная теория отношения часть-целое и его применения” Gerstl, P.& Pribbenow, S, 1996 Data & Knowledge Engineering 20 305-322, North Holland- Elsevier).

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵物件部位,这些部位的名称以该类物件整体几何构造的特定术语为依据。

船的’船首’、一幅画的’画框’、建筑物的’正面’等都属於E46-区域定义实例。此类别凸显了对象部位能被视为’位置’的事实。尤其是对无自然界线的特征来说更是如此,例如由一整块大理石雕琢而成的塑像之“头部”(参见E53-地点〕。“落款在哪里?”的答案可能是“就在左下角”。(区域定义与“段”这个字关系密切,参见Gerstl, P.& Pribbenow, S, 1996 “ A conceptual theory of part – whole relations and its applications”, Data & Knowledge Engineering 20 305-322, North Holland- Elsevier〕

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • “the entrance lobby to the Ripley Center”
 • “the poop deck of H.M.S Victory”
 • “the Venus de Milo’s left buttock”
 • “left inner side of my box”
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • das Foyer zum Ripley-Center (Überirdischer Teil des unterirdischen Ausbildungszentrums der Smithonian Institution in Washington DC /USA)
 • das Achterdeck der H.M.S. Victory (Begriff aus der Schifffahrt) des Schiffs
 • ‚Victor‘ Ihrer Königlichen Majestät
 • die linke Hinterbacke der Venus von Milo (in der Antikensammlung des Louvre / Paris)
 • linke Innenseite meiner Kiste
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Το λόμπυ στην είσοδο του Ripley Center
 • Το στεγασμένο κατάστρωμα του H.M.S Victory
 • Ο αριστερός γλουτός της Αφροδίτης της Μύλου
 • Η αριστερή εσωτερική πλευρά του κουτιού μου
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • “利波雷中心的入口大厅”
 • “胜利号(H.M.S Victory)的尾楼”
 • “米洛维纳斯(Venus De Milo)的左臀”
 • “我的匣子的左内侧”
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E47 Spatial Coordinates
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Spatial Coordinates
unaltered since version 4.0 / March 2004
Raumkoordinaten
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Χωρικές Συντεταγμένες
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Пространственные Координаты
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
空间坐标
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E44 Place Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004 E44
Ortsbennenung
Ονομασία Τόπου
Обозначение Места
地点称号
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises the textual or numeric information required to locate specific instances of E53 Place within schemes of spatial identification.

Coordinates are a specific form of E44 Place Appellation, that is, a means of referring to a particular E53 Place. Coordinates are not restricted to longitude, latitude and altitude. Any regular system of reference that maps onto an E19 Physical Object can be used to generate coordinates.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst die textuelle oder numerische Information, die erforderlich ist, um bestimmte Instanzen der Klasse E53 Ort innerhalb räumlicher Schemata zu lokalisieren.

Koordinaten stellen eine bestimmte Ausprägung der Klasse E44 Ortsbenennung dar, das heißt, sie bilden ein Vehikel, um sich auf einen spezifischen E53 Ort zu beziehen. Koordinaten werden nicht auf Länge, Breite und Höhe beschränkt. Jedwedes reguläre räumliche Bezugssystem, das eine Instanz von E19 Materieller Gegenstand kartographiert, kann benutzt werden, um Koordinaten zu erzeugen.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σε κείμενο ή αριθμούς που απαιτούνται για τον εντοπισμό συγκεκριμένων πραγματώσεων του Τόπου (E53) εντός σχημάτων χωρικής αναγνώρισης.

Οι συντεταγμένες είναι μια ξεχωριστή μορφή Ονομασίας Τόπου (E44), δηλαδή, ένα μέσο αναφοράς σε έναν συγκεκριμένο Τόπο (E53). Οι συντεταγμένες δεν περιορίζονται σε γεωγραφικό μήκος, πλάτος και υψόμετρο. Οποιοδήποτε κανονικό σύστημα αναφοράς που εφαρμόζει σε ένα Υλικό Αντικείμενο (E19) μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δημιουργήσει συντεταγμένες.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс содержит текстовую и числовую информацию, запрашиваемую для размещения особых экземпляров класса E53.Место в пределах схем пространственной идентификации. Координаты являются особой формой E44.Обозначение Места, то есть, средствами ссылки на определенный экземпляр класса E53.Место. Координаты не ограничиваются долготой широтой и высотой. Любая обычная система координат, которая отображается на E19.Материальный Объект, может применяться для создания координат.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵在空间识别模式内寻找E53-地点的特定实例而使用的文字或数字信息。

坐标是E44-地点称号的特定形式,亦即指定某个E53-地点的方法。坐标不局限於经度、纬度和高度。任何映像在E19-实体物件的参考坐标系统(system of reference)都可被用来编写坐标。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • “6°5’29”N 45°12’13”W”
 • “Black queen’s bishop 4” [chess coordinate]
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • 6°5’29”N 45°12’13”W
 • Läufer der schwarzen Königin an Position 4 [Schachkoordinate]
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • 6°5’29”N 45°12’13”W
 • Ο αξιωματικός της μαύρης βασίλισσας στο 4 [κίνηση στο σκάκι]
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 6°5’29”N 45°12’13”W
 • 黑后的主教4 [西洋棋坐标]
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E48 Place Name
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Place Name
unaltered since version 4.0 / March 2004
Orts- oder Flurname
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Τοπωνύμιο
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Название Места
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
地名
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E44 Place Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004 E44
Ortsbennenung
Ονομασία Τόπου
Обозначение Места
地点称号
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises particular and common forms of E44 Place Appellation.

Place Names may change their application over time: the name of an E53 Place may change, and a name may be reused for a different E53 Place. Instances of E48 Place Name are typically subject to place name gazetteers.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst spezielle und übliche Formen von E44 Ortsbenennung.

Ortsnamen können ihre Verwendung im Laufe der Zeit ändern: der Name einer Instanz der Klasse E53 Ort kann sich ändern und ein Name kann für eine andere Instanz derselben Klasse E53 Ort wieder benutzt werden. Instanzen der Klasse E48 Orts- oder Flurname sind unverkennbar Gegenstand von Ortsnamensverzeichnissen.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένες και κοινές μορφές Ονομασίας Τόπου (E44).

Τα Τοπωνύμια ενδέχεται να αλλάξουν με το πέρας του χρόνου: το όνομα ενός Τόπου (E53) ενδέχεται να αλλάξει, και ένα όνομα ενδέχεται να επαναχρησιμοποιηθεί για έναν διαφορετικό Τόπο (E53). Πραγματώσεις του Τοπωνύμιου (E48) υπόκεινται χαρακτηριστικά σε γεωγραφικά λεξικά τοπωνυμίων.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает в себя частные и общие формы класса E44.Обозначение Места. Названия мест могут менять свое применение во времени: название E53.Место может измениться, и название может повторно применяться для другого E53.Место. Экземпляры класса E48.Название Места обычно относятся к географическим справочникам названий мест.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵E44-地点称号的特定和常见形式。

地点名字的应用法可能随着时间的转移而有所改变:一个E53-地点的名字可能有变,而某个名字可以被重复使用在不同的E53-地点实例上。E48-地名实例一般上必须以相关的地名录为标准。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • “Greece”
 • “Athens”
 • “Geneva”
 • “Lac Léman”
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Griechenland
 • Athen
 • Genf
 • Genfer See
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Ελλάδα
 • Αθήνα
 • Γενεύη
 • Η λίμνη Λεμάν
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 希腊
 • 雅典
 • 日内瓦
 • 莱蒙湖(Lac Léman)
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E49 Time Appellation
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Time Appellation
unaltered since version 4.0 / March 2004
Zeitbenennung
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Ονομασία Χρόνου
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Обозначение Времени
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
时间称号
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E41 Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004 E41
Benennung
Ονομασία
Обозначение
称号
SuperClass Of:
E50 Date unaltered since version 4.0 / March 2004 E50
Datum
Ημερομηνία
Дата
日期
Scope Note:

This class comprises all forms of names or codes, such as historical periods, and dates, which are characteristically used to refer to a specific E52 Time-Span.

The instances of E49 Time Appellation may vary in their degree of precision, and they may be relative to other time frames, “Before Christ” for example. Instances of E52 Time-Span are often defined by reference to a cultural period or an event e.g. ‘the duration of the Ming Dynasty’.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst alle Arten von Namen oder Kodes, wie historische Zeiträume und Daten, die sich gewöhnlich auf eine bestimmte Instanz der Klasse E52 Zeitspanne beziehen.

Die Instanzen der Klasse E49 Zeitbenennung können in ihrem Präzisionsgrad variieren und sie können relativ zu anderen Zeitrahmen definiert werden, wie z. B. „vor Christus“. Instanzen der Klasse E52 Zeitspanne werden oft über die Beziehung zu einem kulturellen Zeitraum oder Ereignis definiert, wie z.B. die Dauer der Ming-Dynastie.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνειόλες τις μορφές ονομάτων ή κωδικών όπως ιστορικές περιόδους και ημερομηνίες οι οποίες χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά προκειμένου να αναφερθούν σε ένα συγκεκριμένο Χρονικό Διάστημα (E52).

Οι πραγματώσεις της Ονομασίας Χρόνου (E49) ενδέχεται να ποικίλλουν στον βαθμό ακρίβειάς τους, και ενδέχεται να σχετίζονται με άλλα χρονικά πλαίσια, “προ Χριστού” για παράδειγμα. Πραγματώσεις του Χρονικού Διαστήματος (E52) καθορίζονται συχνά με αναφορές σε μια πολιτισμική περίοδο ή ένα συμβάν π.χ. ‘η διάρκεια της Δυναστείας Μινγκ’.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает все формы названий или кодов, таких как исторические периоды, даты, которые обычно используются для ссылки на конкретный экземпляр класса E52.Интервал Времени. Экземпляры класса E49.Обозначение Времени могут варьироваться по степени точности, и могут соотноситься с другими временными рамками, например, “До Рождества Христова”. Экземпляры класса E52.Интервал Времени часто определяются при помощи ссылки на культурный период или событие, например “продолжительность династии Мингов”.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵名字或编码的所实体式,例如历史年代和日期,通常用来指某个特定E52-时 间间距的。

E49-时间称号实例可能出现不同的精确度,而且可能是相对於其他时间框架而言-“公元前”便是一例。E52-时段实例的定义通常会参考某特定文化年代或事件,例如“明朝的朝代长短”。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • “Meiji” [Japanese term for a specific time-span]
 • “1st half of the XX century”
 • “Quaternary”
 • “1215 Hegira” [a date in the Islamic calendar]
 • “Last century”
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Meiji [japanischer Ausdruck einer spezifischen Zeitspanne]
 • 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts
 • Quartär
 • 1215 Hegira [ein Datum im islamischen Kalender]
 • Letztes Jahrhundert
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Meiji [Ιαπωνικός όρος για ένα συγκεκριμένο Χρονικό Διάστημα]
 • 1ο μισό του 20ου αιώνα
 • τετράμηνο
 • 1215 Hegira [ημερομηνία στο ισλαμικό ημερολόγιο]
 • ο περασμένος αιώνας
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • “日本明治时代”
 • “某世纪的上半部”
 • “第四纪” (Quaternary)
 • “回历1215年”
 • “上世纪”
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E50 Date
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Date
unaltered since version 4.0 / March 2004
Datum
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Ημερομηνία
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Дата
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
日期
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E49 Time Appellation unaltered since version 4.0 / March 2004 E49
Zeitbenennung
Ονομασία Χρόνου
Обозначение Времени
时间称号
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises specific forms of E49 Time Appellation.

Dates may vary in their degree of precision.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst spezifische Formen der Superklasse E49 Zeitbenennung. Datumsangaben können in ihrem Präzisionsgrad und der Darstellung variieren.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένες μορφές της Ονομασία Χρόνου (Ε49).

Οι ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν στο βαθμό ακρίβειάς τους.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает особые формы класса E49.Обозначение Времени. Даты могут меняться по степени точности.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵E49-时间称号的特定形式。

日期的精确度可能有所不同。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • “1900”
 • “4-4-1959”
 • “19-MAR-1922”
 • “19640604”
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • -
 • 1900
 • -
 • 4-4-1959
 • -
 • 19-Mar-1922
 • -
 • 19640604
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • 1900
 • 4-4-1959
 • 19-MAR-1922
 • 19640604
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 1900年
 • 4-4-1959
 • 1922年3月19日
 • 19640604
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E51 Contact Point
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Contact Point
unaltered since version 4.0 / March 2004
Kontaktpunkt
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Στοιχείο Επικοινωνίας
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Контакт
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
联系方式
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E41 Appellation unaltered since version 4.2.4 / March 2008 E41
Benennung
Ονομασία
Обозначение
称号
SuperClass Of:
E45 Address unaltered since version 4.0 / March 2004 E45
Adresse
Διεύθυνση
Адрес
地址
Scope Note:

This class comprises identifiers employed, or understood, by communication services to direct communications to an instance of E39 Actor. These include E-mail addresses, telephone numbers, post office boxes, Fax numbers, URLs etc. Most postal addresses can be considered both as instances of E44 Place Appellation and E51 Contact Point. In such cases the subclass E45 Address should be used.

URLs are addresses used by machines to access another machine through an http request. Since the accessed machine acts on behalf of the E39 Actor providing the machine, URLs are considered as instances of E51 Contact Point to that E39 Actor.

unaltered since version 5.0.3 / October 2011
previous value in version 5.0.2

This class comprises identifiers employed, or understood, by communication services to direct communications to an instance of E39 Actor. These include E-mail addresses, telephone numbers, post office boxes, Fax numbers, etc. Most postal addresses can be considered both as instances of E44 Place Appellation and E51 Contact Point. In such cases the subclass E45 Address should be used..

English text for version: 5.0.1 / November 2009

Diese Klasse umfasst identifizierende Kennzeichen, die benutzt oder verstanden werden, um mit Instanzen der Klasse E39 Akteur zu kommunizieren.

Diese schließen Email Adressen, Ruf-Nummern, Postfächer, Fax-Nummern, etc. ein. Die meisten Postanschriften können sowohl als Instanzen der Klasse E44 Ortsbenennung wie auch als Instanzen der Klasse E51 Kontaktpunkt angesehen werden. In diesen Fällen sollte die Unterklasse E45 Adresse benutzt werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.1

This class comprises identifiers used to communicate with instances of E39 Actor.

These include E-mail addresses, telephone numbers, post office boxes, Fax numbers, etc. Most postal addresses can be considered both as instances of E44 Place Appellation and E51 Contact Point. The E45 Address subclass should be used in such cases.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με πραγματώσεις του Δράστη (E39).

Εδώ περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, ταχυδρομικές θυρίδες αριθμοί φαξ κτλ. Οι περισσότερες ταχυδρομικές διευθύνσεις μπορούν να θεωρηθούν τόσο ως πραγματώσεις της Ονομασίας Τόπου (E44) όσο και του Στοιχείου Επικοινωνίας (Ε51). Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται η υποκλάση Διεύθυνση (E45).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises identifiers used to communicate with instances of E39 Actor.

These include E-mail addresses, telephone numbers, post office boxes, Fax numbers, etc. Most postal addresses can be considered both as instances of E44 Place Appellation and E51 Contact Point. The E45 Address subclass should be used in such cases.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс включает идентификаторы, применяемые для связи с экземплярами класса E39.Актор. К ним относятся адреса электронной почты, телефонные номера, почтовые ящики, номера факсов и т.д. Большинство почтовых адресов могут рассматриваться либо как экземпляры класса E44.Обозначение Места, либо как экземпляры класса E51.Контакт. В таких случаях следует применять подкласс E45.Адрес.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

This class comprises identifiers employed, or understood, by communication services to direct communications to an instance of E39 Actor. These include E-mail addresses, telephone numbers, post office boxes, Fax numbers, etc. Most postal addresses can be considered both as instances of E44 Place Appellation and E51 Contact Point. In such cases the subclass E45 Address should be used..

English text for version: 5.0.2 / December 2010

此类别包涵通信服务所沿用或理解的标识符,例如电邮地址、电话号码、邮政信箱、传 真号码等,目的在於把通信传送到某个E39-角色实例。大多数的邮政地址可同时被视为 E44-地点称号和E51-联系方式。在这种情况下,可引用E45-地址的子类。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.2
Examples:
 • “+41 22 418 5571”
 • “weasel@paveprime.com”
unaltered since version 4.0 / March 2004
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • +41 22 418 5571
 • weasel@paveprime.com
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
-
E52 Time-Span
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Time-Span
unaltered since version 4.0 / March 2004
Zeitspanne
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Χρονικό Διάστημα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Интервал Времени
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
时段
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E1 CRM Entity unaltered since version 4.0 / March 2004 E1
CRM Entität
Οντότητα CIDOC CRM
CRM Сущность
CRM实体
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises abstract temporal extents, in the sense of Galilean physics, having a beginning, an end and a duration.

Time Span has no other semantic connotations. Time-Spans are used to define the temporal extent of instances of E4 Period, E5 Event and any other phenomena valid for a certain time. An E52 Time-Span may be identified by one or more instances of E49 Time Appellation.

Since our knowledge of history is imperfect, instances of E52 Time-Span can best be considered as approximations of the actual Time-Spans of temporal entities. The properties of E52 Time-Span are intended to allow these approximations to be expressed precisely. An extreme case of approximation, might, for example, define an E52 Time-Span having unknown beginning, end and duration. Used as a common E52 Time-Span for two events, it would nevertheless define them as being simultaneous, even if nothing else was known.

Automatic processing and querying of instances of E52 Time-Span is facilitated if data can be parsed into an E61 Time Primitive.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst abstrakte zeitliche Umfänge im Sinn der Galiläischen Physik, die einen Anfang, ein Ende und eine Dauer haben.

Die Klasse E52 Zeitspanne hat keine anderen semantischen Nebenbedeutungen. Zeitspannen werden benutzt, um den zeitlichen Umfang von Instanzen der Klasse E4 Phase und der Klasse E5 Ereignis und andere für eine gewisse Zeit gültige Phänomene zu definieren. Die Klasse E52 Zeitspanne kann von einer oder mehrerer Instanzen der Klasse E49 Zeitbenennung identifiziert werden.

Da unser Wissen von Geschichte unvollkommen ist, können Instanzen der Klasse E52 Zeitspanne am besten als Annäherungen an die tatsächliche Dauer zeitlicher Entitäten verstanden werden. Die Eigenschaften der Klasse E52 Zeitspanne zielen darauf ab, diese Annäherungen zu präzisieren. Ein extremer Fall der Annäherung ist eine Instanz der Klasse E52 Zeitspanne, deren Anfang, Ende und Dauer unbekannt ist. Wird die Klasse E52 Zeitspanne in üblicher Weise für zwei Ereignisse benutzt, würde sie diese trotzdem als gleichzeitig definieren, auch wenn sonst nichts dazu bekannt ist.

Eine automatisierte Verarbeitung und Abfrage der Instanzen der Klasse E52 Zeitspanne wird erleichtert, wenn die Daten über die Klasse E61 Zeitprimitiv geparst werden kann.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει αφηρημένες έγχρονες εκτάσεις, υπό την έννοια της φυσικής του Γαλιλαίου που έχουν αρχή, τέλος και διάρκεια.

Το Χρονικό Διάστημα δεν έχει άλλες σημασιολογικές αποχρώσεις. Χρονικά Διαστήματα χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί η έγχρονη έκταση των πραγματώσεων της Περιόδου (E4), του Συμβάντος (E5) και οποιαδήποτε άλλα φαινόμενα που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο χρόνο. Ένα Χρονικό Διάστημα (E52) ενδέχεται να καθορίζεται από μια ή περισσότερες πραγματώσεις της Ονομασίας Χρόνου (E49).

Καθώς η γνώση μας για την ιστορία είναι ατελής, πραγματώσεις του Χρονικού Διαστήματος (E52) μπορούν καλύτερα να εκληφθούν ως προσεγγίσεις του πραγματικού χρονικού διαστήματος των έγχρονων οντοτήτων. Οι ιδιότητες του Χρονικού Διαστήματος (E52) σκοπό έχουν να επιτρέψουν να εκφραστούν με ακρίβεια οι προσεγγίσεις αυτές. Μία ακραία περίπτωση προσέγγισης για παράδειγμα, ενδέχεται να καθορίσει ότι ένα Χρονικό Διάστημα (E52) έχει άγνωστη αρχή, τέλος και διάρκεια. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ως κοινό Χρονικό Διάστημα (Ε52) για δύο Συμβάντα, θα τα καθόριζε παρόλα αυτά ως ταυτόχρονα, ακόμα κι αν δεν ήταν γνωστό κάτι άλλο.

Η αυτόματη επεξεργασία και έρευνα πραγματώσεων του Χρονικού Διαστήματος (E52) διευκολύνεται εάν τα δεδομένα αναλυθούν σε Πρωτογενή Χρονική Τιμή (Ε61).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс включает абстрактные временные протяженности, в понимании физики Галилея обладающие началом, концом и длительностью. Временной диапазон не имеет других дополнительных оттенков значения. Диапазоны времени используются для определения временной протяженности экземпляров классов E4.Период, E5.Событие и любых других явлений, пригодных для определения времени. E52.Интервал Времени может идентифицироваться одним или более экземплярами класса E49.Обозначение Времени. Так как наши знания истории не являются совершенными, экземпляры класса E52.Интервал Времени в лучшем случае могут рассматриваться как аппроксимации действительных временных диапазонов временных категорий. Свойства E52.Интервал Времени предназначены для того, чтобы разрешить точное выражение данных аппроксимаций. Предельный случай аппроксимации, может, например, определять E52.Интервал Времени с неизвестным началом, концом и длительностью. Применяемый как общий E52.Интервал Времени для двух событий, он, тем не менее, определяет их как одновременные, даже если ничего более не известно. Автоматическая обработка и запросы к экземплярам класса E52.Интервал Времени облегчаются, если данные могут разбираться в E61.Строка.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵抽象时间范围(temporal extent),以伽利略的物理概念的观点来看,具有起 点、终点和持续时间(duration)。

时段没有其他语义含义。时段被用於界定E4-时期实例、E5-事件和某段时间内的其他现象的时间范围。E52-时段可以被一个或多个E49-时间称号实例所识别。

既然我们的历史知识是不完善的,因此E52-时段的实例,便是时间实体的实际时段的估计。E52-时段属性确保准确地将这些估计表达出来。起点、终点和持续时间不详的E52-时段,是属於极端的估计个案。在这个定义之下,就算资料匮乏,若两个事件同时拥有上述极端的E52-时段,就会被界定为属於同时发生的事件。

若数据能被E61-时间原始值所分析,就可实现E52-时段实例的自动化处理和查询。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • 1961
 • From 12-17-1993 to 12-8-1996
 • 14h30 – 16h22 4th July 1945
 • 9.30 am 1.1.1999 to 2.00 pm 1.1.1999
 • duration of the Ming Dynasty
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • 1961
 • vom 17-12-1993 bis zum 8-12-1996
 • 14.30 h – 16.22 h am 4. Juli 1945
 • 1.1.1999: 9.30 h bis 14.00 h
 • Dauer der Ming-Dynastie
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • 1961
 • Από 12-17-1993 έως 12-8-1996
 • 14:30 – 16:22 4η Ιουλίου 1945
 • 9.30 πμ 1.1.1999 έως 2.00 μμ 1.1.1999
 • η διάρκεια της δυναστείας Μινγκ
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 1961年
 • 1993年12月17日至1996年12月8日
 • 1945年7月4日下午2时30分至4时22分
 • 1999年1月1日上午9时30分至下午2时
 • 明代的朝代长短
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P78 is identified by (identifies): E49 Time Appellation
P79 beginning is qualified by: E62 String
P80 end is qualified by: E62 String
P81 ongoing throughout: E61 Time Primitive
P82 at some time within: E61 Time Primitive
P83 had at least duration (was minimum duration of): E54 Dimension
P84 had at most duration (was maximum duration of): E54 Dimension
P86 falls within (contains): E52 Time-Span
E53 Place
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Place
unaltered since version 4.0 / March 2004
Ort
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Τόπος
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Место
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
地点
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E1 CRM Entity unaltered since version 4.0 / March 2004 E1
CRM Entität
Οντότητα CIDOC CRM
CRM Сущность
CRM实体
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises extents in space, in particular on the surface of the earth, in the pure sense of physics: independent from temporal phenomena and matter.

The instances of E53 Place are usually determined by reference to the position of “immobile” objects such as buildings, cities, mountains, rivers, or dedicated geodetic marks. A Place can be determined by combining a frame of reference and a location with respect to this frame. It may be identified by one or more instances of E44 Place Appellation.

It is sometimes argued that instances of E53 Place are best identified by global coordinates or absolute reference systems. However, relative references are often more relevant in the context of cultural documentation and tend to be more precise. In particular, we are often interested in position in relation to large, mobile objects, such as ships. For example, the Place at which Nelson died is known with reference to a large mobile object – H.M.S Victory. A resolution of this Place in terms of absolute coordinates would require knowledge of the movements of the vessel and the precise time of death, either of which may be revised, and the result would lack historical and cultural relevance.

Any object can serve as a frame of reference for E53 Place determination. The model foresees the notion of a "section" of an E19 Physical Object as a valid E53 Place determination.

unaltered since version 4.0 / March 2004

Diese Klasse umfasst im wirklichen Sinne der Physik Ausdehnungen im Raum, besonders der Erdoberfläche, unabhängig von zeitlichen Phänomenen und Sachangelegenheiten.

Die Instanzen der Klasse E53 Ort werden üblicherweise über die Referenzierung zur Position von „immobilen“ Gegenständen wie Gebäude, Städte, Berge, Flüsse oder geodätischer Marken bestimmt. Ein Ort kann normalerweise durch Kombination eines Bezugssystems und eines Standorts in Relation zu diesem Rahmen bestimmt werden. Es kann von einer oder mehreren Instanzen der Klasse E44 Ortsbenennung identifiziert werden.

Manchmal wird behauptet, dass Instanzen der Klasse E53 Ort am besten durch globale Koordinaten oder absolute Verweissysteme identifiziert werden. Allerdings besitzen in der Dokumentation kultureller Kontexte relative Bezugsangaben meist eine hohe Relevanz und neigen dazu genauer zu sein. Im Besonderen sind wir oft an Positionen im Verhältnis zu großen, mobilen Ge genständen, wie Schiffen interessiert. Zum Beispiel wird der Ort, an dem Nelson starb, nur in Rela tion zu einem großen mobilen Gegenstand gekannt, nämlich des Schiffes „H.M.S. Victory“. Ein Bestimmen dieses Ortes in Bezug auf die absoluten Koordinaten würde die genaue Kenntnis der Bewegungen des Schiffes und der genauen Todeszeit notwendig machen, jede Angabe diesbezüglich wäre ein offener Diskussionspunkt, und dem Ergebnis würde jede historische und kulturelle Relevanz fehlen.

Im Prinzip kann jeder Gegenstand als ein Bezugssystem für eine Festlegung einer Instanz der Klasse E53 Ort dienen. Das Modell sieht vor, dass der Begriff des „Abschnitts“ auf einer Instanz der Klasse E19 Materieller Gegenstand als eine gültige E53 Ort Bestimmung gilt.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις στο χώρο και συγκεκριμένα στην επιφάνεια της γης με την καθαρή έννοια της φυσικής: ανεξάρτητα από χρονικά φαινόμενα και ύλη.

Οι πραγματώσεις του Τόπου (E53) καθορίζονται συνήθως με αναφορά στη θέση των "ακίνητων" αντικειμένων όπως κτίρια, πόλεις, βουνά, ποτάμια ή καθιερωμένες γεωδαιτικές σημάνσεις. Ένας Τόπος μπορεί να καθοριστεί συνδυάζοντας ένα πλαίσιο αναφοράς και μια τοποθεσία αναφορικά με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Μπορεί να καθοριστεί από μια ή περισσότερες πραγματώσεις της Ονομασίας Τόπου (E44).

Ορισμένες φορές υποστηρίζεται ότι πραγματώσεις του Τόπου (Ε53) καθορίζονται καλύτερα με παγκόσμιες συντεταγμένες ή απόλυτα συστήματα αναφοράς. Ωστόσο, οι σχετικές αναφορές είναι συχνά πιο συναφείς στα συμφραζόμενα πολιτισμικής τεκμηρίωσης και τείνουν να είναι πιο ακριβείς. Συγκεκριμένα, συχνά ενδιαφερόμαστε για τη θέση όσον αφορά μεγάλα κινητά αντικείμενα όπως πλοία. Για παράδειγμα, ο τόπος όπου πέθανε ο Νέλσον είναι γνωστός αναφορικά με ένα μεγάλο κινητό αντικείμενο - το πλοίο H.M.S Victory. Μια αναγωγή στον τόπο αυτόν σε σχέση με απόλυτες συντεταγμένες θα απαιτούσε γνώση των κινήσεων του πλοίου και τον ακριβή χρόνο του θανάτου, στοιχεία που υπόκεινται σε αναθεώρηση, ενώ το αποτέλεσμα δεν θα είχε ιστορική και πολιτισμική σημασία.

Οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο αναφοράς για τον καθορισμό του Τόπου (E53). Το μοντέλο αυτό προβλέπει την έννοια ενός “τμήματος” ενός Υλικού Αντικειμένου (E19) ως έγκυρου καθορισμού του Τόπου (E53).

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005

Данный класс охватывает протяженности в пространстве, в частности, на поверхности земли, в чисто физическом смысле: независимо от временных явлений и материи. Экземпляры класса E53.Место обычно определяются путем ссылки на положение “неподвижных” объектов, таких, как здания, города, горы, реки или специальные геодезические отметки. Место может определяться путем комбинации границ и расположения с учетом этих границ. Оно может идентифицироваться одним или более экземплярами E44.Обозначение Места. Иногда возникают споры по поводу того, что экземпляры E53.Место лучше всего идентифицируются мировыми координатами или абсолютными системами ссылок. Однако относительные ссылки часто оказываются наиболее близкими в контексте культурной документации и имеют тенденцию к большей точности. В частности, мы часто интересуемся положением в отношении к большим, мобильным объектам, таким как корабли. Например, то место, где погиб адмирал Нельсон, известно со ссылкой на большой мобильный объект - H.M.S “Виктория”. Решение о таком месте в терминах абсолютных координат потребовало бы знаний перемещения судна и точного времени смерти, каждые из которых могли быть пересмотрены, и результат бы страдал недостатком исторической и культурной уместности. Любой объект может служить в качестве границ ссылки для E53.Место. Данная модель подразумевает понятие “раздел” экземпляра класса E19.Материальный Объект в качестве действительного определения для E53.Место.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005

此类别包涵空间范围,尤其是地球表面上的空间,它纯粹从物理学的视角出发,独立於 时间现象和物质。

E53-地点实例在确认上通常参照一些“非移动性”对象的位置,例如建筑物、城市、山川或者各种特定的大地测量记号。一个地点可以通过结合一个参照系统(frame of reference)和一个相对於此参照系统的位置(location)进行确认,并可由一个或多个E44-地点称号实例进行识别。

有人认为,E53-地点实例最好能借助环球坐标或绝对的参考系统进行识别。然而从文化文献工作的角度来看,相对的参照法,往往会更贴切,而且也更为精确。尤其是我们通常都对相较於大型移动性对象(例如轮船〕的位置有兴趣。例如纳尔逊死时的地点,就大型移动性物件-胜利号而言,是明确清楚的。以绝对的坐标解析此地点,就必须拥有战舰的移动和纳尔逊的确切死亡时间的记录,这两者都可能曾被修改,如此一来,我们所获得的结果将缺乏历史和文化相关性。

任何对象可作为参照系统,以便确定E53-地点。此模式预测E19-实体物件的“区域”概念可作为E53-地点的有效确定。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • the extent of the UK in the year 2003
 • the position of the hallmark on the inside of my wedding ring
 • the place referred to in the phrase: “Fish collected at three miles north of the confluence of the Arve and the Rhone”
 • here -> <-
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • :
 • der Umfang des Vereinigten Königreichs im Jahr 2003
 • die Lage des Stempels auf der Innenseite meines Traurings
 • der Ort, auf den sich der Satz bezieht: "Fisch gesammelt (gefangen) drei Meilen nördlich des Zusammenflusses von Arve und Rhône"
 • hier
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • Η έκταση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2003
 • Η θέση της σφραγίδας γνησιότητας στην εσωτερική πλευρά της βέρας μου
 • τόπος που αναφέρεται στη φράση: “Ψάρια συλλέχθηκαν τρία μίλια βόρεια της συμβολής των ποταμών Arve και Ροδανού”
 • εδώ -> <-
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 2003年间英国的版图
 • 我婚戒内侧的印记位置
 • 下述短句中所指的地点:“阿尔沃河(Arve)与罗纳河(Rhone)交接处北部三英里外所 捕获的鱼”
 • 此处 -> <-
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P87 is identified by (identifies): E44 Place Appellation
P88 consists of (forms part of): E53 Place
P89 falls within (contains): E53 Place
P121 overlaps with: E53 Place
P122 borders with: E53 Place
E54 Dimension
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Dimension
unaltered since version 4.0 / March 2004
Maß
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Μέγεθος
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Размер
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
规模数量
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E1 CRM Entity unaltered since version 4.0 / March 2004 E1
CRM Entität
Οντότητα CIDOC CRM
CRM Сущность
CRM实体
SuperClass Of:
- -
Scope Note:

This class comprises quantifiable properties that can be measured by some calibrated means and can be approximated by values, i.e. points or regions in a mathematical or conceptual space, such as natural or real numbers, RGB values etc.

An instance of E54 Dimension represents the true quantity, independent from its numerical approximation, e.g. in inches or in cm. The properties of the class E54 Dimension allow for expressing the numerical approximation of the values of an instance of E54 Dimension. If the true values belong to a non-discrete space, such as spatial distances, it is recommended to record them as approximations by intervals or regions of indeterminacy enclosing the assumed true values. For instance, a length of 5 cm may be recorded as 4.5-5.5 cm, according to the precision of the respective observation. Note, that interoperability of values described in different units depends critically on the representation as value regions.

Numerical approximations in archaic instances of E58 Measurement Unit used in historical records should be preserved. Equivalents corresponding to current knowledge should be recorded as additional instances of E54 Dimension as appropriate.

unaltered since version 4.3 / November 2008
previous value in version 4.2.5a

Diese Klasse umfasst quantifizierbare Eigenschaften, die auf Grundlage geeichter Größen gemessen und durch Werte annähernd ausgedrückt werden, z. B. Punkte oder Bereiche in einem mathe matischen oder konzeptuellen Raum wie natürliche oder reale Zahlen, RGB Werte usw.

Eine Instanz der Klasse E54 Maß bildet die wahre Quantität ab, unabhängig von ihrer numerischen Annäherung, z. B. gemessen in Zoll oder in Zentimeter. Die Eigenschaften der Klasse E54 Maß erlauben den Ausdruck der numerischen Annäherung der Werte einer Instanz von E54 Maß. Falls die wahren Werte zu einem nicht diskreten Raum gehören wie räumliche Entfernungen, wird empfohlen, die als Annäherungen durch Intervalle oder Bereiche der Unsicherheit eingeschlossenen oder vermuteten richtigen Werte aufzuzeichnen. Z. B. kann eine Länge von 5 Zentimetern als 4,5–5,5 Zentimeter aufgezeichnet werden, in Abhängigkeit der Präzision der entsprechenden Beobachtung. Beachte, dass die Interoperabilität von in unterschiedlichen Einheiten beschriebenen Werten von der Darstellung als Wertebereiche abhängig sind.

Numerische Näherungen auf Grundlage heute ungebräuchlicher Eicheinheiten sollten als Instanzen der Klasse E58 Maßeinheit, wie sie in historischen Aufzeichnungen verwendet werden, bewahrt werden. Die Umrechnung in aktuelle Eicheinheiten sollte als zusätzliche Instanzen der Klasse E54 Maß angemessen aufgezeichnet werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises quantifiable properties that are measured by some calibrated means and can be approximated by numerical values.

An instance of E54 Dimension is thought to be the true quantity, independent from its numerical approximation, e.g. in inches or in cm. The properties of the class E54 Dimension allow for expressing the numerical approximation. It is recommended to record all numerical approximations of instances of E54 Dimension as intervals of indeterminacy. Numerical approximations in archaic instances of E58 Measurement Unit used in historical records should be preserved. Equivalents corresponding to current knowledge should be recorded as additional instances of E54 Dimension as appropriate.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει ποσοτικές ιδιότητες που μετρούνται από βαθμονομημένα μέσα και μπορούν να προσεγγιστούν από αριθμητικές τιμές.

Μια πραγμάτωση του Μεγέθους (E54) θεωρείται ως πραγματική ποσότητα, ανεξάρτητα από την αριθμητική της προσέγγιση π.χ. σε ίντσες ή εκατοστά. Οι ιδιότητες της κλάσης Μεγέθους (E54) επιτρέπουν να εκφραστεί η αριθμητική προσέγγιση. Προτείνεται να καταγράφονται όλες οι αριθμητικές προσεγγίσεις των πραγματώσεων του Μεγέθους (E54) ως διαστήματα της απροσδιοριστίας (δηλαδή από – έως). Οι αριθμητικές προσεγγίσεις σε αρχαϊκές πραγματώσεις της Μονάδας Μέτρησης (E58) που χρησιμοποιούνται σε ιστορικά αρχεία θα πρέπει να διατηρούνται. Οι ισοδύναμες προσεγγίσεις που αντιστοιχούν στην τρέχουσα γνώση θα πρέπει να καταγράφονται ως επιπλέον πραγματώσεις του Μεγέθους (E54) όπως κρίνεται κατάλληλο.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises quantifiable properties that are measured by some calibrated means and can be approximated by numerical values.

An instance of E54 Dimension is thought to be the true quantity, independent from its numerical approximation, e.g. in inches or in cm. The properties of the class E54 Dimension allow for expressing the numerical approximation. It is recommended to record all numerical approximations of instances of E54 Dimension as intervals of indeterminacy. Numerical approximations in archaic instances of E58 Measurement Unit used in historical records should be preserved. Equivalents corresponding to current knowledge should be recorded as additional instances of E54 Dimension as appropriate.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс охватывает свойства, поддающиеся количественному определению, которые измеряются некоторыми выверенными средствами и описываются приближенными числовыми значениями. Экземпляр E54.Размер считается истинным количеством, независимо от своей числовой аппроксимации, например, в дюймах или сантиметрах. Свойства класса E54.Размер допускают выражение числовой аппроксимации. Рекомендуется записывать все числовые аппроксимации экземпляров E54.Размер как интервалы неопределенности. Числовые приближения в архаичных экземплярах E58.Единица Измерения, применяемых в исторических записях, должны быть сохранены. Эквиваленты, соответствующие современным знаниям, должны быть записаны в качестве дополнительных экземпляров E54.Размер как уместные.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵可通过某些校准途径进行测量的可量化特征,这些特征使用数值进行估计, 亦即在数学或概念空间内的点或区,如自然数或实数、RGB数值等。

E54-规模数量的实例代表真正的数量,独立於其数字估计,例如以寸或公分等为单位。E54-规模数量类别的属性允许在数字估计上表达E54-规模数量实例的数值。如果真实数值属於非离散空间,例如空间距离等,建议把它们记录为区间的估计,或是包涵假设的真实数值的不明确区。例如根据观察的精确度而言,5公分的长度可以被记录为4.5至5.5公分。请注意在各个单位所描述的数值互通性,十分依赖其数值区的呈现方式。

出现在历史文献中的古老E58-测量单位实例,其数字估计必须获得保留,而适当时其根据现有知识的测量等值必须被记录为E54-规模数量的额外实例。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • currency: £26.00
 • length: 3.9-4.1 cm
 • diameter 26 mm
 • weight 150 lbs
 • density: 0.85 gm/cc
 • luminescence: 56 ISO lumens
 • tin content: 0.46 %
 • taille au garot: 5 hands
 • calibrated C14 date: 2460-2720 years, etc
unaltered since version 4.0 / March 2004
 • Währung: 26.00 €
 • Länge: 3,9 – 4,1 cm
 • Durchmesser: 26 mm
 • Gewicht: 150 kg
 • Dichte: 0,85 g/cm3
 • Luminiszenz: 56 ISOLumen
 • Zinngehalt: 0,46 %
 • kalibrierte C-14 Datierung: 2460–2720 Jahre
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
 • νόμισμα: £26.00
 • μήκος: 3.9-4.1 cm
 • διάμετρος 26 mm
 • βάρος 150 lbs
 • πυκνότητα: 0.85 gm/cc
 • φωτεινότητα: 56 ISO lumens
 • περιεκτικότητα σε κασσίτερο: 0.46 %
 • taille au garot: 5 hands
 • βαθμονομημένη μέθοδος ραδιοχρονολόγησης C14: 2460-2720 έτη κτλ.
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Missing translation in 'Russian' language
 • 货币:£26.00
 • 长度: 3.9至4.1公分
 • 直径: 26 毫米
 • 重量:150 磅
 • 密度:0.85 gm/cc
 • 亮度:56 ISO 流明
 • 罐头含量:0.46 %
 • taille au garot: 5 hands
 • 经校正的碳14年代:2460至2720年等
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P90 has value: E60 Number
P91 has unit (is unit of): E58 Measurement Unit
E55 Type
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Type
unaltered since version 4.0 / March 2004
Typus
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Τύπος
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Тип
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
类型
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
SubClass Of:
E28 Conceptual Object unaltered since version 4.0 / March 2004 E28
Begrifflicher Gegenstand
Νοητικό Αντικείμενο
Концептуальный Объект
概念物件
SuperClass Of:
E56 Language unaltered since version 4.0 / March 2004
E57 Material unaltered since version 4.0 / March 2004
E58 Measurement Unit unaltered since version 4.0 / March 2004
E56
Sprache
Γλώσσα
Язык
语言

E57
Material
Υλικό
Материал
材料

E58
Maßeinheit
Μονάδα Μέτρησης
Единица Измерения
测量单位
Scope Note:

This class comprises concepts denoted by terms from thesauri and controlled vocabularies used to characterize and classify instances of CRM classes. Instances of E55 Type represent concepts in contrast to instances of E41 Appellation which are used to name instances of CRM classes.

E55 Type is the CRM’s interface to domain specific ontologies and thesauri. These can be represented in the CRM as subclasses of E55 Type, forming hierarchies of terms, i.e. instances of E55 Type linked via P127 has broader term (has narrower term). Such hierarchies may be extended with additional properties.

unaltered since version 4.3 / November 2008
previous value in version 4.2.5a

Diese Klasse umfasst Konzepte, die mit Begriffen aus Thesauren und kontrollierten Vokabularen bezeichnet werden, um Instanzen von CRM Klassen zu charakterisieren und zu klassifizieren. Instanzen der Klasse E55 Typus stellen Konzepte dar im Gegensatz zu den Instanzen der Klasse E41 Benennung, die benutzt werden, um Instanzen von CRM Klassen zu benennen.

E55 Typus ist die Schnittstelle des CIDOC CRM zu domainspezifischen Ontologien und Thesauren. Diese können im CIDOC CRM als Unterklassen von E55 Typus in Form von Begriffshierar chien dargestellt werden. So können Instanzen von E55 Typus, die über P127 hat den Oberbegriff (hat den Unterbegriff) miteinander verbunden werden. Derartige Hierarchien können durch zusätzliche Eigenschaften erweitert werden.

'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009

This class comprises arbitrary concepts (universals) and provides a mechanism for organising them into a hierarchy.

This hierarchy is intended to duplicate the names of all the classes present in the model. This allows additional refinement, through subtyping, of those classes which do not require further analysis of their formal properties, but which nonetheless represent typological distinctions important to a given user group.

It should be noted that the Model does not make the distinction between classes and types known from some knowledge representation systems and object-oriented programming languages. The class E55 Type can be regarded as a metaclass (a class whose instances are universals), used to denote a user-defined specialization of some class or property of the Model, without introducing any additional formal properties for this specialization.

It reflects the characteristic use of the term “object type” for naming data fields in museum documentation and particularly the notion of typology in archaeology. It has however nothing to do with the term “type” in Natural History (cf. E83 Type Creation), but it includes the notion of a “taxon”.

Ideally, instances of the class E55 Type should be organised into thesauri, with scope notes, illustrations, etc. to clarify their meaning. In general, it is expected that different domains and cultural groups will develop different thesauri in parallel. Consistent reasoning on the expansion of subterms used in a thesaurus is possible insofar as it conforms to both the classes and the hierarchies of the model.

E56 Language, E57 Material and E58 Measurement Unit have been defined explicitly as elements of the E55 Type hierarchy because they are used categorically in the model without reference to instances of them, i.e. the Model does not foresee the description of instances of instances of them, e.g., the property instance “P45 consists of : gold” does not refer to a particular instance of gold.

English text for version: 4.1 / April 2005

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει τυχαίες έννοιες (καθολικά) και παρέχει έναν μηχανισμό για την οργάνωσή τους σε ιεραρχία.

Η ιεραρχία αυτή σκοπό έχει να δημιουργήσει αντίγραφα των ονομάτων όλων των κλάσεων που είναι παρούσες σε ένα μοντέλο. Αυτό επιτρέπει την επιπλέον ανάλυση μέσω καθορισμού υποκατηγοριών, εκείνων των κλάσεων, οι οποίες δεν επιτρέπουν περαιτέρω ανάλυση των τυποποιημένων ιδιοτήτων τους, οι οποίες ωστόσο αντιπροσωπεύουν τυπολογικούς διαχωρισμούς, σημαντικούς για μια δεδομένη ομάδα χρηστών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Μοντέλο δεν κάνει τον διαχωρισμό ανάμεσα σε κλάσεις και τύπους γνωστούς από τα συστήματα αναπαράστασης γνώσης και οντοκεντρικών γλωσσών προγραμματισμού. Η κλάση του Τύπου (Ε55) μπορεί να θεωρηθεί ως μετακλάση (μια κλάση της οποίας οι πραγματώσεις είναι καθολικές), που χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια εξειδίκευση καθορισμένη από τον χρήστη μιας κλάσης ή ιδιότητας του Μοντέλου, χωρίς να εισάγεται οποιαδήποτε επιπλέον τυποποιημένη ιδιότητα για την εξειδίκευση αυτή.

Αντανακλά τη χαρακτηριστική χρήση του όρου “τύπος αντικειμένου” για την ονοματοδοσία πεδίων δεδομένων στην τεκμηρίωση των μουσείων και ιδιαίτερα την έννοια τυπολογίας στην αρχαιολογία. Ωστόσο, δεν έχει να κάνει με τον όρο “Τύπος” της Φυσικής Ιστορίας (πρβλ. Δημιουργία Τύπου (E83)), αλλά περιλαμβάνει την έννοια μιας “ταξινόμησης”.

Ιδανικά, οι πραγματώσεις του Τύπου (E55) θα πρέπει να οργανώνονται σε θησαυρό, με επεξηγηματικά σημειώματα, εικόνες κτλ. προκειμένου να αποσαφηνιστεί το νόημά τους. Γενικά είναι αναμενόμενο διαφορετικά πεδία ορισμού και πολιτισμικές ομάδες να αναπτύξουν παράλληλα διαφορετικό θησαυρό. Ο συνεπής συλλογισμός της επέκτασης των υποόρων που χρησιμοποιούνται σε θησαυρό είναι δυνατή στο μέτρο που εναρμονίζεται με τις κλάσεις και με τις ιεραρχίες του μοντέλου.

Η Γλώσσα (E56), το Υλικό (E57) και η Μονάδα Μέτρησης (E58) έχουν καθοριστεί με σαφήνεια ως στοιχεία της ιεραρχίας των τύπων της Ε55, διότι χρησιμοποιούνται στο μοντέλο ρητά χωρίς αναφορά σε πραγματώσεις τους, δηλαδή το μοντέλο δεν προβλέπει την περιγραφή πραγματώσεων των πραγματώσεων τους, π.χ. η πραγμάτωση ιδιότητας “P45 αποτελείται από χρυσό” δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη πραγμάτωση του χρυσού.

'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1

This class comprises arbitrary concepts (universals) and provides a mechanism for organising them into a hierarchy.

This hierarchy is intended to duplicate the names of all the classes present in the model. This allows additional refinement, through subtyping, of those classes which do not require further analysis of their formal properties, but which nonetheless represent typological distinctions important to a given user group.

It should be noted that the Model does not make the distinction between classes and types known from some knowledge representation systems and object-oriented programming languages. The class E55 Type can be regarded as a metaclass (a class whose instances are universals), used to denote a user-defined specialization of some class or property of the Model, without introducing any additional formal properties for this specialization.

It reflects the characteristic use of the term “object type” for naming data fields in museum documentation and particularly the notion of typology in archaeology. It has however nothing to do with the term “type” in Natural History (cf. E83 Type Creation), but it includes the notion of a “taxon”.

Ideally, instances of the class E55 Type should be organised into thesauri, with scope notes, illustrations, etc. to clarify their meaning. In general, it is expected that different domains and cultural groups will develop different thesauri in parallel. Consistent reasoning on the expansion of subterms used in a thesaurus is possible insofar as it conforms to both the classes and the hierarchies of the model.

E56 Language, E57 Material and E58 Measurement Unit have been defined explicitly as elements of the E55 Type hierarchy because they are used categorically in the model without reference to instances of them, i.e. the Model does not foresee the description of instances of instances of them, e.g., the property instance “P45 consists of : gold” does not refer to a particular instance of gold.

English text for version: 4.2 / June 2005

Данный класс содержит произвольные концепты (универсалии) и обеспечивает механизм для организации их в иерархию. Эта иерархия нацелена на дублирование названий всех классов, присутствующих в данной модели. Таким образом, допускается дополнительное усовершенствование (уточнение) посредством выделения подтипов тех классов, которые не требуют дальнейшего анализа своих формальных свойств, но которые, тем не менее, представляют типологические различия, имеющие важное значение для данной пользовательской группы. Следует заметить, что модель CRM не делает различия между классами и типами, известными по некоторым системам представления знаний и объектно-ориентированных языков программирования. Этот класс можно считать метаклассом (классом, экземпляры которого являются универсалиями), применяемым для обозначения определенной пользователем специализации некоторого класса или свойства данной модели, без представления каких-либо дополнительных формальных свойств этой специализации. Он отражает характерное использование термина “тип объекта” для присвоения имен полям данных в музейной документации и частичного понятия типологии в археологии. Однако он не имеет ничего общего с термином “тип” в естественной истории (см. E83.Создание Типа), но включает понятие “таксон”. В идеальном случае, экземпляры E55.Тип должны быть организованы в тезаурусы, с примечаниями, иллюстрациями и т.д. для выяснения их значения. Вообще, ожидается, что различные сферы и культурные группы будут развивать различные тезаурусы параллельно. Постоянное аргументирование по поводу расширения системы подтерминов, применяемых в тезаурусе, возможно до тех пор, пока оно согласовывается как с классами, так и с иерархиями данной модели. E56.Язык, E57.Материал и E58.Единица Измерения определены исключительно как элементы E55.Тип, т.к. они не относятся к явному классу в данной модели, например, экземпляр свойства “состоит из золота” не относится к конкретному экземпляру золота.

'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2 / June 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.2

此类别包涵用於对CRM类别实例进行描述和分类的术语词典(thesauri)和受控词汇(controlled vocabularies)所形容的概念。E55-类型实例代表的是各种概念,这有别於用来为CRM类别实例命名的E41-称号实例。

E55-类型是CRM特定领域本体和术语词典的界面。 在CRM中代表它们的是E55-类型子类,并组成术语分层结构,亦即通过 P127-有广义术语(有狭义术语〕 连接E55-类型实例。这类分层结构可以通过附加属性进行扩展。

'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
Examples:
 • weight, length, depth [types of E54]
 • portrait, sketch, animation [types of E38]
 • French, English, German [E56]
 • excellent, good, poor [types of E3]
 • Ford Model T, chop stick [types of E22]
 • cave, doline, scratch [types of E26]
 • poem, short story [types of E33]
 • wedding, earthquake, skirmish [types of E5]
unaltered since version 5.0.2 / December 2010
previous value in version 5.0.1
 • weight, length, depth [types of E54 Dimension]
 • portrait, sketch, animation [types of E38 image]
 • French, English, German [E56]
 • excellent, good, poor [types of E3 Condition State]
 • Ford Model T, chop stick [types of E22 Man-Made Object]
 • cave, doline, scratch [types of E26 Physical Feature]
 • poem, short story [types of E33 Linguistic Object]
 • wedding, earthquake, skirmish [types of E5 Event]
English text for version: 5.0.1 / November 2009
 • Gewicht, Länge, Tiefe [Typen als Instanzen der Klasse E54 Maß]
 • Portrait, Skizze und Animation [Typen als Instanzen der Klasse E38 Bild]
 • französisch, englisch, deutsch [E56 Sprache]
 • ausgezeichnet, gut, armselig [Typen als Instanzen der Klasse E3 Zustandsphase]
 • Ford Modell-T und chinesische Essstäbchen (chopsticks) [Typen als Instanzen der Klasse E22 Künstlicher Gegenstand]
 • Höhle, Doline, Schramme [Typen als Instanzen der Klasse E26 Materielles Merkmal]
 • Gedicht, Kurzgeschichte [Typen als Instanzen der Klasse E33 Sprachlicher Gegenstand]
 • Hochzeit, Erdbeben, Geplänkel [Typen als Instanzen der Klasse E5 Ereignis]
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 5.0.1
 • weight, length, depth [types of E54 Dimension]
 • portrait, sketch, animation [types of E38 image]
 • French, English, German [E56]
 • excellent, good, poor [types of E3 Condition State]
 • Ford Model T, chop stick [types of E22 Man-Made Object]
 • cave, doline, scratch [types of E26 Physical Feature]
 • poem, short story [types of E33 Linguistic Object]
 • wedding, earthquake, skirmish [types of E5 Event]
English text for version: 4.1 / April 2005
 • βάρος, μήκος, βάθος [τύποι του Μεγέθους (E54)]
 • πορτραίτο, σκίτσο, κινούμενα σχέδια [τύποι της Εικόνας (E38)]
 • Γαλλικά, Αγγλικά Γερμανικά [E56]
 • άριστα, καλά, ανεπαρκώς [τύποι της Κατάστασης (E3)]
 • Μοντέλο T της Ford, ξυλάκια [τύποι του Ανθρωπογενούς Αντικειμένου (E22)]
 • σπηλιά, δολίνη, γρατζουνιά [τύποι του Υλικού Μορφώματος (E26)]
 • ποίημα, διήγημα [τύποι του Γλωσσικού Αντικειμένου (E33)]
 • γάμος, σεισμός, πόλεμος [τύποι του Συμβάντος (E5)]
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
English text changed - translation needs updating. View English text of version: 4.1
Missing translation in 'Russian' language
 • 重量、长度、深度 [E54-规模数量类型]
 • 肖像、素描、动画 [E38-图像类型]
 • 法文、英文、德文 [E56]
 • 优等、中等、 次等[E3-状态类型]
 • 福特T模型、筷子 [E22-人造物件类型]
 • 洞穴、石灰坑、刮痕[E26-物质特征类型]
 • 诗词、短篇故事 [E33-语言物件类型]
 • 婚礼、地震、小冲突[E5-事件类型]
'Chinese' translation created on March 2011 for version: 5.0.2 / December 2010
In First Order Logic:
unaltered since version 4.0 / March 2004
Properties:
P127 has broader term (has narrower term): E55 Type
E56 Language
(show all properties)
Version: 5.0.3
Also Defined in versions:
Not Defined in versions:

Class Name:
Language
unaltered since version 4.0 / March 2004
Sprache
'German' translation created on August 2010 for version: 5.0.1 / November 2009
Γλώσσα
'Greek' translation created on August 2005 for version: 4.1 / April 2005
Язык
'Russian' translation created on May 2007 for version: 4.2